Modeller och verklighet för byggteknik

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019, höst 2018

Kurskod:
FY124A version 1
Engelsk benämning:
Models and Reality for Civil Engineering
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
26 januari 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
03 september 2018

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för högskoleingenjörsexamen i byggteknik.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten utvecklar kunskap i grundläggande naturvetenskap genom att tänka kritiskt kring olika modeller inom naturvetenskap och teknik och deras relation till den verklighet där de används. Vidare syftar kursen till att bygga på naturvetenskapligt resonemang och förståelse av fysikaliska principer. Slutligen syftar kursen till att också inspirera till fortsatta studier inom naturvetenskap och teknik.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment

 • mekanik
 • värmelära och gasfysik
 • strålning
 • modellering och beräkningar med programvara
 • storleksuppskattning, överslagsräkning och approximationer

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande begrepp inom de områden som beskrivs under Innehåll
 • söka relevant information som behövs för att lösa naturvetenskapliga problem

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • identifiera relevanta frågeställningar, redogöra för och tillämpa metoder och tekniker för att bygga fysikaliska förståelsemodeller
 • avgöra vilket naturvetenskapsområde som är relevant för en given problemställning
 • avgöra vilka fysikaliska och matematiska metoder som behöver användas för att lösa en given problemställning
 • göra enkla analyser av sammansatta problemställningar inom de områden som beskrivs under Innehåll
 • ställa upp matematiska samband utifrån given information
 • göra överslagsräkningar och storleksuppskattning för att bedöma rimligheten i resultat och validera modeller
 • konstruera enkla förståelsemodeller för en given problemställning
 • använda enklare fysikaliska och matematiska metoder för att lösa delar av en given problemställning
 • göra fysikaliska eller matematiska beräkningar med stöd av programvara
 • muntligt och skriftligt presentera, diskutera och försvara framlagda slutsatser
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • kritiskt förhålla sig till innehåll i litteratur, föreläsningar, teknisk dokumentation samt marknadsföringsmaterial
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling
 • genom överslagsräkningar kunna identifiera viktiga respektive försumbara bidrag till fysikaliska modeller
 • kunna bedöma rimligheten i sina beräkningar

Arbetsformer

Kursen bygger på ett studentaktivt deltagande, och baseras på ett antal projektuppgifter/problemställningar.

Studenterna arbetar självständigt (företrädesvis i grupper) med projektuppgifterna. Som undervisningsresurser finns:
• föreläsningar
• laborationer
• övningstillfällen
• handledning

Undervisning på hela kursen: Föreläsningar ca 14 timmar, övningar ca 8 timmar, laborationer ca 8 timmar, frågetimmar ca 10 timmar, redovisning och seminarier ca 10 timmar, samt självständigt arbete och självstudier ca 150 timmar.

Bedömningsformer

Studenternas prestationer bedöms dels genom projektuppgifter (4 hp) som presenteras skriftligt och muntligt och dels genom skriftlig tentamen (3,5 hp).
Krav för godkänd: Godkända projektuppgifter och godkänd tentamen
Betygsbedömning: Slutbetyget baseras på resultatet på tentamen.

Betygsskala

Underkänt (U), Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Grimvall, Göran (2007). Ingenjörens verktyg, 1 uppl., Lund, Studentlitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Henrik Hartman, Kursansvarig
Telefon: 040-6657185

Anmälan

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program