Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap I

Kurs - grundnivå - 1-30 hp

Kursplan för studenter vår 2009, vår 2008, höst 2007

Kurskod:
HS113A version 1
Engelsk benämning:
Disability and Rehabilitation Science
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
15 mars 2007
Fastställandedatum:
15 mars 2007
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
01 juli 2007

Kursbeskrivning

Kursen avser att ge grundläggande orientering i frågor som rör samhällets handikappolitik och rehabilitering/ habiliteringsverksamhet för människor med funktionshinder. Intentionen är att förmedla ämneskunskaper ur ett mångvetenskapligt och tvärvetenskapligt perspektiv. Dessa ska ge en bred grund för arbete med funktionshindrade inom olika verksamheter, såsom kommunal handikappservice, försäkringskassor, arbetsförmedlingar, hälso- och sjukvård, personalvård, frivilliga organisationer etc. Kursen avser också att utgöra en grund för vidare studier och fördjupning inom handikapp-, habiliterings- och rehabiliteringsområdet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs. Nätbaserad.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna
- relatera betydelsen av handikappolitiska riktlinjer, nationella handlingsplaner, välfärds- och trygghetsstystem till funktionshindrades levnadsvillkor samt förstå detta ur ett historiskt perspektiv,
- redogöra för de viktigaste samhällsinsatserna vid rehabilitering/habilitering, för tillgänglighetsaspekter och samverkan samt därvid korrekt använda olika begrepp och definitioner inom området,
- identifiera relevanta sjukdomssymtom och konsekvenser av vanliga funktionshinder och långvariga sjukdomar samt använda denna kunskap för att beskriva livssituationen för den funktionshindrade,
- referera och kritiskt granska ett forsknings- eller utvecklingsarbete kring funktionshinder och/eller re/habilitering, och
- i skrift kritiskt granska attityder och hållningar utifrån etiska principer, genus- och etnicitetsperspektiv i frågor som rör funktionshindrade.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Inom varje delkurs genomför studenten en enskild skriftlig examinationsuppgift samt vissa obligatoriska moment i forum på nätet.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen består av 4 delkurser.

Historisk och socialpolitisk orientering, 7 hp
Delkursen ger en orientering om handikapp i ett historiskt perspektiv. Välfärdssamhällets, handikappolitikens och handikapprörelsens utveckling belyses. Dessutom ges en orientering om socialrättsliga frågor som rör funktionshindrades ställning och rättigheter i samhället i dag.

Samhällsinsatser och rehabilitering/habilitering, 8 hp
Delkursen behandlar nationella och internationella handikapp-, rehabiliterings-och habiliteringsbegrepp. Samhällets viktigaste verksamheter inom habliterings- och rehabiliteringsområdet presenteras samt samverkan mellan olika institutioner, offentliga såväl som privata och brukarstyrda. En orientering kring frågor som rör tekniska hjälpmedel och tillgängligheten i samhället. Etiska frågor och förutsättningar för brukarinflytande granskas.

Medicinsk orientering och rehabilitering, 7 hp
Delkursen ger en orientering om kroppsliga och psykiska funktionsnedsättningar uppkomna genom långvariga sjukdomar och skador, medfödda eller förvärvade. Personliga och sociala konsekvenser av dessa tillstånd penetreras bland annat gneom fallbeskrivningar. Dessutom ges exempel på hälso- och sjukvårdens rehabiliteringsinsatser.

Vetenskapliga tillämpningar, 8 hp
Delkursen ger en introduktion till handikapp- och rehabiliteringsvetenskaplig forskning. Utgångspunkten är ämnets mång- och tvärvetenskapliga karaktär. Grundläggande forskningsmetodik och presentation av forsknign inom olika discipliner belyses. Den egna uppgiften består i att träna och läsa, sammanfatta och granska en vetenskaplig studie.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs som IT-baserad distansutbidlning. Kunskaperna inhämtas självständigt genom i huvudsak skrivna föreläsningar, litteraturstudier, individuella uppgifter och diskussionsforum.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Historisk och socialpolitisk orientering

Brusén, Peter & Printz, Anders (red) (2006) Handikappolitiken i praktiken. Om den nationella handlingsplanen. Stockholm: Gothia. 212 s.
Dahlberg, Magnus. & Vedung, Evert (2001) Demokrati och brukarutvärdering. Lund:Studentlitteratur. 194 s (7–35 även delkurs 4) .
Folksam: Vår trygghet. Delar av. Folksam.(Senaste uppl.) 50 s.
Holgersson, Leif. (2000) Socialpolitik och socialt arbete. Historia och idéer. Stockholm: Norstedts Juridik. 232 s.
Qvarsell, Roger. (1996) Vårdens idéhistoria. Stockholm: Carlssons. 182 s.
Vejde, Olle & Olofsson, Lena (2002) Minilagbok för människor med funktionshinder. Borlänge: Olle Vejde förlag.

Kompendium och vetenskapliga artiklar tillkommer.

Samhällsinsatser och rehabilitering/habilitering

Bergquist, Siv. m.fl. (1998) Att möta barn i behov av särskilt stöd. Stockholm: Liber. ( kap 1-3). ca 25 s.
Carlsson, Sven., Hjelmquist, Erland, & Lundberg, Ingvar. (red.) (2000) Delaktig eller utanför. Psykologiska perspektiv på hälsa och handikapp. Umeå: Borea. (kap. 1,2,3,4,5,9). Ca 95 s.
Danermark, Berth. (2000) Samverkan – himmel eller helvete? Stockholm: Gothia. 55 s.
Hales, Gerald. (red).(1996) Beyond Disability. Towards an Enabling Society. London: SAGE Publications. 150 s.
Hall, Stina, (2002) Det offentliga mötet. Om etik, tilltro och bemötande på försäkringskassan. Lund: Bokbox. 117 s.
Lindqvist, Rafael. (2000) Att sätta gränser. Organisationer och reformer i arbetsrehabilitering. Umeå: Boréa. 200 s.
Lingås, Lars Gunnar. (1998) Över andras tröskel. Etik vid omsorgsarbete i andras hem. Lund: Studentlitteratur. 80 s.
Möller, Anders & Nyman, Erling (2004) Barn, familj och funktionshinder. Utvecklng och habilitering. Stockholm: Liber, 200 s.
Sjöberg, Malena. (red). (2002) Arbetsliv och funktionshinder. Lund: Studentlitteratur. (Kap. 1,3,4, 6, 10,15,16. Ca 100 s.

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Medicinsk orientering och rehabilitering

Delkurs 3. Medicinsk orientering och rehabilitering, 5 p

Bergquist, Siv. m.fl. (2003). Att möta barn i behov av särskilt stöd. (Fr.o.m. kap. 4). Stockholm: Liber.
Damnert, Raoul. (2000). Funktionshinder - Vad är det? Stockholm: CE Fritzes AB. (Genomgång av alla patient- och handikapporganisationer). 150 s.
Gullacksen, Ann-Christine (2002). När hörseln sviktar. Om livsomställning och rehabilitering. Malmö: Harec harec@smi.mas.lu.se. 180 sidor.
Hertting, Anna. & Samuelsson, Jan. (red) (2000). Smärta och trötthet. Ohälsa i tiden. Lund: Studentlitteratur. 268 sidor.
Morén Hybbinette, Inga-Lill, (2001). Rehabilitering inom allmänmedicinen. Lund: Studentlitteratur. 244 s.
Sirof, Harriet. (1993/2000). The Road Back: Living with a Physical Disability. An Authers Guild Backinprint.com edition. (Ungdomar berättar om att drabbas av och leva med funktionshinder). 160 s.

Tillkommer litteratur som studenterna själv tar fram inom respektive område för grupparbetet. Omfattning 250 sidor.

Vetenskapliga tillämpningar

Backman, Jarl. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 200 s.
FAS (2001). Forskningsprogram kring fysiskt och psykiskt orsakade belastningsskador och rehabilitering. 21 s. Laddas ner från FAS hemsida.
FAS (2001). Program för forskning om funktionshinder och handikapp. 37s. Laddas ner från FAS hemsida.
Forsman, Birgitta. (1997). Forskningsetik - en introduktion. Lund: Studentlitteratur. 138 s.
Qvarsell, Roger. & Torell, Ulrika., red., (2001) Humanistiska hälsoforskning – en forskningsöversikt. Lund: Studentlitteratur. 320 s.
Stencil: HSFRs forskningsetiska principer, 1983. Stockholm: Humanistisk samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Laddas ner här.

Egen vald licentiatavhandling inom området handikapp och re/habilitering.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en kursutvärdering gneomförs enligt särskilda anvisningar som gäller för nätundervisning. Kursutvärderingen återkopplas till studenterna via nätet.

Övrigt

Distansutbildningsverktyget It´s Learning används på denna kurs. Se Övriga kurssidor för länk till It´s Learning (välj Malmö högskola vid inloggning).


Kursrapporter