Arbetsrätt

Sammanfattning

I kursen studeras rättsreglerna om medbestämmande, samverkan, anställning, jämställdhet, diskriminering, arbetsmiljö, arbetstid, ledighet och semester. Vidare behandlas EG-rättens påverkan på svensk arbetsrätt. Kursen innehåller dessutom utrednings- och tillämpningsövningar.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2015, höst 2014

Kurskod:
HS120A version 1,4
Engelsk benämning:
Labour law
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
26 juni 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
01 september 2014
Ersätter kursplan fastställd:
21 december 2010

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att ge insikt i arbetsrättens roll i samhället och att ge fördjupade kunskaper om de lagar, förordningar och kollektivavtal som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare, arbetstagare och fackföreningar.

Innehåll

Kursen ger en allmän introduktion till juridiken och juridisk metod. Rättskällor, även innefattande EG-rätten, och tolkningsprinciper presenteras liksom konstitutionella rättsprinciper. Vidare ges en introduktion till den kollektiva och enskilda arbetsrätten. Rättsregler om förhandlingar, medbestämmande, samverkan, anställningsskydd, arbetsmiljö, arbetstid och semester behandlas med betoning på den offentliga sektorn. Vidare studeras de arbetsrättsliga reglerna om jämställdhet samt reglerna om förbud mot diskriminering pga kön, etnicitet, funktionshinder respektive sexuell läggning. Kursen ger vidare träning i att tillämpa det arbetsrättsliga regelverket.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- förstå rättens roll i samhället och ha kännedom om rättssystemets uppbyggnad, innehåll och föränderlighet samt juridisk metod,
- förstå de styrmedel som samhället använder för att reglera förhållandet mellan arbetsmarknadens parter,
- vara förtrogen med, kunna tillämpa och kritiskt granska den lagstiftning som reglerar verksamheten på det arbetsrättsliga området, och
- relatera olika typer av åtgärder inom det arbetsrättsliga området till de rättsregler och övergripande rättsliga och etiska principer som styr lagstiftningen.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i form av föreläsningar, dels i form av seminarier, där lösningar av beskrivna verkliga eller fingerade situationer eller (rätts-)fall presenteras, diskuteras och analyseras av studenterna. Därutöver fullgör studenterna, bl.a. med hjälp av datorsökning, obligatoriska skriftliga och muntliga tillämpningsuppgifter. Av de schemalagda momenten är seminarierna obligatoriska.

Bedömningsformer

Bedömningen av studenternas prestationer sker utifrån obligatoriska enskilda skriftliga tentamina samt obligatoriska skriftliga och muntliga tillämpnings- och utredningsuppgifter, varvid förklaringar och argumenteringar tillmäts särskild betydelse.

För betyget godkänd krävs goda kunskaper om rättens innehåll samt förtrogenhet med tolkning och tillämpning av rättsreglerna. För betyget väl godkänd krävs därutöver mycket god bedömnings-, argumenterings- och formuleringsförmåga.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel


Glavå M, (2011) Arbetsrätt. 2., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur. 874 s.

Göransson H G, Garpe B, (2013) Arbetsrätten: en introduktion. 6., [rev.] uppl. Stockholm: Norstedts Juridik. 136 s.

Göransson H G, (2013) Diskrimineringslagen. 3., [uppdaterade] uppl. Stockholm: Norstedts Juridik. 226 s.

Hydén H, Hydén T, (2011) Rättsregler: en introduktion till juridiken. 6., [omarb. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 200 s.

Lagtext, rättsfall, artiklar och övningsmaterial tillkommer och tillhandahålls/hänvisas till på kurshemsidan.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att två kursvärderingar genomförs. En formativ kursvärdering (s.k. temperaturtagning) görs efter halva kursen. Denna sammanställs och återkopplas till studenterna snarast möjligt. Återkopplingen görs skriftligt på kursens hemsida eller muntligt under lektionstid. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till delkursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på kursens hemsida. Kursvärderingarna är obligatoriska.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på institutionen Juridik.

Mer information om utbildningen

Ewa Sortberg Bassmann, studieadministratör
Telefon: 040-6657721
Lina Corter, kursansvarig
Telefon: 040-6657993