Syftet med kursen är att starka kursdeltagarens kompetens att utveckla utbildningen inom det egna kunskapsområdet genom att relatera till teori och forskning inom högre utbildning. Arbetet ska relateras till kursdeltagarens institutionella kontext och förväntas knyta an till tidigare genomgångna högskolepedagogiska studier.

Syftet är att arbetet ska kunna bidra till att utveckla verksamheten. Ett ytterligare syfte är att arbetet ska kunna inga i kursdeltagarens pedagogiska meritportfölj. Utöver detta ska kursen bidra till att skapa kontaktytor över organisatoriska gränser på Malmö högskola.

Ofta är kurserna en del i din kompetensutveckling som högskolelärare. I många fall finns det också ett önskemål från arbetsgivaren att avklarade kurser är en grund för tillsvidareanställning. Det kan därför ligga i kursdeltagarens och arbetsgivarens intresse att formellt avtala att kursdeltagandet sker inom ramen för anställningen. Blankett för avtal kan laddas ner här, och kan skickas till Centrum för akademiskt lärarskap för arkivering. Avtalet är dock inget krav för att delta.

Att arbeta med högskolepedagogisk utveckling

Sammanfattning

Datum för kursen:

Behörighetskrav

Examen på grundnivå eller motsvarande samt 5 hp i högskolepedagogik eller motsvarande.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017

Kurskod:
HP611A version 2
Engelsk benämning:
Developing Teaching and Learning in Higher Education
Fördjupningsnivå
AXX
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
12 september 2013
Beslutande instans:
Gäller från:
20 januari 2014
Ersätter kursplan fastställd:
13 april 2011

Förkunskapskrav

Examen på grundnivå eller motsvarande samt 5 hp i högskolepedagogik eller motsvarande.

Syfte

Syftet med kursen är att stärka kursdeltagarens kompetens att utveckla utbildningen inom det egna kunskapsomradet genom att relatera till teori och forskning inom högre utbildning. Arbetet ska relateras till kursdeltagarens institutionella kontext och förvantas knyta an till tidigare genomgångna högskolepedagogiska studier. Syftet är att arbetet ska kunna bidra till att utveckla verksamheten. Ett ytterligare syfte är att arbetet ska kunna ingå i kursdeltagarens pedagogiska meritportfölj. Utöver detta ska kursen bidra till att skapa kontaktytor över organisatoriska gränser på Malmö högskola.

Innehåll

Tonvikten ligger på formulering av en pedagogisk frågeställning, informationssökning, processkrivande och kollegial granskning av övriga kursdeltagares arbeten.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna:

  • ldentifiera pedagogiska utvecklingsbehov inom den egna verksamheten
  • Formulera och avgränsa ett högskolepedagogiskt arbete
  • ldentifiera och tillämpa relevant forskning och/eller teoribildning för det egna arbetet

Arbetsformer

Den storsta delen av kursen utgörs av ett eget självstandigt arbete. Seminarier med kollegial granskning utgör den primära arbetsformen vid kurstillfällena.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom en skriftlig rapport som beskriver ett utvecklingsprojekt samt presenterar didaktiska och pedagogiska överväganden i förhållande till detsamma.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel


Relevant litteratur väljs av kursdeltagaren i dialog med kursledaren.

Kontakt

Utbildningen ges på institutionen Akademiskt lärarskap.

Mer information om utbildningen

Siv Göthe, studieadministratör
Telefon: 040-66 58156
Aage Radmann, kursansvarig
Telefon: 040-66 58053

Anmälan

25 september 2017 - 10 januari 2018 Dagtid 25% Malmö Anmälningskod: mah-76170

Öppen för sen anmälan

Ansök