Tematisk högskolepedagogik, bedömning

Sammanfattning

Platsgaranti för behöriga sökande

Preliminära kursdatum hösten 2019:
9 september
16 september
23 september
14 oktober
21 oktober
28 oktober
Alla tillfällen kl. 9.00 - 12.00
Plats: Gäddan G8:523 (Teaching lab)

Behörighetskrav

Examen på grundnivå eller motsvarande samt grundläggande behörighet för högskolestudier i Sverige

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2019

Kurskod:
HP605A version 2,2
Engelsk benämning:
Thematic University Pedagogy, Assessment
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
26 april 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
26 april 2018
Ersätter kursplan fastställd:
13 april 2016

Förkunskapskrav

Examen på grundnivå eller motsvarande samt grundläggande behörighet för högskolestudier i Sverige

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen utgör en del av den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen omfattande 15 hp som anordnas vid Malmö universitet.

Syfte

Syftet med kursen är att kursdeltagaren ska utveckla sin förmåga att utforma, genomföra och utvärdera olika former av examination och bedömning.

Innehåll

Kursen fokuserar på bedömning och examination som en del av lärande och undervisning i högre utbildning, i relation till uppdraget som lärare och till myndighetsutövning. I kursen behandlas teorier om examination och bedömning. Kursen ger även en grund för deltagaren att utveckla olika examinations- och bedömningsformer.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren kunna

  • beskriva och motivera val av olika former för bedömning och examination
  • upprätta en plan för bedömning och examination inom en kurs (eller motsvarande) som är i linje med lärandemålen
  • diskutera och problematisera valda bedömnings- och examinationsformer utifrån relevanta teorier

Arbetsformer

Studierna sker både individuellt och i grupp och bygger på kollegial respons och granskning. Arbetsformerna varierar mellan kollaborativa seminarier, workshops och litteraturstudier. Malmö universitets lärplattform används.

Bedömningsformer

Skriftlig inlämningsuppgift och i anslutning till denna ett seminarium. Examinationen innebär att kursdeltagaren presenterar en plan för bedömning med tillhörande text som visar hur deltagaren har nått målen.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Jönsson, Anders (2013). Lärande bedömning. Malmö: Gleerups. (224 sidor)
Högskoleverket (2008). Rättssäker examination. Rapport 2008:36 R. (92 sidor)
Vetenskapliga artiklar och annat studiematerial tillkommer. (ca 350 sidor)

Kursvärdering

Kursdeltagarna får inflytande genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Sammanfattningar av dessa kursvärderingar tillsammans med undervisande lärares reflektioner finns tillgängliga för kursdeltagarna och utgör underlag för kommande kursplaneringar.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Akademiskt lärarskap.

Mer information om utbildningen

Marie Leijon, Kursansvarig
Telefon: 040-6658187