Syftet med kursen är att ge olika perspektiv på vad forskningsanknuten undervisning kan betyda och hur den kan komma till utryck i egen undervisningspraktik. Det kan exempelvis handla om hur man hantera detta i tvärvetenskapliga miljöer där olika vetenskapliga perspektiv möts.

Avsikten är att ge en grund för att främja studenters förmåga att tillägna sig ett kritiskt förhållningssätt på vetenskaplig grund och integrering av forskningsresultat i utbildningen.

Utöver detta ska kursen bidra till att skapa kontaktytor över organisatoriska gränser på Malmö universitet.

 


Ofta är kurserna en del i din kompetensutveckling som högskolelärare. I många fall finns det också ett önskemål från arbetsgivaren att avklarade kurser är en grund för tillsvidareanställning. Det kan därför ligga i kursdeltagarens och arbetsgivarens intresse att formellt avtala att kursdeltagandet sker inom ramen för anställningen.

Perspektiv på forskningsbaserat lärande i högskoleutbildning

Sammanfattning

Platsgaranti för behöriga sökande

Preliminära kurstillfällen Ht 2019
Fredag, 13 september, kl. 09-12
Fredag, 27 september, kl. 09-12
Fredag, 18 oktober, kl. 09-12
Fredag, 8 november, kl. 09-12
Tisdag, 19 november, kl. 09-12
Fredag, 6 december, kl. 09-12

Behörighetskrav

Examen på grundnivå eller motsvarande

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2019

Kurskod:
HP613A version 2,2
Engelsk benämning:
Perspectives on Research-Based Teaching of Higher Education
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
29 maj 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter kursplan fastställd:
26 april 2018

Förkunskapskrav

Examen på grundnivå eller motsvarande

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen utgör en del av den behörighetsgivande utbildningen omfattande 15 hp som anordnas vid Malmö universitet. Kursen kan kompletteras med andra högskolepedagogiska kurser så att behörighet för anställning som lärare erhålls (15 hp vid Malmö universitet).
Kursen ingår inte i något huvudområde.

Syfte

Kursdeltagaren ska utveckla en innehållsrik och bred referensram på vad en forskningsbaserad utbildning och lärande kan vara. Syftet är även att ge en grund för utveckling av egen undervisningspraktik som utvecklar studenternas kritiska förhållningssätt.

Innehåll

Kursen behandlar forskningsbaserad utbildning ur olika perspektiv, t.ex. de flervetenskapliga sammanhang kursdeltagarna representerar. Kursen bygger delvis på deltagarnas erfarenheter av studenters och kollegors synsätt på vetenskaplighet. Den tar upp pedagogiska tillämpningar utifrån kursdeltagarnas erfarenheter kopplade till vetenskapligt baserade metoder. Olika typer av studentaktiva lärandeformer kommer att bearbetas. Utgångspunkt i de olika kursmomenten är de kurser som kursdeltagarna undervisar i och hur moment i dessa kurser kan förbättras.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagarna kunna
1. ge olika perspektiv på kunskapsanvändning och kunskapsproduktion i förhållande till skilda vetenskapliga discipliner och till lärande,
2. beskriva villkor och förutsättningar för lärare och studenter att arbeta forskningsbaserat i en flervetenskaplig undervisningsmiljö,
3. ge exempel på hur forskningsbasering kan genomföras utifrån det egna kunskapsfältet,
4. presentera och motivera forskningsbaserade pedagogiska modeller som stöder och utvecklar studenters lärande.

Arbetsformer

Föreläsningar ges kring genomförda pedagogiska projekt och för att beskriva olika synsätt på forskningsbasering. Litteraturstudier följs av seminarier och diskussioner där också kursdeltagarnas tidigare erfarenheter belyses. Examinationsuppgifter skrivs individuellt men diskuteras och försvaras i grupp. Bibliotekets olika resurser kommer att användas. Malmö universitets elektroniska lärplattform används.

Bedömningsformer

Examination sker genom bedömning av individuellt utformad skriftlig uppsats i vilken samtliga lärandemål berörs. Uppsatsen försvaras också muntligt vid ett avslutande seminarium. Dessutom examineras lärandemål 4 genom utformandet av en digital poster och muntlig presentation av denna. Bedömningskriterier för respektive examination presenteras närmare i studiehandledningen.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Benner, M. & Widmalm S. (2011) Kunskap. Malmö: Liber (frivillig bakgrundslitteratur)
Franke-Wikberg,S., Lindberg, L., Mårtensson, B., Sundin,B., Sundström T. & Sörlin S. (red). (1994) Vetandets vägar. Lund: Studentlitteratur (frivillig bakgrundslitteratur)
Geschwind, L. (2008) För kvalitetens skull: en studie av sambandet mellan forskning och utbildning, Stockholm: SISTER
Healy, M. & Jenkins, A. (2009). Developing undergraduate research and enquiry. York: Higher Educatiuon Academy

Säljö, R. & Södling, M. (2006). Utbildning på vetenskaplig grund [Elektronisk resurs] : röster från fältet. Stockholm: Högskoleverket.

Vetenskapliga artiklar och annat studiematerial tillkommer.

Kursvärdering

Kursdeltagarna får inflytande genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig utvärdering utifrån kursens syfte och mål. Sammanfattningar av dessa kursutvärderingar tillsammans med undervisande lärares reflektioner görs tillgängliga för kursdeltagarna och utgör underlag för kommande kursplaneringar.

Övrigt

Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges, eller kursinnehållet väsentligen ändrats, har den deltagande rätt att, under ett år efter det att förändringen skett, examineras vid två olika tillfällen enligt den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Akademiskt lärarskap.

Mer information om utbildningen

Niclas Andersson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657112
Eva Davidsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657240
Siv Göthe, studieadministratör

Anmälan

06 september 2021 - 07 november 2021 Dagtid 33% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.