Handledarutbildning

Sammanfattning

Kursen syftar till att deltagarna ska utveckla sin handledarkompetens i mötet med studenter. Olika handledningsmodeller, lärandet och lärstilars betydelse samt reflektion och kritiskt tänkande behandlas. En introduktion ges till pedagogiken där begrepp som didaktik, kompetens och kunskap diskuteras. I kursen ingår också att självständigt utifrån olika handledningsmodeller kunna planera handledning för studenter i verksamhetsförlagd utbildning.

Behörighetskrav

Högskoleutbildning inom området hälsa, vård och omsorg om minst 120 hp.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, vår 2021, höst 2020, vår 2020, höst 2019, vår 2019, höst 2018, vår 2018, höst 2017, vår 2017, höst 2016

Kurskod:
HS164C version 1
Engelsk benämning:
Preceptorship in Clinical Practice
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 december 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

Högskoleutbildning inom området hälsa, vård och omsorg om minst 120 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att deltagarna ska utveckla sin kompetens att handleda studenter under verksamhetsförlagd utbildning inom området hälsa, vård och omsorg.

Innehåll

Kursen är en introduktion till pedagogik där begrepp som didaktik, kompetens och kunskap diskuteras. Dessutom lyfts reflektion och kritiskt tänkande fram som pedagogiska verktyg. Vidare diskuteras olika handledningsmodeller utifrån handledarrollen för att främja studentens lärande under verksamhetsförlagd utbildning. I kursen behandlas även frågor om kommunikationens betydelse och bedömning av studenter.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1.förklara principer och förutsättningar för det reflektiva lärandet i mötet med den handledde inom hälsa, vård och omsorg.
2. beskriva didaktiska tekniker i handledningens olika faser,
3. redogöra för olika handledningsmodeller samt handledningsprocessens olika faser, och
4. beskriva och jämföra modeller för samspel och kommunikation.

Arbetsformer

Kunskapsinhämtning sker genom individuella litteraturstudier och deltagande i den undervisning som erbjuds i form av föreläsningar, gruppövningar, case-seminarier och workshops (lärandemål 1-4). Seminarierna förutsätter dialog och aktivt deltagande i gruppen och är därför obligatoriska.

Bedömningsformer

Bedömningen av studenternas prestationer sker utifrån enskild skriftlig hemtentamen.
Lärandemål 1-4 examineras genom en gruppuppgift där studenterna sammanställer ett skriftligt arbete som även presenteras muntligt i tvärgrupper och bedöms individuellt. Bedömningen baseras också på studentens förmåga att försvara arbetet, samt granska och kommentera en annan grupps arbete. En individuell loggbok utgör kompletterande underlag för bedömningen. De obligatoriska kursmomenten kompenseras vid frånvaro med kompletterande uppgift. Bedömningskriterierna presenteras i studiehandledningen.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss teoretisk kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel


Carlson E, (2010) Sjuksköterskan som handledare: innehåll i och förutsättningar för sjuksköterskors handledande funktion i verksamhetsförlagd utbildning - en etnografisk studie. Malmö: Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola. 86 s.
Eide T, Eide H, (2006) Kommunikation i praktiken – relationer, samspel och etik inom socialt arbete, vård och omsorg. Stockholm: Liber. 272 s.
Lauvås P, Handal G, (2015) Handledning och praktisk yrkesteori. Lund: Studentlitteratur. 384 s.
Mogensen E, Thorell-Ekstrand I, Löfmark A, (2010) Klinisk utbildning i högskolan – perspektiv och utveckling. Lund: Studentlitteratur. 157 s.
Vetenskapliga artiklar tillkommer. Ca 100 s.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att en kursvärdering genomförs efter slutförande och återkopplas av kursansvarig på schemalagd tid. Protokoll med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida under rubriken kursvärdering samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle. Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska
studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin under en tvåterminsperiod examineras enligt den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på institutionen Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-66 57452
MarieLouise Strand, kursansvarig
Telefon: 040-66 57123

Anmälan

15 januari 2018 - 01 juni 2018 Dagtid 25% Malmö

03 september 2018 - 18 januari 2019 Dagtid 25% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2018.

21 januari 2019 - 07 juni 2019 Dagtid 25% Malmö

02 september 2019 - 17 januari 2020 Dagtid 25% Malmö

20 januari 2020 - 05 juni 2020 Dagtid 25% Malmö

31 augusti 2020 - 15 januari 2021 Dagtid 25% Malmö

18 januari 2021 - 04 juni 2021 Dagtid 25% Malmö

30 augusti 2021 - 14 januari 2022 Dagtid 25% Malmö

28 augusti 2017 - 12 januari 2018 Dagtid 25% Malmö Schema