Modeller och verklighet för byggteknik

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 8/A8

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017, höst 2016

Kurskod:
FY123A version 1,1
Engelsk benämning:
Models and Reality for Civil Engineering
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
28 april 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för högskoleingenjörsexamen i byggteknik.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten inhämtar kunskap i grundläggande naturvetenskap genom att tänka kritiskt kring olika modeller inom naturvetenskap och teknik och deras relation till den verklighet där de används. Vidare syftar kursen till att bygga på naturvetenskapligt resonemang och förståelse av fysikaliska principerna. Slutligen syftar kursen till att också inspirera till fortsatta studier inom naturvetenskap och teknik.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • mekanik
 • värmelära och gasfysik
 • strålning
 • beskrivande statistik
 • modellering och beräkningar med datorprogram
 • grundläggande aritmetik, algebra och logik
 • principer för ekvationslösning
 • funktionsbegreppet och elementära funktioner
 • storleksuppskattning, överslagsräkning och approximationer

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande begrepp inom de områden som beskrivs under Innehåll
 • söka relevant information som behövs för att lösa naturvetenskapliga problem

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • identifiera relevanta frågeställningar, redogöra för och tillämpa metoder och tekniker för att bygga fysikaliska förståelsemodeller
 • avgöra vilket naturvetenskapsområde som är relevant för en given problemställning
 • avgöra vilka fysikaliska och matematiska metoder som behöver användas för att lösa en given problemställning
 • göra enkla analyser av sammansatta problemställningar inom de områden som beskrivs under Innehåll
 • ställa upp matematiska samband utifrån given information
 • manipulera matematiska uttryck och ekvationer korrekt
 • utföra icke-triviala aritmetiska beräkningar utan tekniska hjälpmedel
 • göra överslagsräkningar och storleksuppskattning för att bedöma rimligheten i resultat och validera modeller
 • konstruera enkla förståelsemodeller för en given problemställning
 • använda enklare fysikaliska och matematiska metoder för att lösa delar av en given problemställning
 • använda datorprogram för att göra beräkningar för en fysikalisk eller matematisk uppgift
 • redovisa förmåga i att ge muntliga och skriftliga presentationer och vid sådana presentationer kunna diskutera och försvara framlagda slutsatser genom att utnyttja den kunskap och de argument som ligger till grund för slutsatserna

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna kritiskt förhålla sig till innehåll i litteratur, föreläsningar, teknisk dokumentation samt marknadsföringsmaterial
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling
 • genom överslagsräkningar kunna identifiera viktiga respektive försumbara bidrag till fysikaliska modeller
 • kunna bedöma rimligheten i sina beräkningar

Arbetsformer

Kursen bygger på ett studentaktivt deltagande, och baseras på ett antal projektuppgifter/problemställningar omfattande 2 högskolepoäng vardera. Kursens första del består av föreläsningar, övningar och inlämningar kring fördjupningar och tillämpningar av de matematiska och datorbaserade verktygen. Projektuppgifternas innehåll väljs så att studenterna erhåller ett brett kunskapsfält, relevant för den valda utbildningen.

Studenterna arbetar självständigt (företrädesvis i grupper) med projektuppgifterna. Som undervisningsresurser finns:

 • målbeskrivning för varje projektuppgift
 • problembeskrivning, nedbruten i mindre delar där delmål och deluppgifter specificeras på mer detaljnivå
 • föreläsningar
 • laborationer
 • övningstillfällen
 • frågetimmar, dit studenterna kan vända sig med frågor då de behöver hjälp och stöd med projektuppgifterna

Undervisning på hela kursen: Föreläsningar ca 35 timmar, övningar ca 30 timmar, laborationer ca 20 timmar, frågetimmar ca 40 timmar, redovisning och seminarier ca 10 timmar, samt självständigt arbete och självstudier ca 265 timmar.

Bedömningsformer

Studenternas prestationer bedöms dels genom ett antal projektuppgifter (8 hp) dels genom skriftliga tentamina (7 hp).
Krav för godkänd: Godkända projektuppgifter och godkända tentamina.
Betygsbedömning: Slutbetyget är heltalsdelen (dock högst 5) av viktade medelvärden av tentamina.

Betygsskala

Underkänt (U) ,Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:
 • Grimvall, Göran (2010). Ingenjörens verktyg, Lund: Studentlitteratur (2010)
 • Onlinematerial: Grundläggande matematik, Teknik och samhälle, Malmö högskola

Referenslitteratur:
Läroböcker i grundläggande fysik, lista publiceras på kursens lärplattform.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Rickard du Rietz, Kursansvarig
Telefon: 040-6658638
Kristina Olsson, studieadministratör
Telefon: 040-6657610