Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap I

Kurs - grundnivå - 1-30 hp

Kursplan för studenter vår 2010, höst 2009

Kurskod:
HS113A version 1,1
Engelsk benämning:
Disability and Rehabilitation Science I, 1-30 ECTS
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
15 mars 2007
Fastställandedatum:
07 januari 2009
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
01 juli 2007
Ersätter kursplan fastställd:
15 mars 2007

Kursbeskrivning

Med denna kurs skall studenten förvärva grundläggande kunskaper om samhällets handikappolitik och rehabilitering/ habiliteringsverksamhet för människor med funktionshinder. Dessutom skall studenten utveckla ett tvärvetenskapligt perspektiv på frågor som berör området.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs. Nätbaserad.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Kursen består av fyra delkurser:
1. Historisk och socialpolitisk orientering, 7 hp
Efter genomgången kurs skall studenten kunna
- redogöra för betydelsen av handikappolitiska riktlinjer, nationella handlingsplaner, välfärds- och trygghetsstystem till funktionshindrades levnadsvillkor samt därvid korrekt använda olika begrepp och definitioner inom området.
- redogöra för aktuell socialrättslig lagstiftning med relevans för området
- reflektera kring funktionshindrades livsvillkor ur ett historiskt och välfärdsrelaterat perspektiv.

2. Samhällsinsatser och rehabilitering/habilitering, 8 hp
Efter genomgången kurs skall studenten kunna
- redogöra för rehabiliterings- och habilliteringsverksamheter, för samverkan dem emellan samt för hjälpmedelsverksamhet och samhällets tillgänglighetsprinciper,
- reflektera över attityder och värderingar utifrån etiska principer samt över genus- och etnicitetsaspekter i frågor som rör funktionshindrade.

3. Medicinsk orientering och rehabilitering, 7 hp
Efter genomgången kurs skall studenten kunna
- identifiera relevanta sjukdomssymtom och följder vid de vanligaste funktionsnedsättningarna och långvariga sjukdomarna.
- använda denna kunskap för att beskriva livssituationen för personer med funktionsnedsättning.

4. Vetenskapliga tillämpningar, 8 hp
Efter genomgången kurs skall studenten kunna
- redogöra för de vanligaste forskningsmetoderna och deras tillämpningssammanhang,
- resonera kring forskningsetiska frågor
– granska ett vetenskapligt arbete med anknytning till området.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Inom varje delkurs genomför studenten en enskild skriftlig examinationsuppgift samt obligatoriska moment i forum på nätet.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen består av 4 delkurser.

1. Historisk och socialpolitisk orientering, 7 hp
Kursen ger en orientering om funktionshinder i ett historiskt perspektiv. Välfärdssamhällets, handikappolitikens och handikapprörelsens utveckling belyses. En orientering ges om aktuell lagstiftning och socialrättsliga frågor som rör funktionshindrades ställning och rättigheter i samhället i dag. Dessutom diskuteras nationella och internationella handikapp-, rehabiliterings- och habiliteringsbegrepp.

2. Samhällsinsatser och rehabilitering/habilitering, 8 hp
Samhällets viktigaste verksamheter inom habiliterings- och rehabiliteringsområdet presenteras. Här vid berörs olika professioner inom dessa verksamheter samt olika former av samverkan som t.ex. teamarbete, olika arbetssätt och brukares/patienters delaktighet. Kursen ger en orientering kring hjälpmedel för funktionshindrade, tillgänglighet samt delaktighet i samhället. Etiska frågor och förutsättningar för brukarinflytande granskas.

3. Medicinsk orientering och rehabilitering, 7 hp
Kursen ger en orientering om funktionsnedsättningar, såväl kroppsliga som psykiska, uppkomna genom långvarig sjukdom eller skador, medfödda eller förvärvade. Personliga och sociala konsekvenser av dessa tillstånd belyses. Dessutom ges exempel på hälso- och sjukvårdens rehabiliteringsinsatser.

4. Vetenskapliga tillämpningar, 8 hp
Kursen ger en introduktion till handikapp- och rehabiliteringsvetenskaplig forskning. Utgångspunkten är ämnets mång- och tvärvetenskapliga karaktär. Grundläggande forskningsmetodik och presentation av forskning inom olika discipliner belyses. I inhämtas färdigheter för att granska och sammanfatta ett vetenskapligt arbete som berör området handikapp- och rehabilitering.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs som IT-baserad distansutbildning. Kunskaperna inhämtas självständigt genom i huvudsak skrivna föreläsningar, litteraturstudier, individuella uppgifter och diskussionsforum.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

1. Historisk och socialpolitisk orientering

Brusén, P. & Printz, A. (red). (2006). Handikappolitiken i praktiken. Om den nationella handlingsplanen. Stockholm: Gothia. 212 s.

Dahlberg, M.. & Vedung, E. (2001) Demokrati och brukarutvärdering. Lund:Studentlitteratur. 7-35 s.

Gullacksen, A-C (2009) Historiskt perspektiv. Malmö högskola (kompendium på kurshemsidan) 35 s.

Larsson, M (2009) Socialrättsligt perspektiv. Malmö högskola. Kompendium på kurshemsida 50 s.

Lindqvist, R. (2007). Funktionshindrade i välfärdssamhället. Malmö: Gleerups Utbildning. Kap 1-7. 185 s

Lindqvist, R. & Hetzler, A. (red.). (2004). Rehabilitering och välfärdspolitik. Lund: Studentlitteratur. Kap 1,5. 70 s.

Qvarsell, R. (1996) Vårdens idéhistoria. Stockholm: Carlssons. 182 s.

Socialstyrelsen (2008) Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning. Lägesrapport 2007. Stockholm: Socialstyrelsen. (finns på Socialstyrelsens hemsida) 55 s.

Vejde, O. & Olofsson, L.. (2008) Minilagbok för människor med funktionshinder. Borlänge: Olle Vejde förlag. 92 s.

Aktuella rapporter på kurshemsidan tillkommer.

2. Samhällsinsatser och rehabilitering/habilitering

Bergquist, S.. m.fl. (2003). Att möta barn i behov av särskilt stöd. Stockholm: Liber. 7-72 s.

Danermark, B.. (2000). Samverkan – himmel eller helvete? Stockholm: Gothia. 55 s.

Hales, G. (red). (1996) Beyond Disability. Towards an Enabling Society. London: SAGE Publications. 150 s.

Hall, S. (2006). Det offentliga mötet. Om etik, tilltro och bemötande på försäkringskassan. Lund: Bokbox. 117 s.

Lindqvist, R. & Hetzler, A. (red.). (2004). Rehabilitering och välfärdspolitik. Lund: Studentlitteratur. Kap 3,4,6,7, 230s

Lingås, L. G. (1998). Över andras tröskel. Etik vid omsorgsarbete i andras hem. Lund: Studentlitteratur. 80 s.

Möller, A. & Nyman, E. (2003). Barn, familj och funktionshinder. Utveckling och habilitering. Stockholm: Liber, 200 s.

Vahlne Westerhäll, L. (2009). Rehabiliteringsvetenskap. Rehabilitering till arbete i ett flerdisciplinärt perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 230 s.

3. Medicinsk orientering och rehabilitering

Bergquist, S. m.fl. (2003). Att möta barn i behov av särskilt stöd. Stockholm: Liber. 73-242 s

Damnert, R. (2005). Funktionshinder - Vad är det? Stockholm: CE Fritzes AB. 150 s.

Gullacksen, A.-C. (2002). När hörseln sviktar. Om livsomställning och rehabilitering. Malmö: Harec. Beställs på HarecPress, 180 s.

Hertting, A. & Samuelsson, J. (red) (2000). Smärta och trötthet. Ohälsa i tiden. Lund: Studentlitteratur. 268 s.

Morén Hybbinette, I.-L. (2001). Rehabilitering inom allmänmedicinen. Lund: Studentlitteratur. 244 s.
Sirof, H. (1993/2000). The Road Back: Living with a Physical Disability. Iuniverse.com. 160 s.

Tillkommer litteratur som studenterna själv tar fram inom respektive område för individuellt arbetet. Omfattning 100 sidor.

4. Vetenskapliga tillämpningar

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 223 s.

Dahlberg, M. & Vedung, E. (2001) Demokrati och brukarutvärdering. Lund: Studentlitteratur. S 36-126, 90 s

Danermark, B. (2001) Tvärvetenskapens förutsättningar och dynamik. Socialvetenskaplig tidskrift n2 s 288-305. 18 s. http://www.socwork2.gu.se/svt/ARTIKLAR/2001/DANERMAR.PDF

Forsman, B. (1997). Forskningsetik - en introduktion. Lund: Studentlitteratur. 138 s.

HSFR (1990). Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (länk läggs på kurshemsida) 17 s.

Söder, M. (red) (2005). Forskning om funktionshinder. Problem – utmaningar – möjligheter. Lund: Studentlitteratur. 150 s.

Egen vald licentiatavhandling inom området handikapp och re/habilitering.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en kursutvärdering gneomförs enligt särskilda anvisningar som gäller för nätundervisning. Kursutvärderingen återkopplas till studenterna via nätet.

Övrigt

Distansutbildningsverktyget It´s Learning används på denna kurs. Se Övriga kurssidor för länk till It´s Learning (välj Malmö högskola vid inloggning).


Kursrapporter