Djurs medverkan i vård och socialt arbete

Kurs - grundnivå - 15 hp

Kursplan för studenter vår 2010, höst 2009, vår 2009, höst 2008

Kurskod:
HS140A version 1,1
Engelsk benämning:
Animal Assistance in Care and Social Work, 15 ECTS
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Socialt arbete
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
01 november 2007
Fastställandedatum:
13 december 2008
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
19 januari 2009
Ersätter kursplan fastställd:
03 juni 2008

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att studenterna skall utveckla grundläggande kunskaper om och problematisera medverkan av djur inom socialt arbete, vård eller pedagogiska verksamheter.

Förkunskapskrav

Godkända högskolestudier om minst 90 hp inom ett samhälls- och beteendevetenskapligt huvudområde av relevans för det människobehandlande området eller utbildning som av Malmö högskola bedöms som likvärdig.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- reflektera kring djurmedverkan i vård och behandling utifrån perspektiven kön, klass och etnicitet,
- reflektera kring djurmedverkan ur ett etiskt perspektiv,
- redogöra för svenska och internationella vetenskapliga studier om hur kontakt med djur, genom AAT och AAA, påverkar människors sociala, emotionella, kognitiva och fysiska hälsa, och
- redogöra för och problematisera önskvärda och icke-önskvärda effekter och risker med djurmedverkan och djurkontakt i vård och behandling.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Individuella skriftliga inlämningsuppgifter samt deltagande vid obligatoriska seminarietillfällen. Om studenten har varit förhindrad att deltaga vid ett obligatoriskt seminarietillfälle kompletterar studenten detta genom en skriftlig inlämningsuppgift.

Rätt till omtentamen
Student, som underkänts i tentamen, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt i studiehandledningen fastställda tider.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen är en grundläggande litteraturkurs. I denna presenteras teorier och forskningsrapporter som belyser effekter av djurs medverkan i vård och behandling. Studenterna kommer också att möta och studera erfarenheter från institutions- och öppenvård inom socialt arbete där djur medverkar.

I kursen studeras djurs påverkan på människors sociala, psykiska och medicinska hälsa genom målmedvetet användande av djur, Animal Assisted Therapy (AAT). Med detta avses att djur används som hjälpmedel i en målmedveten intervention i syfte att utveckla och stärka sociala, emotionella, fysiska och kognitiva förmågor. Djur används också i egenvård eller på institution som hjälpmedel för att aktivera individen, d.v.s. Animal-Assisted Activity. Forskningsresultat såväl som erfarenheter från praxis studeras och granskas kritiskt under kursen.
Kursen inleds med en genomgång av internationella och nationella forskningsstudier som studerat effekter av interaktionen djur-människa. Därefter belyses litteraturen med exempel från befintliga verksamheter där djur medverkar t.ex. inom ungdomsvård, missbruksvård, kriminalvård, fritidsverksamhet, verksamheter för hjärnskadade, demensvård m.fl. verksamheter. Exempelvis kommer ridning och hästhantering i socialt arbete med omhändertagna ungdomar samt hundars medverkar i habilitering av hjärnskadade att närmare belysas. I kursen åskådliggörs interaktionen djur-människa t.ex. genom film och demonstration.

Begrepp som särskilt studeras i förhållande till djurs medverkan och djurkontakt är relation, interaktion, kommunikation, tillit, livskvalitet och motivation. Även begreppen hälsa och djurs medverkan och dess positiva effekter och negativa risker eller konsekvenser studeras och problematiseras t.ex. behandlas positiva effekter som påverkan på fysiska processer i hjärnan och oxytocin samt icke-önskvärda effekter som utvecklande av allergier eller andra skaderisker.

Vilka arter och djurindivider som är lämpliga som vård-och terapidjur och hur de utbildas tas upp under kursen. Särskit fokuseras hundar, hästar och katter. I kursen lyfts t.ex. begreppet terapihund fram och vad som kännetecknar en bra terapihund och hur dessa utbildas. Etiska aspekter i djurmedverkan tas fortlöpande upp under kursen.

Arbetsformer

Kursen bygger på självständigt arbete. Inläsningen av litteraturen understöds av föreläsningar, gruppdiskussioner, presentation av verksamheter och återkommande litteraturseminarier.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Beck-Friis, B, Strang P & Beck-Friis A (2007). Hundens betydelse i vården – erfarenheter och praktiska råd. Stockholm: Gothia Förlag. 111 s.

Cederberg, M & Ohlson, A (2008) Djur i förändringsarbete. Kompendium. Laddas ner från kursens hemsida. 50 s.

Forsberg, K. A. (2002): Patienters erfarenhet av ”rehabilitering till häst” i psykiatrisk vård. Umeå: Umeå universitet. 27 s.

Forsling, S. (2001). Flickan och hästen: bilder från ett hem med särskild tillsyn. Stockholm: Statens institutionsstyrelse (SiS). 132 s.

Manimalsrapporten 2005, kan laddas ner som pdf från nätet, www.manimalis.se, alternativt www.halsansnatur.se/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 70 s.

Jenner, H. (2004) Motivation och motivationsarbete i skola och behandling. Forskning i fokus, nr 19. Kan laddas ner från www.skolverket.se 123 s.

Mattsson-Mercer, M. (2007) Lär dig ta emot djurens budskap genom att lära känna dig själv. Malmö: Damm (Danmark) 206 s.

Moberg Uvnäs K, (2001) Lugn och beröring. Oxytocinets läkande verkan i kroppen. Stockholm: Natur och Kultur. 216 s.

Norling, I. (2002) Djur i vården. Om hur sällskapsdjur kan påverka äldres hälsa och livskvalitet, egenvård och oberoende, avlasta och förbättra vård och omsorg, sänka vårdkostnader och förbättra vårdpersonalens arbetsmiljö. Sektionen för vårdforskning vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Forskningssammanställning, (pdf från nätet www.umea.se)67 s.

Tillkommer aktuella vetenskapliga artiklar.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att en kursvärdering genomförs efter kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på särskild plats samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.