Fjärranalys och geografiska informationssystem med miljöinriktning

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten skall utveckla kunskap om och förståelse för användning av fjärranalys och geografiska informationssystem (GIS) för analys av såväl globala som lokala miljöfrågor. Studenten skall utveckla förmågor att inhämta och analysera data samt värdera framtagen information för välgrundade och välargumenterade ställningstaganden i miljöfrågor.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 5/A5

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020

Kurskod:
FY198A version 1,1
Engelsk benämning:
Remote sensing and geographical information system with environmental focus
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
16 oktober 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
08 november 2020
Ersätter kursplan fastställd:
20 januari 2020

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är en fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall utveckla kunskap om och förståelse för användning av fjärranalys och geografiska informationssystem (GIS) för analys av såväl globala som lokala miljöfrågor. Studenten skall utveckla förmågor att inhämta och analysera data samt värdera framtagen information för välgrundade och välargumenterade ställningstaganden i miljöfrågor.

Innehåll

 • Fjärranalysbegrepp och -metoder inklusive flygbilds- och satellitdatateknik
 • GIS-begrepp och -metoder inklusive vektor- och rasterstruktur
 • Globala och lokala miljöfrågor i naturliga, rurala och urbana miljöer
 • Kursen syftar till att studenten skall utveckla kunskap om och förståelse för användning av fjärranalys och geografiska informationssystem (GIS) för analys av såväl globala som lokala miljöfrågor. Studenten skall utveckla förmågor att inhämta och analysera data samt värdera framtagen information för välgrundade och välargumenterade ställningstaganden i miljöfrågor.Användning av fjärranalys och GIS för spatial och temporal analys av miljöproblem samt framställning av kartor

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten:

 • kunna redogöra för grundläggande begrepp och metoder inom fjärranalys och GIS
 • kunna förklara såväl globala som lokala miljöfrågor i naturliga, rurala och urbana miljöer
 • kunna förklara användning av flygbilds- och satellitdatateknik samt GIS för analys av miljöproblem
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten:
 • kunna använda relevanta källor och program för inhämtning, bearbetning och analys av data
 • kunna använda GIS för att utföra spatiala och temporala vektor- och rasteranalyser av miljöproblem
 • kunna använda GIS för framställning av kartor
 • kunna använda program för temporala analyser av vegetationsförändringar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten:
 • kunna argumentera för ställningstagande i miljöfrågor baserat på inhämtad och värderad information
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Arbetsformer

Kursen bedrivs i form av övningar, datorlaborationer och föreläsningar.

Bedömningsformer

Studenternas prestationer bedöms genom datorlaborationer (3 hp) och en skriftlig tentamen (4.5 hp).
Krav för godkänd: Godkända datorlaborationer (UG) och godkänd skriftlig tentamen (UV).
Betygsbedömning: Slutbetyget baserat på den skriftliga tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Canada Centre for Remote Sensing: Fundamentals of Remote Sensing. (258 s) (Tillgänglig som PDF.)
 • Harrie, Lars (Red.) (2013) Geografisk informationsbehandling: teori, metoder och tillämpningar. Lund: Studentlitteratur.
Utöver ovanstående litteratur tillkommer en samling vetenskapliga artiklar.
Referenslitteratur:
Gorr, W.L. & Kurland, K.S. (2020). GIS Tutorial for ArcGIS Pro 2.6. ESRI Press (448 s.)

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Per Jönsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657251

Anmälan

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema