Arbetsinriktad rehabilitering

Sammanfattning

De personer som får rehabilitering anses ofta ha en funktionsnedsättning som inverkar på deras fysiska, psykiska och/eller sociala funktioner. Även om rehabilitering ofta förknippas med insatser från hälso- och sjukvården, omfattar det dessutom sociala och arbetslivsinriktade insatser. Denna kurs fokuserar sådana arbetslivsinriktade insatser och syftar till att ge ett brett tvärvetenskapligt perspektiv på rehabiliteringsinsatser för människor i yrkesverksam ålder, utifrån individ-, professions- och samhällsnivå.

På den första delkursen behandlas grundläggande lagar och förordningar som berör den enskilda människans situation vid arbetsinriktad rehabilitering. Rehabiliteringsarbetets olika delar belyses liksom förebyggande psykosocialt arbetsmiljöarbete och olika rehabiliteringsaktörers insatser. Därutöver diskuteras i kursen kopplingen mellan arbetslinjen och arbetsförmåga och hur individen som befinner sig i arbetsinriktad rehabilitering påverkas av denna koppling. I den andra delkursen ligger fokus på den enskildes egenupplevda situation vid rehabilitering, bemötandets betydelse och olika aktörers samverkan. Därutöver inhämtas kunskap om vad ett intersektionellt perspektiv på funktionshinder och rehabilitering kan innebära. Vidare belyses stress i arbetslivet, arbete med stöd, psykiatrisk rehabilitering samt den alternativa arbetsmarknaden.

Undervisningen bedrivs på distans och som student kan du i hög grad styra över och planera dina studier. Kursen är uppbyggd kring skrivna och inspelade av lärare vid Malmö högskola som forskar och undervisar inom ämnet Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap. Några av de moment som du som student gör på kursen är att föreslå arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser på ett fiktivt fall, att diskutera debattartiklar om sjukskrivning och arbete och att insamla information om och tillsammans bygga en kunskapsbank om olika sociala företag med inriktning på arbetsinriktad rehabilitering.

Några studentröster från tidigare terminer i anonyma utvärderingar: (Kommentar från vt. 16)

-väldigt bra kurs med viktigt innehåll
-jag tycker att kursen har varit mycket bra upplagd och innehållet har varit intressant och relevant. Jag kommer att ha mycket användning av det jag har lärt mig och kommer att rekommendera kursen för andra. Jag vill även berömma lärarna för deras föreläsningar, pedagogiska förmåga och kompetens. Detta var första gången som jag studerat på högskola, kursen har bidragit till att jag har fått mersmak.
- jag är jättenöjd med denna kurs. Den var högt över mina förväntningar. Lärt mig massor som kommer till nytta. Stort tack!

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, vår 2021, höst 2020, vår 2020, höst 2019, vår 2019

Kurskod:
HS153A version 4
Engelsk benämning:
Work-related rehabilitation
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
07 november 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
21 januari 2019
Ersätter kursplan fastställd:
30 januari 2018

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursens syfte är att studenten utvecklar kunskaper om rehabiliteringsinsatser för människor i yrkesverksam ålder, utifrån individ-, professions- och samhällsnivå från ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Innehåll

Kursen består av två delkurser:

1. Rehabiliteringsprocesser, deras metoder och ramverk, 7,5 hp

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande lagar och förordningar som berör den enskilda människans situation vid arbetsinriktad rehabilitering. Rehabiliteringsarbetets olika delar belyses liksom förebyggande psykosocialt arbetsmiljöarbete och olika rehabiliteringsaktörers insatser. Därutöver diskuteras i kursen kopplingen mellan arbetslinjen och arbetsförmåga och hur individen som befinner sig i arbetsinriktad rehabilitering påverkas av denna koppling.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
1. beskriva arbetsinriktad rehabilitering och förebyggande psykosocialt arbetsmiljöarbete utifrån tillämpbara lagar och förordningar,
2. redogöra för arbetssätt, metoder och modeller i olika delar av rehabiliteringsarbetet,
3. förklara kopplingen mellan begreppen arbetslinjen, arbetsförmåga och arbetsinriktad rehabilitering, och
4. problematisera rehabiliteringsarbetets olika delar på individ-, professions- och samhällsnivå.

Arbetsformer

Kursen är en internetbaserad distansutbildning där studenterna bedriver självstudier för att uppnå lärandemålen. Lärandemål 1-4 tränas genom att studenten tar del av skrivna eller inspelade föreläsningar, egna studier och diskussionsforum. Lärandemål 1 tränas dessutom genom att studenterna lämnar in två skriftliga uppgifter. Den första obligatoriska uppgiften består i att studenterna tar del av en film och utifrån den och kurslitteraturen diskuterar förhållandet mellan arbetsförmåga och arbetsmiljö och förebyggande arbetsmiljöarbete. Uppgiften bedöms formativt av lärare och medstudenter. Den andra obligatoriska uppgiften består av att använda och resonera kring socialförsäkringsrätten på ett case. Uppgiften bedöms formativt av lärare. Vid eventuell frånvaro i samband med obligatoriska moment ska i samråd med examinator en ersättningsuppgift göras i form av skriftlig inlämningsuppgift.

Bedömningsformer

Lärandemål 1 examineras genom bedömningen av två skriftliga individuella inlämningsuppgifter där den ena berör förebyggande arbetsmiljöarbete. Fokus i bedömningarna av uppgifterna ligger på studentens förmåga att beskriva, reflektera över och använda tillämpbara lagar och förordningar. Lärandemål 2, 3 och 4 examineras genom individuell bedömning av en skriftlig hemtentamen. Fokus ligger på studentens förmåga att förklara, redogöra för och reflektera över begrepp och modeller samt studentens förmåga att problematisera och reflektera över rehabiliteringsinsatser på olika nivåer. Enskilt hemprov och obligatoriska uppgifter utgör underlag för bedömningen. Bedömningskriterier för examinationen finns i studiehandledningen.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

2. Problemområden och perspektiv, 7,5 hp

Innehåll

I delkursen behandlas den enskildes egenupplevda situation vid rehabilitering, bemötandets betydelse och olika aktörers samverkan. Därutöver inhämtas kunskap om vad ett intersektionellt perspektiv på funktionshinder och rehabilitering kan innebära. Vidare belyses stress i arbetslivet, arbete med stöd, psykiatrisk rehabilitering samt den alternativa arbetsmarknaden.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
1. analysera problematiken kring flerprofessionell samverkan vid arbetsinriktad rehabilitering,
2. beskriva individens upplevelser och livsförändringar utifrån ett helhetsperspektiv och med denna utgångspunkt planera en rehabilitering,
3. identifiera olika problemområden och därav följande konsekvenser för rehabiliteringsprocessen, analysera dessa och ge förslag på relevanta lösningar, och
4.identifiera aktörer på den alternativa arbetsmarknaden.

4.identifiera aktörer på den alternativa arbetsmarknaden.

Arbetsformer

Kursen är en internetbaserad distansutbildning där studenterna bedriver självstudier för att uppnå lärandemålen. Lärandemål 1-4 tränas genom att studenten tar del av skrivna eller inspelade föreläsningar, egna studier och diskussionsforum. Dessutom arbetar studenterna med en individuell, skriftlig obligatorisk inlämningsuppgift som ges en formativ bedömning av lärare och medstudenter för att träna lärandemål 2. För att träna lärandemål 4 söker även studenterna upp information om en verksamhet inom den alternativa arbetsmarknaden som de presenterar och diskuterar skriftligt. Denna bedöms formativt av medstudenter. Vid eventuell frånvaro i samband med obligatoriska moment ska i samråd med examinator en ersättningsuppgift göras i form av skriftlig inlämningsuppgift.

Bedömningsformer

Lärandemål 1, 2 och 3 examineras genom individuell bedömning av en skriftlig hemtentamen. Fokus i bedömningen ligger på studentens förmåga att utifrån ett helhetsperspektiv beskriva och analysera individers livsförändringar, identifiera olika problemområden och diskutera möjliga rehabiliteringsinsatser vid sjukdom eller funktionsnedsättning. Lärandemål 2 examineras genom en individuell, skriftlig inlämningsuppgift. Fokus i bedömningen ligger på studentens förmåga att beskriva och analysera individers upplevelser och livsförändringar vid sjukdom eller funktionsnedsättning. Lärandemål 4 examineras genom en individuell, skriftlig inlämningsuppgift. Fokus i bedömningen ligger på studentens förmåga att identifiera och presentera aktörer på den alternativa arbetsmarknaden. Enskilt hemprov och obligatoriska uppgifter utgör underlag för bedömningen. Bedömningskriterier för examinationen finns i studiehandledningen.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Arvidsson E, (2019) Socialförsäkringsrätt – vid funktionsnedsättning och sjukdom. Malmö: (3 uppl) Gleerups Utbildning AB. 190 s.
Bülow P, Ekberg K, (2009:1) Avstämningsmötet som mötesplats och metod för återgång till arbete – ur ett kommunikativt perspektiv. 115 s.
Ekberg K, (Red) (2014) Den relativa arbetsförmågan: teoretiska och praktiska perspektiv (1:a uppl.). Lund: Studentlitteratur. 114 s.
Ekholm J, Vahlne Westerhäll L, Bergroth A, Schüldt Ekholm, (2015) Rehabiliteringsvetenskap. Rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 200 s.
Gustafsson, J, (2014 ) Supported employment i en svensk kontext : förutsättningar när personer med funktionsnedsättning når, får och behåller ett arbete. Diss. (sammanfattning) Örebro: Örebro universitet. 98 s.
Günzel M, Zanderin L, (2012) Arbetsmiljörätt och rehabilitering (3. uppl.). Malmö: Liber. 176 s.
Norstedt M, (2011) Berättelser om stroke och arbetsliv: att upptäcka styranderelationer. Diss. Lund: Lunds universitet, Sociologiska institutionen. 150 s.
Arbetsförmågeutredningen (2009). Gränslandet mellan sjukdom och arbete: arbetsförmåga, medicinska förutsättningar för arbete, försörjningsförmåga : slutbetänkande. Stockholm: Fritze
Tillgänglig på Internet: http://regeringen.se/content/1/c6/13/49/30/cd6b42cc.pdf. 220 s.
Larsson Tholén S, Danermark B. (2016) Arbetsliv för alla - funktionsnedsättning och arbete. Malmö: Gleerups. 307 s.

Aktuell lagtext, arbetsmaterial offentliga utredningar och forskningsrapporter tillkommer. 300 s.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en formativ kursvärdering (temperaturtagning) genomförs efter halva kursen. Denna sammanställs samt återkopplas skriftligt och muntligt till studenterna snarast möjligt. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna skriftligt och muntligt under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen upprättas och görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle.

Mer information om utbildningen

Mette Bergman, Kursansvarig
Åsa Nilsson, studieadministratör
Telefon: 040-6657589

Anmälan

02 september 2019 - 17 januari 2020 50% Distans (Malmö)

20 januari 2020 - 05 juni 2020 50% Distans (Malmö) Öppnar för anmälan 16 september 2019.

31 augusti 2020 - 15 januari 2021 50% Distans (Malmö)

18 januari 2021 - 04 juni 2021 50% Distans (Malmö)

30 augusti 2021 - 14 januari 2022 50% Distans (Malmö)