Utbilda för kritiskt tänkande

Sammanfattning

Behörighetskrav

Examen på grundnivå eller motsvarande.
Godkänt betyg Engelska B alternativt Engelska 6 eller motsvarande.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021

Kurskod:
HP622E version 1
Engelsk benämning:
Educating for Critical Thinking
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Engelska
Fastställandedatum:
03 juni 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 juni 2020

Förkunskapskrav

Examen på grundnivå eller motsvarande.
Godkänt betyg Engelska B alternativt Engelska 6 eller motsvarande.

Syfte

Kursens syftar till att studenten ska fördjupa sin förståelse för kritikalitet, kritiskt tänkande och kritiskt förhållningssätt i en högskolepedagogisk undervisningskontext.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till begreppet kritikalitet. Under kursen diskuteras vad det innebär att förhålla sig kritisk och hur studenter kan introduceras till ett kritiskt förhållningssätt. Bland annat behandlas:
• Syfte och mål för högre utbildning
• Kritikalitet i teori och praktik
• Att introducera och öva kritiskt tänkande
• Lärande som forskningsprocess
• Progression i kritiskt tänkande
• Att omsätta kritiskt tänkande i tal och text
• Bedömning av kritiskt förhållningssätt

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. diskutera några, i grunden olika, former av kritikalitet
2. reflektera över förutsättningar för att undervisningen ska kunna stödja utvecklingen av studenternas möjligheter att vara kritiska tänkande och handlande
3. planera och kritiskt diskutera ett utbildningsmoment som ska stimulera utvecklingen av studenternas kritiska förhållningssätt
4. reflektera över sitt egna kritiska förhållningssätt i förhållande till den egna yrkesrollen
5. identifiera det egna behovet av ytterligare kompetenser för att vidareutvecklas som lärare inom högre utbildning

Arbetsformer

Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och lärandemål i samverkan mellan studenter och lärare. Det kan till exempel handla om seminarier som varvas med föreläsningar, arbete i grupp och individuella presentationer som sker med hjälp av olika medieformer. Responsgivning studenterna emellan tillämpas genomgående i kursen. Kursens är flexibel och nätbaserade moment kan varvas med campusförlagda.

Bedömningsformer

Bedömning av studentens prestationer i förhållande till uppsatta mål sker genom två skriftliga individuella inlämningsuppgifter.
1) En essä som analyserar och diskuterar olika former av kritikalitet och argumenterar för en hållning som utgångspunkt i den egna rollen som universitetslärare (lärandemål 1, 2, 4 och 5)
2) En planering för en läraktivitet i syfte att utveckla studenters kritiska tänkande som också omfattar former för examination och bedömning (lärandemål 2 och 3)
Vid ett seminarierum presenteras och diskuteras de individuella arbetena.
Alternativa bedömningsformer kan förekomma i samråd med examinator.

För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.
För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bali, Maha (2015). Critical Thinking through a Multicultural Lens: Cultural challenges of teaching critical thinking. I M. Davies och R. Barnett (red) The Palgrave handbook of critical thinking in higher education. New York, Palgrave Macmillan, 317-334
Brookfield, Stephen (2011). Teaching for critical thinking: Tools and techniques to help students question their assumptions, John Wiley & Sons. (280 sidor)
Davies, Martin (2015). A model of critical thinking in higher education. Higher Education: Handbook of Theory and Research 30, 41-92
hooks, bell (2010). Critical thinking Teaching Critical Thinking: Practical Wisdom New York: Routledge, 7-11
Ivanic, Roz (2006). Language, learning and identification. I R Kiely, P Rea-Dickens, H Woodfield & G Clibbon (red), Language, Culture and Identity in Applied Linguistics. Equinox, 7-29.
Kumashiro, Kevin K. (2012). Troubling education: Queer Activism and Antioppressive Pedagogy. New York: Routledge Falmer, 31-76
Shor, Ira (1999). What is Critical Literacy Journal for Pedagogy, Pluralism & Practice 1:4 (35 sidor)
Artiklar och annat material kan tillkomma, max 200 sidor.
Utöver detta kan ytterligare litteratur tillkomma

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Akademiskt lärarskap.

Mer information om utbildningen

Anmälan

25 januari 2021 - 06 juni 2021 25% Distans (Malmö) Anmälningskod: mau-16167

Sista anmälningsdag 15 oktober

Ansök