Förvärvad högskolepedagogisk kompetens

Kurs - avancerad nivå - 3 hp

Kursplan för studenter vår 2018, höst 2017, vår 2017

Kurskod:
HP617A version 2
Engelsk benämning:
Acquired Pedagogical Qualifications for Higher Education
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
28 januari 2015
Beslutande instans:
Gäller från:
28 januari 2015

Förkunskapskrav

Examen på grundnivå eller motsvarande samt dokumenterad erfarenhet av att arbeta som lärare i högre utbildning.

Syfte

Syftet med kursen är att kursdeltagarna fördjupar sina högskolepedagogiska kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Kursen vänder sig till lärare vid Malmö högskola.

Innehåll

Kursen fokuserar på uppdraget att vara lärare i högre utbildning. Temat för kursen utgörs av deltagarnas kunskaper och erfarenheter inhämtade genom högskolepedagogiskt arbete som till exempel kursutveckling, annat pedagogisk utvecklingsarbete, deltagande i högskolepedagogiska workshops med mera. Dessa erfarenheter belyses ur olika teoretiska perspektiv och värderas kritiskt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren:

  • kunna redogöra för och värdera den egna pedagogiska erfarenheten i relation till tolkningen av läraruppdraget
  • utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kunna reflektera över den egna pedagogiska kunskapsutvecklingen
  • utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kunna diskutera läraruppdraget och undervisning vid Malmö högskola

Arbetsformer

Kursdeltagaren väljer arbetsformer i samråd med examinator.

Bedömningsformer

Kursdeltagaren väljer form för att visa måluppfyllelse i samråd med examinator. Av examinationsformen ska framgå hur den beprövade erfarenheten är dokumenterad, delad och prövad i ett kollegialt sammanhang.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteratur väljs av kursdeltagaren i samråd med kursdeltagare (max 500 sidor).