Psykisk ohälsa

Kurs - grundnivå - 8 hp

Kursplan för studenter höst 2007

Kurskod:
HS135A version 1
Engelsk benämning:
Psychiatric health problems, 8 ECTS
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
24 januari 2007
Fastställandedatum:
24 januari 2007
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
01 juli 2007

Kursbeskrivning

Kursen vänder sig till personer som i sitt arbete eller sitt vardagsliv kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa. Kursen syftar till att kursdeltagaren skaffar kunskaper om bemötandet och förhållningssättets betydelse vid psykisk ohälsa och kunskaper om de vanligaste psykiska ohälsotillstånden inklusive orsak och behandling. Vidare fokuseras på psykisk ohälsa relaterat till etnicitet, kultur, mångfald och genus.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är en fristående kurs på grundnivå som omfattar 8 hp.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna
- översiktligt redogöra för vanliga psykiatriska ohälsotillstånd och dess symtom och behandling, bemötande och förhållningssätt,
- förstå olika uttryck och beteende relaterat till psykisk ohälsa, och
- redogöra för hur personer med psykisk ohälsa kan hantera dagliglivet.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examination sker dels genom en enskild skriftlig uppgift dels i samband med redovisning av patientfall i seminarieform med hjälp av bl a rollspel.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss teoretisk kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt i studiehandledningen fastställda tider.

Innehåll eller kursinnehåll

Begreppet psykisk hälsa diskuteras innefattande friskfaktorer, skyddande faktorer och stressorer. Synen på och attityder till psykisk ohälsa i ett mångkulturellt samhälle och utifrån ett genusperspektiv diskuteras. Vidare behandlas kris, ångest och suicidtillstånd, affektiva sjukdomar och psykoser. De nämnda grupperna av sjukdomar belyses utifrån förekomst, symton, typ av funktionshinder, behandling, bemötande och förhållningssätt. Aktuell lagstiftning belyses.

Arbetsformer

I kursen tillämpas problemorienterade pedagogiska principer där aktivt kunskapssökande, kritiskt tänkande samt problemlösning är centrala. Undervisningen bedrivs dels i form av litteraturstudier, föreläsningar, studiebesök alt patientmöten och seminarier med rollspel.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Allgulander, Christer (2005) Klinisk psykiatri. Lund: Studentlitteratur. 286 s

Brunt, David, Hansson, Lars (2005) Att leva med psykiska funktionshinder. Lund: Studentlitteratur. 320 s

Grunewald, Karl (1997) Psykiska handikapp. Möjligheter och rättigheter. Stockholm: Liber. 263 s

Socialstyrelsen (2005) Folkhälsorapport 2005, Psykisk ohälsa. Stockholm: Socialstyrelsen. 22 s

Socialstyrelsen (2006) Avsiktligt självdestruktiv handling i Sverige. – en underlagsrapport. Stockholm: Socialstyrelsen. 100 s

Kursvärdering

En summativ kursvärdering genomförs efter kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till de studerande på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på kursens hemsida.