Att handleda uppsatser och självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå

Sammanfattning

Kurstillfällen våren 2018:
Torsdag 8 februari
Torsdag 22 februari
Torsdag 8 mars
Torsdag 22 mars
Fredag 6 april
Torsdag 26 april

Alla tillfällen 09.15 - 15.00

Behörighetskrav

Examen på grundnivå eller motsvarande.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018

Kurskod:
HP619A version 1,1
Engelsk benämning:
Supervising Theses and Independent Projects at First and Second Cycle
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 februari 2017
Beslutande instans:
Gäller från:
15 februari 2017
Ersätter kursplan fastställd:
15 februari 2017

Förkunskapskrav

Examen på grundnivå eller motsvarande.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla sin handledarkompetens i mötet med studenter som skriver uppsatser på grundläggande- och avancerad nivå.

Innehåll

I kursen behandlas handledning som en lärandeprocess med olika roller för handledare och studenter. Under kursen introduceras och bearbetas handledarrollens olika faser: komma igång, inspirera, återkoppla, bedöma och utvärdera. Vidare tar kursen upp utmaningar kring problemformulering, metodval, skrivprocessen, språkgranskning samt vad det innebär att handleda individuellt och i grupp.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten…

  • kunna förklara betydelsen av handledningsprocessen för och i vetenskapligt skrivande
  • kunna resonera om faktorer som påverkar interaktionen mellan handledare och handledd
  • kunna dokumentera, analysera och värdera autentiska handledningssituationer
  • kunna sätta in sitt uppdrag som handledare i relation till relevanta ramverk och styrdokument
  • visa förmåga att identifiera eget behov av ytterligare kunskap för att utveckla sin handledarkompetens
  • kunna utarbeta olika strategier för likvärdig behandling av studenter, anpassad efter grupp och individ

Arbetsformer

Studierna sker både individuellt och i grupp och bygger på kollegial respons och granskning. Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och diskussioner. I kursen används studenternas egna utmaningar och problem, vilka bedöms formativt. Malmö högskolas lärplattform används.

Bedömningsformer

Samtliga lärandemål examineras genom en skriftlig individuell, reflekterande inlämningsuppgift och ett seminarium i anslutning till denna.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Brodin, Eva, Lindén, Jitka, Sonesson, Anders och Lindberg-Sand, Åsa (2016) Forskarhandledning i teori och praktik. Lund, Studentlitteratur. ca 150 sidor
Relevanta styrdokument för utbildning på grundläggande och avancerad nivå.
Övrigt utdelat material, ca 200 sidor

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges på institutionen Akademiskt lärarskap.

Mer information om utbildningen

Siv Göthe, studieadministratör
Telefon: 040-6658156
Anne-Charlotte Ek, kursansvarig
Telefon: 040-6657698

Anmälan

01 februari 2018 - 26 april 2018 Dagtid 25% Malmö