Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap I

Kurs - grundnivå - 1-30 hp

Kursplan för studenter vår 2014, höst 2013

Kurskod:
HS113A version 1,5
Engelsk benämning:
Disability and Rehabilitation Science I, 1-30 ECTS
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
15 mars 2007
Fastställandedatum:
01 juli 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
01 september 2013
Ersätter kursplan fastställd:
15 juni 2011

Kursbeskrivning

Med denna kurs skall studenten förvärva grundläggande kunskaper om handikappolitik och rehabiliterings- och habiliteringsverksamhet för människor med funktionsnedsättningar i samhälls-, organisations- och individperspektiv. Dessutom skall studenten få en grundläggande orientering om olika vetenskapliga perspektiv som berör området.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Kursen består av fyra delkurser:

1. Historisk och socialpolitisk orientering, 7,5 hp
Efter genomgången kurs skall studenten kunna - redogöra för politiskt beslutade riktlinjer som berör levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättningar,
- korrekt använda olika begrepp och definitioner inom området,
- redogöra för aktuell lagstiftning med relevans för området, och
- reflektera kring levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättningar ur ett historiskt och välfärdsrelaterat perspektiv.

2. Samhällsinsatser, rehabilitering och habilitering, 7,5 hp
Efter genomgången kurs skall studenten kunna
- redogöra för rehabiliterings- och habiliteringsverksamheter, för samverkan dem emellan, för hjälpmedelsverksamhet samt för samhällets tillgänglighetsprinciper,
- reflektera över etik i arbete med människor, och
- reflektera över genus- och etnicitetsaspekter i frågor som rör personer med funktionsnedsättningar.

3. Medicinsk orientering och rehabilitering, 7,5 hp
Efter genomgången kurs skall studenten kunna
- beskriva de vanligaste funktionsnedsättningarna och långvariga sjukdomarna, och
- reflektera kring betydelsen av dessa utifrån ett aktivitets- och delaktighetsperspektiv.

4. Vetenskapliga tillämpningar, 7,5 hp
Efter genomgången kurs skall studenten kunna
- redogöra för de vanligaste forskningsmetoderna och deras tillämpningssammanhang,
- resonera kring forskningsetiska frågor, och
- granska ett vetenskapligt arbete med anknytning till området.

r

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Inom varje delkurs genomför studenten en eller flera enskilda skriftliga examinationsuppgifter samt obligatoriska moment i forum på nätet.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker på de tider som anges i schemat.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen består av 4 delkurser.

1. Historisk och socialpolitisk orientering, 7,5 hp
Kursen ger en orientering om funktionshinder i ett historiskt perspektiv. Välfärdssamhällets, handikappolitikens och intresseorganisationernas utveckling belyses. En orientering ges om aktuell lagstiftning och socialrättsliga frågor som rör individens ställning och rättigheter i samhället i dag med avseende på frågor relaterade till funktionsnedsättningar och funktionshinder. Dessutom diskuteras handikapp-, rehabiliterings- och habiliteringsbegrepp.

2. Samhällsinsatser och rehabilitering/habilitering, 7,5 hp
Samhällets viktigaste verksamheter inom habiliterings- och rehabiliteringsområdet presenteras. Härvid berörs olika professioner inom dessa verksamheter samt olika former av samverkan som t.ex. teamarbete, olika arbetssätt och brukares/patienters delaktighet. Kursen ger en orientering kring hjälpmedel för funktionshindrade, tillgänglighet samt delaktighet i samhället. Etiska frågor och förutsättningar för brukarinflytande granskas.

3. Medicinsk orientering och rehabilitering, 7,5 hp
Kursen ger en orientering om funktionsnedsättningar, såväl kroppsliga som psykiska, uppkomna genom långvarig sjukdom eller skador, medfödda eller förvärvade. Personliga och sociala konsekvenser av dessa tillstånd belyses. Dessutom ges exempel på hälso- och sjukvårdens rehabiliteringsinsatser.

4. Vetenskapliga tillämpningar, 7,5 hp
Kursen ger en presentation av handikapp- och rehabiliteringsvetenskaplig forskning. Utgångspunkten är ämnets mång- och tvärvetenskapliga karaktär. Grundläggande forskningsmetodik belyses. Studenten tränar färdigheter för att granska och sammanfatta ett vetenskapligt arbete som berör området handikapp och rehabilitering.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs som IT-baserad distansutbildning. Kunskaperna inhämtas självständigt genom i huvudsak skrivna föreläsningar, litteraturstudier, individuella uppgifter och diskussionsforum. Vissa individuella uppgifter och diskussionsforum är obligatoriska och ingår i examinationen.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

1. Historisk och socialpolitisk orientering

Brusén, P. (2005) Livet en gång till – en ryggmärgsskadad möter svensk handikappolitik. Malmö: Ègalité. 240 s.

Brusén, P. & Printz, A. (red). (2006). Handikappolitiken i praktiken. Om den nationella handlingsplanen. Stockholm: Gothia. 212 s.

Dahlberg, M.. & Vedung, E. (2001) Demokrati och brukarutvärdering. Lund:Studentlitteratur. 7-35, 29 s.

Grönvik, L. (2007) Definitions of Disability in Social Sciences. Methodological Perspectives. Uppsala universitet. Avhandlingens kappa, ss. 11-43. 33 s.

Gullacksen, A-C (2009) Historiskt perspektiv. Malmö högskola (kompendium på kurshemsidan) 35 s.

Lindqvist, R. (2007). Funktionshindrade i välfärdssamhället. Malmö: Gleerups Utbildning. Kap 1-7. 185 s.

Norlund, B. (2009) Planera, skriv och bearbeta; Att referera. Malmö högskola (kompendium på kurshemsidan). 35 s.

Vejde, O. & Olofsson, L. (2011) Minilagbok för människor med funktionssättning. Borlänge: Olle Vejde förlag. 92 s.

Aktuella rapporter och utredningar på kurshemsidan tillkommer, ca 100 s.

2. Samhällsinsatser och rehabilitering/habilitering

Bergquist, S.. m.fl. (2003). Att möta barn i behov av särskilt stöd. Stockholm: Liber. s 7-72, 66 s.

Danermark, B.. (2000). Samverkan – himmel eller helvete? Stockholm: Gothia. 55 s.

Hall, S. (2006). Det offentliga mötet. Om etik, tilltro och bemötande på försäkringskassan. Lund: Bokbox. 117 s.

Lindqvist, R. & Hetzler, A. (red.). (2004). Rehabilitering och välfärdspolitik. Lund: Studentlitteratur. Kap 2-4, och 6, 230s

Lingås, L. G. (1998). Över andras tröskel. Etik vid omsorgsarbete i andras hem. Lund: Studentlitteratur. 80 s.

Möller, A. & Nyman, E. (2003). Barn, familj och funktionshinder. Utveckling och habilitering. Stockholm: Liber, 200 s.

Vahlne Westerhäll, L. (2009). Rehabiliteringsvetenskap. Rehabilitering till arbete i ett flerdisciplinärt perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 230 s.

Engelskspråkiga tidskriftsartiklar tillkommer

3. Medicinsk orientering och rehabilitering

Bergquist, S. m fl. (2003). Att möta barn i behov av särskilt stöd. Stockholm: Liber. s 73-242, 170 s.

Damnert, R. (2005). Funktionshinder - Vad är det? Stockholm: CE Fritzes AB. 150 s.

Gullacksen, A.-C. (2002). När hörseln sviktar. Om livsomställning och rehabilitering. Malmö: Harec. Beställs på HarecPress, 180 s.

Hertting, A. & Samuelsson, J. (red) (2000). Smärta och trötthet. Ohälsa i tiden. Lund: Studentlitteratur. 268 s.

Morén Hybbinette, I.-L. (2001). Rehabilitering inom allmänmedicinen. Lund: Studentlitteratur. 244 s.
Sirof, H. (1993/2000). The Road Back: Living with a Physical Disability. Iuniverse.com. 160 s.

Tillkommer litteratur som studenterna själv tar fram inom respektive område för individuellt arbetet. Omfattning 100 sidor.

4. Vetenskapliga tillämpningar

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 223 s.

Dahlberg, M. & Vedung, E. (2001) Demokrati och brukarutvärdering. Lund: Studentlitteratur. S 36-126, 90 s

Forsman, B. (1997). Forskningsetik - en introduktion. Lund: Studentlitteratur. 138 s.

Söder, M. (red) (2005). Forskning om funktionshinder. Problem – utmaningar – möjligheter. Lund: Studentlitteratur. 150 s.

Vetenskapliga artiklar från internationella tidskrifter samt aktuellt material om forskningsetik tillkommer.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en kursvärdering genomförs i anslutning till slutförandet av varje delkurs enligt särskilda anvisningar som gäller för Internetbaserad undervisning. Kursvärderingen återkopplas till studenterna via nätet under början av nästkommande delkurs och efter den sista delkursens slut samt delges de studenter som läser kursen vid nästkommande kurstillfälle.


Kursrapporter