Syftet med kursen är att stärka kursdeltagarens kompetens att utveckla utbildningen inom det egna kunskapsområdet genom att relatera till teori och forskning inom högre utbildning. Arbetet ska relateras till kursdeltagarens institutionella kontext och förväntas knyta an till tidigare genomgångna högskolepedagogiska studier.

Syftet är att arbetet ska kunna bidra till att utveckla verksamheten. Ett ytterligare syfte är att arbetet ska kunna inga i kursdeltagarens pedagogiska meritportfölj. Utöver detta ska kursen bidra till att skapa kontaktytor över organisatoriska gränser på Malmö universitet.

Ofta är kurserna en del i din kompetensutveckling som högskolelärare. I många fall finns det också ett önskemål från arbetsgivaren att avklarade kurser är en grund för tillsvidareanställning. Det kan därför ligga i kursdeltagarens och arbetsgivarens intresse att formellt avtala att kursdeltagandet sker inom ramen för anställningen.

Att arbeta med högskolepedagogisk utveckling

Sammanfattning

Ofta är kurserna en del i din kompetensutveckling som högskolelärare. I många fall finns det också ett önskemål från arbetsgivaren att avklarade kurser är en grund för tillsvidareanställning. Det kan därför ligga i kursdeltagarens och arbetsgivarens intresse att formellt avtala att kursdeltagandet sker inom ramen för anställningen.

Schema vårterminen 2021
- Torsdagen den 15 april, kl 09.00-15.00 Föreläsning
- Torsdagen den 29 april, kl 09.00-12.00 Föreläsning och kl 13.00-15.00 Eget arbete
- Torsdagen den 6 maj, kl 09.00-12.00 Föreläsning och kl 13.00-15.00 Eget arbete
- Torsdagen den 27 maj, kl 09.00-15.00 Föreläsning
- Torsdagen den 3 juni, kl 09.00-15.00 Examination. Opposition/seminariebehandling enligt schema
Samtliga föreläsningar samt examinationen kommer att ske digitalt via Zoom.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå eller motsvarande samt 5 hp i högskolepedagogik eller motsvarande.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019

Kurskod:
HP611A version 2,1
Engelsk benämning:
Developing Teaching and Learning in Higher Education
Fördjupningsnivå
AXX
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
26 april 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
26 april 2018
Ersätter kursplan fastställd:
12 september 2013

Förkunskapskrav

Examen på grundnivå eller motsvarande samt 5 hp i högskolepedagogik eller motsvarande.

Syfte

Syftet med kursen är att stärka kursdeltagarens kompetens att utveckla utbildningen inom det egna kunskapsomradet genom att relatera till teori och forskning inom högre utbildning. Arbetet ska relateras till kursdeltagarens institutionella kontext och förvantas knyta an till tidigare genomgångna högskolepedagogiska studier. Syftet är att arbetet ska kunna bidra till att utveckla verksamheten. Ett ytterligare syfte är att arbetet ska kunna ingå i kursdeltagarens pedagogiska meritportfölj. Utöver detta ska kursen bidra till att skapa kontaktytor över organisatoriska gränser på Malmö universitet.

Innehåll

Tonvikten ligger på formulering av en pedagogisk frågeställning, informationssökning, processkrivande och kollegial granskning av övriga kursdeltagares arbeten.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna:

  • ldentifiera pedagogiska utvecklingsbehov inom den egna verksamheten
  • Formulera och avgränsa ett högskolepedagogiskt arbete
  • ldentifiera och tillämpa relevant forskning och/eller teoribildning för det egna arbetet

Arbetsformer

Den storsta delen av kursen utgörs av ett eget självstandigt arbete. Seminarier med kollegial granskning utgör den primära arbetsformen vid kurstillfällena.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom en skriftlig rapport som beskriver ett utvecklingsprojekt samt presenterar didaktiska och pedagogiska överväganden i förhållande till detsamma.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Relevant litteratur väljs av kursdeltagaren i dialog med kursledaren.

Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Akademiskt lärarskap.

Mer information om utbildningen

Martin Stigmar, Kursansvarig
Telefon: 040-6657884
Anita Marttila, studieadministratör
Telefon: 040-6657345

Anmälan

05 april 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 50% Malmö Anmälningskod: mau-16140

Öppen för sen anmälan

Ansök