Astronomi, introduktionskurs

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2019, vår 2018

Kurskod:
FY250A version 1
Engelsk benämning:
Astronomy, Introductory Course
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
14 juni 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är en fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskap om grundläggande astronomi och förståelse för universums uppbyggnad och utveckling.

Innehåll

Kursen behandlar följande delar:

  • Solsystemet och dess beståndsdelar
  • Stjärnors utveckling
  • Vintergatan och andra galaxer
  • Universums struktur och utveckling
  • Astronomiska teleskop och observationer
  • Metoder inom modern astronomi
  • Exoplaneter

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

1. Redogöra för grundläggande begrepp inom de områden som anges under innehåll
2. Beskriva olika astronomiska fenomen och objekt utifrån likheter och skillnader

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

3. Kategorisera olika astronomiska objekt och fenomen utifrån tex relativ storlek, temperatur och tidsskala för utveckling
4. Diskutera metoder som används för att bestämma egenskaper hos astronomiska objekt
5. Kategorisera astronomiska objekt utifrån observationer av deras ljus och spektra
6. Använda dator för simulering av enklare skeende och processer inom astronomin
7. Syntetisera texter och annan information för att inför andra studenter rapportera om astronomiska objekt och fenomen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

8. Visa förmågan att kritiskt bedöma en text om astronomiska objekt eller fenomen
9. Värdera en nyhet i media om astronomi och sätta in den i sitt sammanhang

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, laborationer, kamratgranskning, självstudier.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom skriftlig tentamen (4 hp, mål 1-5), inlämningsuppgifter (5,5 hp, mål 1-7) och kamratgranskning (0,5 hp, mål 8-9)
Krav för godkänd kurs: Godkänd på samtliga examinerande moment.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

  • Comins, Neil F. & Kaufmann, William J. (2014). Discovering the universe. New York: W. H. Freeman. ISBN: 9781464140860

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Henrik Hartman, Kursansvarig
Telefon: 040-6657185

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 33% Malmö Anmälningskod: mau-18082

Öppen för sen anmälan

Ansök