Geografi och lärande: Europa i världen - lokalt, regionalt, globalt

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: GL211C-Geografi och lärande: Resurser, urbanisering och hållbar utveckling eller GL213C-Geografi och lärande: Resurser, urbanisering och hållbar utveckling. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2020

Kurskod:
GL212C version 1,6
Engelsk benämning:
Geography and Education: Europe in the World - Local, Regional and Global Issues
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
11 juni 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
11 juni 2019
Ersätter kursplan fastställd:
06 mars 2019

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: GL211C-Geografi och lärande: Resurser, urbanisering och hållbar utveckling eller GL213C-Geografi och lärande: Resurser, urbanisering och hållbar utveckling. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurser 7-9.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna utvecklar grundläggande kunskaper om ämnesområdet Europa i världen, utifrån lokala, regionala och globala perspektiv. Detta innefattar såväl naturgeografiska som kulturgeografiska aspekter med fokus på ekonomisk geografi och urbangeografipolitisk och ekonomisk geografi. Kursen syftar också till att studenten tillägnar sig ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter inom det angivna ämnesområdet.

Innehåll

Kursen behandlar jordens geologiska utveckling och de exogena och endogena processer som historiskt har format och i nutid formar landskapet samt synliggör sambanden mellan naturförutsättningar och mänsklig verksamhet. Dessa samband exemplifieras ur ett europeiskt perspektiv med vilka konsekvenser olika landformer får för mänskliga verksamheter.

Jordmån, vegetation och klimat används som grund för analys av vilka förutsättningarna är för jordbruksproduktionen i Europa. Utifrån detta vidgas perspektivet till en kritisk granskning av EU:s livsmedels- och jordbrukspolitik samt dess lokala, regionala och globala konsekvenser för människor och miljö.

I kursen framhålls olika lokaliseringsteorier och -faktorer kopplade till exempelvis begreppen centrum/periferi, globalisering, governance och stadspolitik. För att förstå lokala och regionala ekonomiska, politiska och planeringsorienterade processer, med fokus på Europa, och vilka intressekonflikter dessa kan skapa behandlas och diskuteras globaliseringen. Vidare studeras, med koppling till globaliseringen, gränsöverskridande handel av varor och tjänster.

Stor vikt läggs vid (europeiska) urbangeografiska uttryck och processer i form av städers lokalisering och funktion, urbanisering, bebyggelseutveckling och stadsplaneringstraditioner under olika perioder samt ekonomiska och sociala processer. Kopplat till detta belyses även hållbar utveckling, intressekonflikter, demokrati och delaktighet.

De didaktiska frågorna om vem man undervisar för, vad man undervisar, hur man undervisar och varför man gör detta studeras. Dessa frågor aktualiseras genom reflektion över undervisningsmoment som behandlar ungdomars livssituationer och erfarenheter med koppling till urban utveckling.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna

  • redogöra för och diskutera jordens geologiska utveckling och de processer som har format och formar landskapet samt kunna ge exempel på vilka konsekvenser landformerna får för mänsklig verksamhet ur ett europeiskt perspektiv
  • analysera förutsättningarna för jordbruksproduktionen i Europa utifrån jordmån, vegetation och klimat
  • kritiskt granska EU:s livsmedels- och jordbrukspolitik samt dess lokala, regionala och globala konsekvenser för människor och miljö
  • redogöra för och diskutera olika lokaliserings- och produktionsfaktorer och reflektera över dessa på lokal, regional och global nivå
  • problematisera globala ekonomiska processer, särskilt med fokus på handel av varor och tjänster samt vilka konsekvenser dessa kan få på lokal, regional och global nivå
  • redogöra för och diskutera städers betydelse och utveckling med koppling till governance, stadspolitik, stadsplanering, handel och ekonomisk utveckling
  • formulera relevanta frågeställningar om urban utveckling och på ett kritiskt sätt resonera kring möjliga intressekonflikter mellan olika aktörer och perspektiv
  • använda metoder för att samla in, systematisera och kritiskt granska material samt planera ett undervisningsmoment som behandlar ungdomars livsmiljöer och erfarenheter med koppling till urban utveckling
  • reflektera över och problematisera de didaktiska frågorna om vem man undervisar för, vad man undervisar, hur man undervisar och varför man gör detta

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som föreläsningar, övningar, projektarbeten, seminarier, exkursioner och studiebesök. Obligatoriska moment delges av kursledaren vid kursstart.

Bedömningsformer

Prov 1: Individuell skriftlig salstentamen, 7 hp
Test 1: Individual written exam, 7 credits
I denna delexamination bedöms lärandemål 1-3 och delar av 9.

Prov 2: Individuell skriftlig hemtentamen, 7 hp
Test 2: Individual written home exam, 7 credits
I denna delexamination bedöms lärandemål 4-6 och delar av 9.

Prov 3: Projektarbete, 7 hp
Test 3: Project exam, 7 credits
I denna delexamination bedöms lärandemål 7-9.
I projektarbetet examineras studenten i ett pararbete både muntligt och skriftligt

Vilka delar av lärandemål 9 som examineras genom prov 1 och 2 delges av kursledaren vid kursstart.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på en övervägande del av proven/poängomfattningen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Dicken, Peter (2014) Global Shift. Mapping the Changing Contours of the World Economy. SAGE Publications. 7:e utgåvan. (648 s.)
Hess, Darrel (2013) McKnight’s Physical Geography – A Landscape Appreciation: Pearson New International Edition. Pearson. 11:e utgåvan. (312 s.) (Finns även att köpa som E-bok.)
Knox, Paul & Marston, Sallie (2014, 2015) Human Geography: Places and Regions in Global Context. Pearson. 6:e eller 7:e utgåvan. (ca 120 s.)
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2011). Skolverket. (Tillgänglig på internet.)
Molin, Lena (2006). Rum, frirum och moral – En studie av skolgeografins innehållsval. Uppsala universitet. (233 s.) (Tillgänglig på internet.)
Rönnlund, Maria & Tollefsen, Aina (2016) Rum – Samhällsvetenskapliga perspektiv. Liber. 1:a utgåvan. (206 s.)
Sanderoth, Ingrid, Båth, Sten & Werner, Margit (2015) Plats – identitet – lärande: Närområdesstudier i skolan. Studentlitteratur. 2:a utgåvan. (267 s.)
Sund, Per & Sund, Louise (2017) Hållbar utveckling: Ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan. Liber. 1:a utgåvan. (247 s.)
Övrig litteratur
Vetenskapliga artiklar och material tillkommer. (ca 300 s.)

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle.

Mer information om utbildningen

Per Schubert, Kursansvarig
Telefon: 040-6658652
Monica Roth Mirenhart, studieadministratör
Telefon: 040-6658394