Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap I

Sammanfattning

En rad lagar och konventioner tillerkänner personer med funktionsnedsättnings rätt till jämlika villkor som för alla medborgare. Kursen i Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap behandlar olika aspekter inom området och syftar till att ge grundläggande orientering i frågor som rör individ och samhälle.
Kursen är indelad i fyra delkurser som samtliga går på halvfart och är helt nätburna. En delkurs har sitt fokus kring de medicinska aspekterna av funktionsnedsättning och de personliga och sociala konsekvenserna. I en annan delkurs behandlas funktionsnedsättning ur ett historiskt perspektiv. Lagstiftning och rättigheter som möjliggör ett liv som för alla andra ingår också i denna delkurs. Samhällets verksamheter som finns för individen med funktionsnedsättning hanteras i en delkurs. Här är frågor kring etik och brukarinflytande i fokus. Den sista delkursen behandlar forskningsetik och den utsatthet som personer med funktionsnedsättning haft i relation till att vara försöksperson. Här finns också en möjlighet till fördjupning inom egenvalt område genom att en doktorsavhandling inom ämnet bearbetas.
Kursen har getts under många år och kursdeltagare kan vara allt ifrån personer med egen erfarenhet av funktionsnedsättning och funktionshinder, professionella och de som bara är nyfikna på området.
Citat från några kursdeltagare:
Det som gjort mest intryck är att det fortfarande finns en så stor okunskap om funktionshinder. När jag börjar prata om dessa frågor får jag ofta mer oförståelse än kunskap eller engagemang. ”
” Kunskapen/kursen förändrade och stärkte mina kunskaper som jag kan använda inom mitt yrke och andra funktionshinderområde.”
” Diskussioner med kurskamrater har varit väldigt givande. Jag har läst en rad kurser på distans tidigare, och kontakten med andra som läser kan ofta bli lidande. Här kändes det som mer av en gemenskap.”
”Jag har läst några kurser på nätet hittills och jag upplever att det är något som passar mitt liv bäst. Jag jobbar oregelbundet så jag kan inte sitta på skolbänken som förr utan jag kan bara läsa dem tider som jag är ledig och det kan vara morgon ena dagen, eller kväll/natt någon dag senare. Sedan så är det stor tillgång att kunna läsa på en högskola som är många mil ifrån en själv utan att behöva pendla. Så himla bra!”

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2017, höst 2016, vår 2016, höst 2015, vår 2015, höst 2014

Kurskod:
HS113A version 1,7
Engelsk benämning:
Disability and Rehabilitation Science I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
22 juni 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015
Ersätter kursplan fastställd:
30 juni 2014

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Med denna kurs skall studenten förvärva grundläggande kunskaper om handikappolitik och rehabiliterings- och habiliteringsverksamhet för människor med funktionsnedsättningar i samhälls-, organisations- och individperspektiv. Dessutom skall studenten få en grundläggande orientering om olika vetenskapliga perspektiv som berör området.

Innehåll

Kursen består av 4 delkurser.

1. Historisk och socialpolitisk orientering, 7,5 hp

Innehåll

Kursen ger en orientering om funktionshinder i ett historiskt perspektiv. Välfärdssamhällets, handikappolitikens och intresseorganisationernas utveckling belyses. En orientering ges om aktuell lagstiftning och socialrättsliga frågor som rör individens ställning och rättigheter i samhället i dag med avseende på frågor relaterade till funktionsnedsättningar och funktionshinder. Dessutom diskuteras handikapp-, rehabiliterings- och habiliteringsbegrepp.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna - redogöra för politiskt beslutade riktlinjer som berör levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättningar,

- korrekt använda olika begrepp och definitioner inom området,

- redogöra för aktuell lagstiftning med relevans för området, och

- reflektera kring levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättningar ur ett historiskt och välfärdsrelaterat perspektiv.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs som IT-baserad distansutbildning. Kunskaperna inhämtas självständigt genom i huvudsak skrivna föreläsningar, litteraturstudier, individuella uppgifter och diskussionsforum. Vissa individuella uppgifter och diskussionsforum är obligatoriska och ingår i examinationen.

Bedömningsformer

Inom varje delkurs genomför studenten en eller flera enskilda skriftliga examinationsuppgifter samt obligatoriska moment i forum på nätet.

2. Samhällsinsatser och rehabilitering/habilitering, 7,5 hp

Innehåll

Samhällets viktigaste verksamheter inom habiliterings- och rehabiliteringsområdet presenteras. Härvid berörs olika professioner inom dessa verksamheter samt olika former av samverkan som t.ex. teamarbete, olika arbetssätt och brukares/patienters delaktighet. Kursen ger en orientering kring hjälpmedel för funktionshindrade, tillgänglighet samt delaktighet i samhället. Etiska frågor och förutsättningar för brukarinflytande granskas.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna

- redogöra för rehabiliterings- och habiliteringsverksamheter, för samverkan dem emellan, för hjälpmedelsverksamhet samt för samhällets tillgänglighetsprinciper,

- reflektera över etik i arbete med människor, och

- reflektera över genus- och etnicitetsaspekter i frågor som rör personer med funktionsnedsättningar.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs som IT-baserad distansutbildning. Kunskaperna inhämtas självständigt genom i huvudsak skrivna föreläsningar, litteraturstudier, individuella uppgifter och diskussionsforum. Vissa individuella uppgifter och diskussionsforum är obligatoriska och ingår i examinationen.

Bedömningsformer

Inom varje delkurs genomför studenten en eller flera enskilda skriftliga examinationsuppgifter samt obligatoriska moment i forum på nätet.

3. Medicinsk orientering och rehabilitering, 7,5 hp

Innehåll

Kursen ger en orientering om funktionsnedsättningar, såväl kroppsliga som psykiska, uppkomna genom långvarig sjukdom eller skador, medfödda eller förvärvade. Personliga och sociala konsekvenser av dessa tillstånd belyses. Dessutom ges exempel på hälso- och sjukvårdens rehabiliteringsinsatser.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna

- beskriva de vanligaste funktionsnedsättningarna och långvariga sjukdomarna, och

- reflektera kring betydelsen av dessa utifrån ett aktivitets- och delaktighetsperspektiv.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs som IT-baserad distansutbildning. Kunskaperna inhämtas självständigt genom i huvudsak skrivna föreläsningar, litteraturstudier, individuella uppgifter och diskussionsforum. Vissa individuella uppgifter och diskussionsforum är obligatoriska och ingår i examinationen.

Bedömningsformer

Inom varje delkurs genomför studenten en eller flera enskilda skriftliga examinationsuppgifter samt obligatoriska moment i forum på nätet.

4. Vetenskapliga tillämpningar, 7,5 hp

Innehåll

Kursen ger en presentation av handikapp- och rehabiliteringsvetenskaplig forskning. Utgångspunkten är ämnets mång- och tvärvetenskapliga karaktär. Grundläggande forskningsmetodik belyses. Studenten tränar färdigheter för att granska och sammanfatta ett vetenskapligt arbete som berör området handikapp och rehabilitering.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna

- redogöra för de vanligaste forskningsmetoderna och deras tillämpningssammanhang,

- resonera kring forskningsetiska frågor, och

- granska ett vetenskapligt arbete med anknytning till området.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs som IT-baserad distansutbildning. Kunskaperna inhämtas självständigt genom i huvudsak skrivna föreläsningar, litteraturstudier, individuella uppgifter och diskussionsforum. Vissa individuella uppgifter och diskussionsforum är obligatoriska och ingår i examinationen.

Bedömningsformer

Inom varje delkurs genomför studenten en eller flera enskilda skriftliga examinationsuppgifter samt obligatoriska moment i forum på nätet.

Rätt till omtentamen

Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker på de tider som anges i schemat.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

1. Historisk och socialpolitisk orientering

Arvidsson E (2015) Socialförsäkringsrätt - vid funktionsnedsättning och sjukdom. Gleerups Utbildning AB. 140 s.
Brusén P, (2014) Livet en gång till: en ryggmärgsskadad möter svensk handikappolitik. 2. uppl. Malmö: Égalité. 240 s.
Brusén P, Printz A, (red.) (2006) Handikappolitiken i praktiken: [om den nationella handlingsplanen]. Stockholm: Gothia. 212 s.
Grönvik L, (2007) Definitions of disability in social sciences: methodological perspectives. Diss. (sammanfattning) Uppsala : Uppsala universitet, 2007. 33 s. Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-7803
Lindqvist R, (2012) Funktionshindrade i välfärdssamhället. 3., [aktualiserade] uppl. Malmö: Gleerup. 185 s.
Vedung E, Dahlberg M, (2013) Demokrati och brukarutvärdering. 2., [rev] uppl. Lund: Studentlitteratur. 29 s.
Vejde O, Olofsson L, (2015) Minilagbok för människor med funktionsnedsättning och deras anhöriga. 14. utg. Borlänge: Olle Vejde förlag. 92 s.

2. Samhällsinsatser och rehabilitering/habilitering

Bergquist, S.. m.fl. (2003). Att möta barn i behov av särskilt stöd. Stockholm: Liber. s 7-72, 66 s.
Danermark, B.. (2000). Samverkan – himmel eller helvete? Stockholm: Gothia. 55 s.
Hall, S. (2006). Det offentliga mötet. Om etik, tilltro och bemötande på försäkringskassan. Lund: Bokbox. 117 s.
Lindqvist, R. & Hetzler, A. (red.). (2004). Rehabilitering och välfärdspolitik. Lund: Studentlitteratur. Kap 2-4, och 6, 230s
Lingås, L. G. (1998). Över andras tröskel. Etik vid omsorgsarbete i andras hem. Lund: Studentlitteratur. 80 s.
Möller, A. & Nyman, E. (2003). Barn, familj och funktionshinder. Utveckling och habilitering. Stockholm: Liber, 200 s.
Vahlne Westerhäll, L. (2009). Rehabiliteringsvetenskap. Rehabilitering till arbete i ett flerdisciplinärt perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 230 s.
Engelskspråkiga tidskriftsartiklar tillkommer

3. Medicinsk orientering och rehabilitering

Bergquist S, (2003) Att möta barn i behov av särskilt stöd. 5., [aktualiserade] uppl. Stockholm: Liber. 248 s.
Dammert R, (2013) Funktionshinder – vad är det? Om olika skador, sjukdomar och funktionsnedsättningar som till följd av brister i samhället leder till funktionshinder. 11., [rev.] uppl. Stockholm: Norstedts juridik. 160 s.
Danermark B, (2005) Att (åter)erövra samtalet: en bok om hörselskada och kommunikation. Örebro: Läromedia. 60 s.
Folkhälsomyndigheten (2014)En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011- 2016. Delrapportering av regeringsuppdrag;Dnr 599/2014. 138 s.
Ineland J, Molin M, Sauer L, (2013) Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd. 2.,[rev.] uppl. Malmö: Gleerup. 150 s.
Kroksmark U, (Red.) (2013) Se på mitt sätt: om barn och unga med synnedsättning. Lund: Studentlitteratur. 100 s.
Lundin L, Mellgren Z, (Red.) (2012) Psykiska funktionshinder: stöd och hjälp vid kognitiva funktionsnedsättningar. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 260 s.
Sirof H, (2000) The road back: living with a physical disability. [New ed.] Lincoln, NE: iUniverse.com. 160 s.
Söderman L, Antonson S, (Red.) (2011) Nya omsorgsboken. 5., [helt omarb., nya] uppl. Malmö: Liber. 100 s.
Den obligatoriska kurslitteraturen kompletteras med vetenskapliga artiklar, UR-filmer, samt rapporter.
.

4. Vetenskapliga tillämpningar

Backman J, (2008) Rapporter och uppsatser. 2., uppdaterade [och utök.]. uppl. Lund: Studentlitteratur. 223 s.
Vedung E, Dahlberg M, (2013) Demokrati och brukarutvärdering. 2., [rev] uppl. Lund: Studentlitteratur. 90 s.
Forsman, B. (1997) Forskningsetik - en introduktion. Lund: Studentlitteratur. 138 s.
Söder M, (red.) (2005) Forskning om funktionshinder: problem, utmaningar, möjligheter. Lund: Studentlitteratur. 150 s.
Vetenskapliga avhandlingar och material om forskningsetik tillkommer.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en kursvärdering genomförs i anslutning till slutförandet av varje delkurs enligt särskilda anvisningar som gäller för Internetbaserad undervisning. Kursvärderingen återkopplas till studenterna via nätet under början av nästkommande delkurs och efter den sista delkursens slut samt delges de studenter som läser kursen vid nästkommande kurstillfälle.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle.

Mer information om utbildningen

Désirée Annvir, Kursansvarig Delkurs 3
Telefon: 040-6657008
Camilla Nordgren, Kursansvarig Delkurs 4
Telefon: 040-6657449
Jack Lukkerz, Kursansvarig Delkurs 1
Oskar Krantz, Kursansvarig Delkurs 2
Telefon: 040-6657815
Åsa Nilsson, studieadministratör
Telefon: 040-6657589