Översiktskurs juridik i socialt arbete

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter vår 2017

Kurskod:
HS117U version 1
Engelsk benämning:
Introductory Course law in social work
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
21 februari 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
27 februari 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen genomförs som en uppdragsutbildning på grundnivå.

Syfte

Syftet med kursen är att kursdeltagaren utvecklar kunskaper och färdigheter inom de civil- och offentligrättsliga områden som har särskild betydelse för det sociala arbetets teori och praxis.

Innehåll

I kursen ges en fördjupad genomgång av reglerna för socialtjänsten. Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade behandlas utförligt Den socialförsäkringsrättsliga regleringen behandlas vidare översiktligt. Rättsregler som berör hälso- och sjukvård samt psykiatrisk vård belyses, och regleringar avseende de sociala tvångsvårdslagstiftningarna diskuteras utförligt. Handläggnings- och dokumentationsregler gås igenom. Därutöver kommer delar av den sociala civilrätten, såsom hyresjuridik och skuldsaneringsförfarandet, att belysas.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska kursdeltagaren kunna
1. redogöra för socialrättens innehåll och roll i samhället,
2. tillämpa social- och civilrättsliga regler på de rättsområden som har särskild betydelse för socialt arbete, och
3. relatera olika typer av åtgärder till de rättsregler och övergripande rättsliga och etiska principer som styr lagstiftningen inom det sociala området.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs som IT-baserad distansutbildning. Kunskaperna utvecklas individuellt genom i huvudsak föreläsningar, litteraturstudier, material hämtat från internet, diskussion kring fallbeskrivningar och diskussionsforum. Kursdeltagaren skall individuellt planera och genomföra sina studier. Lärandemål 1 och 2 tränas genom att kursdeltagarna individuellt och i grupp arbetar med frågor som ställs i föreläsningarna kopplade till kurslitteratur, lagar, förordningar, föreskrifter och konventioner. Lärandemål 3 stöds genom gruppdiskussioner, kopplade till case och övningar i att tolka gällande rätt. Kursdeltagaren ska genom obligatoriska inlämningsuppgifter visa på det egna ställningstagandet men även hur värderingar kan komma att påverka det sociala arbetets handläggning och beslutsfattande.

Bedömningsformer

I kursen examineras lärandemål 1 och 2 genom en individuell skriftlig examinationsuppgift. Lärandemål 3 examineras individuellt genom seminarier med tillämpningsuppgifter. Fokus vid bedömningen av kursdeltagarens prestationer i förhållande till samtliga lärandemål ligger på förmågan att tillämpa ett juridiskt tillvägagångssätt vid tolkning och tillämpning av rättsreglerna men även att kunna redogöra för och relatera åtgärder till rättsreglerna. Specifika bedömningskriterier för samtliga bedömningar presenteras i studiehandledningen. Det är möjligt att komplettera de olika seminarierna med skriftliga inlämningsuppgifter om deltagaren inte varit närvarande vid examinerande moment. För att bli godkänd på kursen krävs betyget godkänt på skriftlig examinationsuppgift samt godkänt betyg på tillämpningsuppgifter i seminarier.

Rätt till omtentamen
Kursdeltagare, som underkänts i tentamen, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Tentamen och omtentamen sker på överenskomna tider.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lundgren L, Sunesson P A, Thunved A, (2017) Nya sociallagarna: med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2017. 28 (rev) uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 500 s.
Matteson M, (2016) Konsumenträtt med skuldsanering – en introduktion (kompendium)
Socialstyrelsen, (2015) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Stockholm: Socialstyrelsen. 250 s. av 550.
Staaf A, Zanderin L, (2017) Förvaltningsrätt. En introduktion för professionsutbildningar. 5 uppl. Stockholm: Liber AB. 125 s.
Staaf A, Wendel L, Zanderin L, (2016) Hälso- och sjukvårdsrätt: en introduktion för professionsutbildningar. 2. uppl. Stockholm: Liber. 151 s.

Aktuell lagtext, vetenskapliga artiklar, rättsfall och arbetsmaterial tillkommer.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs efter kursens slutförande och för att resultatet av kursvärderingen återkopplas till kursdeltagarna. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på särskild plats samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.