Att handleda verksamhetsförlagd utbildning och arbetsintegrerat lärande på grund- och avancerad nivå

Sammanfattning

Datum och salar för kurstillfällen hösten 2017:
Tisdag 7 november 13.15-16.00 hus Gäddan, G8:523 + G8:524
Fredag 17 november 10.15-15.00 hus Gäddan, G8:523 + G8:524
Torsdag 7 december 10.15-15.00 hus Gäddan, G8:523 + G8:524
Torsdag 14 december 9.15-16.00 hus Orkanen, C526 Muntlig examination
Onsdag 10 januari 10.15-12.00 hus Orkanen, C526 Skriftlig inlämning

Behörighetskrav

Examen på grundnivå eller motsvarande.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017

Kurskod:
HP620A version 1
Engelsk benämning:
Supervising Work Integrated learning at First and Second Cycle
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
27 februari 2017
Beslutande instans:
Gäller från:
28 augusti 2017

Förkunskapskrav

Examen på grundnivå eller motsvarande.

Syfte

Kursen syftar till att deltagarna ska kunna problematisera och utveckla strategier för ett aktivt handledarskap i VFU och arbetsintegrerat lärande. Detta innebär att med utgångspunkt i autentiska handledningssituationer systematiskt kunna observera, analysera och diskutera konsekvenser av olika handledarstrategier. Teori och praktisk erfarenhet i förening ska ligga till grund för det aktiva handledarskapet. Kursen riktar sig till dig som har en handledande funktion din lärarroll.

Innehåll

Kursen är uppbyggd kring tre kompetensområden av betydelse för ett reflekterande handledarskap:

  • att leda lärande- pedagogisk och professionell kompetens där olika perspektiv beaktas;
  • att genom aktivt handledarskap stödja professionell kompetensutveckling;
  • att kombinera teori och praktisk erfarenhet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • resonera om faktorer som påverkar interaktionen mellan handledare, student och arbetsplatsen
  • förklara innebörden av begreppen vetenskap och beprövad erfarenhet för handledarrollen i VFU och arbetsintegrerat lärande
  • dokumentera, analysera och värdera autentiska handledningsprocesser
  • kunna sätta in sitt uppdrag som handledare i relation till relevanta ramverk och styrdokument
  • visa förmåga att identifiera eget behov av ytterligare kunskap för att utveckla sin handledarkompetens
  • utarbeta olika strategier för likvärdig behandling av studenter, anpassad efter grupp och individ

Arbetsformer

Föreläsningar introducerar områden som är betydelsefulla för ett reflekterande och aktivt handledarskap av och med studenter:
Deltagarna dokumenterar egen eller en kollegas handledningssituation som hemuppgift. Denna dokumentation analyseras, relateras till litteratur, värderas och diskuteras vid kursträffar. Formen för dokumentation under kursen är valfri.
Malmö högskolas lärplattform används för att samla studentens arbetsmaterial och för kommunikation mellan studenter och lärare.

Bedömningsformer

Examination av samtliga lärandemål sker genom bedömning av en skriftlig, individuell, reflekterande inlämningsuppgift utifrån innehållet i kursen, grundad i den dokumentation som studenterna gjort under kursen.
Den reflekterande texten ska beröra de tre kompetensområden som behandlats under kursensamt omfatta en plan för feedback/feedforward utifrån erfarenheterna i kursen.
De inlämnade texterna diskuteras vid ett seminarium.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kursdeltagarna kan välja litteratur från nedanstående titlar. Därutöver skall kursdeltagarna självständigt söka, samla in och värdera relevant litteratur.
Ehn Billy & Löfgren Orvar (2012) Kulturanalytiska verktyg, Glerup, 172 sidor
Handal, Gunnar & Lauvås, Per (2008). Forskarhandledaren. (om att handleda andra som ska lära sig forska). Lund: Studentlitteratur. 296 sidor
Tveiten S. (2014) Yrkesmässig handledning – mer än ord. Tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur. 362 sidor
Wyborn, T. (2015) ‘From Access To Success: Bridging The Feedback Gap For Lifelong Learning. Case Studies From The University of Western Sydney College’, paper presented at the Forum for Access and Continuing Education (FACE) Annual Conference – Closing the Gap: Bridges for Access and Lifelong Learning, University of South Wales, Treforest Campus, 1-3 July 2015. 11 sidor
Relevanta styrdokument för utbildning på grundläggande - och avancerad nivå
Övrigt utdelat material, max 150 sidor

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges på institutionen Akademiskt lärarskap.

Mer information om utbildningen

Christel Brost, Kursansvarig
Telefon: 040-6657875
Siv Göthe, studieadministratör
Telefon: 040-6658156