Barn och ungdomar med psykisk ohälsa och sociala problem i studiemiljö

Sammanfattning

Kursen vänder sig till personal inom skolan som arbetar med elever med psykisk ohälsa och sociala problem, t ex elevassistenter. Den syftar till att studenten utvecklar kunskaper och färdigheter i bemötande, kommunikation, samarbete och dokumentation av betydelse för arbetet med barn och ungdomar med psykisk ohälsa och sociala problem inom utbildningssektorn.
Kursen kommer gå på torsdagar under följande datum 17.15-20.00:
5/9, 19/9, 3/10, 17/10, 24/10, 7/11, 21/11, 5/12, 19/12, 9/1-20, 16/1-20

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2019, höst 2018

Kurskod:
HS102A version 2
Engelsk benämning:
Children and Adolescents with Mental Illness and Social Problems in a Study Environment
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
25 januari 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
18 februari 2014

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskaper och färdigheter i bemötande, kommunikation, samarbete och dokumentation av särskild betydelse för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och sociala problem inom utbildningssektorn.

Innehåll

Under kursen arbetar studenten med frågeställningar och konsekvenser för personer med psykisk ohälsa och sociala problem i deras studiemiljö. Vetenskapligt grundade metoder i bemötande med syftet att stärka individers resurser och förutsättningar för en gynnsam utveckling diskuteras. Samverkan belyses utifrån olika perspektiv över hur egna och andras agerande påverkar samarbetet mellan olika yrkesgrupper. I kursen diskuteras den aktuella lagstiftningen inom området såsom skollag, diskrimineringslag och socialtjänstlag. Därutöver behandlas dokumentering, planering, genomförande och utvärdering av insatser.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för och diskutera psykisk ohälsa och sociala problem och dess konsekvenser i studiemiljö,
2. redogöra för grundläggande lagstiftning av betydelse för skolpersonalens arbete,
3. beskriva hur samverkan mellan olika aktörer påverkar individen och redogöra för möjligheter och hinder i samverkansarbetet,
4. redogöra för och tillämpa olika kommunikationsmetoder för utveckling av individens delaktighet, och
5. observera, dokumentera och utvärdera insatser som syftar till att förbättra elevens studieprestationer för barn med psykisk ohälsa och sociala problem.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, kommunikationsövningar och arbete med case. Övriga arbetsformer är litteraturstudier, enskilda studier och grupparbete. För att uppnå lärandemål 1 utarbetar studenten en skriftlig redogörelse om barn och ungdomars psykiska ohälsa och sociala problem i relation till ett eget case. Lärandemål 2 och 3 uppnås genom skriftliga tillämpningsuppgifter med ett samverkans- och lagstiftningsperspektiv. Lärandemål 4 uppnås genom att studenten i kommunikationsövningar tränar teori och delaktighetsbaserat förhållningssätt. I genomförandet ingår praktisk träning både ur barn/ungdom och skolaktörsroll. För att uppnå lärandemål 5 gör studenten med stöd från lärandemål 1-4 en intervention i ett eget case. Arbetet resulterar i en skriftlig redogörelse innehållande en observation och analys.

Bedömningsformer

Lärandemål 1-3 examineras genom en skriftlig tillämpningsuppgift och bedömning av studentens aktiva deltagande i seminarierna. Lärandemål 4 examineras genom bedömning av skriftlig reflektion av situationer innehållande olika kommunikationsmetoder. Fokus vid bedömningen av studentens prestationer ligger på förmågan att analysera kommunikationsmomenten och resultaten av dessa. Lärandemål 5 examineras genom bedömning av skriftlig inlämningsuppgift samt muntlig opposition i seminarieform.
Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om kursen upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Barth T, Näsholm C, (2006) Motiverande samtal - MI: att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor. Lund: Studentlitteratur. 272 s.
Boström V, (2012) Skoljuridik. Malmö: Liber. 186 s.
Eide T, Eide H, (2006) Kommunikation i praktiken - relationer, samspel och etik inom socialt arbete, vård och omsorg. Malmö: Liber. 183 s.
Englander M, Robinson P, (2009) En fenomenologiskt grundad vårdpedagogisk metod för utbildning i empatiskt bemötande. Vård i Norden, 29, 38-40. 2 s.
Germundsson P, (2011) Lärare, socialsekreterare och barn som far illa: om sociala representationer och interprofessionell samverkan. Örebro. Örebro universietet. 169 s.
Greene RW, Klenz Jönsson S, (2011) Vilse i skolan: hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt. Lund: Studentlitteratur. 322 s.
Hejlskov Jörgensen B, (2009) Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder. Lund: Studentlitteratur. 213 s.
Hult A, Olofsson A, (2011) Utvärdering och bedömning i skolan: för vem och varför? Stockholm: Natur & Kultur. 253 s.
Rimsten O, (2010) Diskriminering och kränkande behandling: i skola och förskola. Stockholm: Norstedts Juridik. 195 s.
Socialstyrelsen (2010) Barn som utmanar. Barn med ADHD och andra beteendeproblem. 60 s

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en formativ kursvärdering (temperaturtagning) genomförs efter halva kursen. Denna återkopplas skriftligt och muntligt till studenterna snarast möjligt. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenter under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Socialt arbete Grundutbildning grundnivå.

Mer information om utbildningen

HS studievägledning - Malmö universitet,
Ewa Sortberg Bassmann, studieadministratör
Telefon: 040-6657721

Anmälan

30 augusti 2021 - 14 januari 2022 Kvällstid 50% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.