Handledarutbildning

Sammanfattning

Kursen syftar till att deltagarna ska utveckla sin handledarkompetens i mötet med studenter. Olika handledningsmodeller, lärandet och lärstilars betydelse samt reflektion och kritiskt tänkande behandlas. En introduktion ges till pedagogiken där begrepp som didaktik, kompetens och kunskap diskuteras. I kursen ingår också att självständigt utifrån olika handledningsmodeller kunna planera handledning för studenter i verksamhetsförlagd utbildning.

Behörighetskrav

Högskoleutbildning inom området hälsa, vård och omsorg om minst 120 hp.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, vår 2021

Kurskod:
HS164C version 2,2
Engelsk benämning:
Preceptorship in Clinical Placement
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
30 september 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
18 januari 2021
Ersätter kursplan fastställd:
24 maj 2018

Förkunskapskrav

Högskoleutbildning inom området hälsa, vård och omsorg om minst 120 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att deltagarna ska utveckla sin kompetens att handleda studenter under verksamhetsförlagd utbildning inom området hälsa, vård och omsorg.

Innehåll

Kursen är en introduktion till pedagogik där begrepp som didaktik, kompetens, lärande, bedömning och kunskap diskuteras och anknyts till forskning. Dessutom lyfts reflektion och kritiskt tänkande fram som pedagogiska verktyg. Vidare diskuteras olika handledningsmodeller utifrån handledarrollen för att främja studentens lärande under verksamhetsförlagd utbildning. I kursen behandlas även frågor om kommunikationens betydelse och bedömning av studenter.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. förklara principer och förutsättningar för det reflektiva lärandet i mötet med den handledde inom hälsa, vård och omsorg.
2. beskriva didaktiska tekniker och grundläggande begrepp av relevans för handledning, samt anknyta dessa till forskning,
3. redogöra för olika handledningsmodeller samt handledningsprocessens olika faser, och
4. beskriva modeller för kommunikation.

Arbetsformer

Kunskapsinhämtning sker genom individuella litteraturstudier och deltagande i den undervisning som erbjuds i form av föreläsningar, gruppövningar, case-seminarier och workshops (lärandemål 1-4). Deltagande i workshops är obligatoriskt. Eventuell frånvaro från obligatoriska moment kompenseras i samråd med examinator genom individuell skriftlig kompletteringsuppgift om inte arbetsformen kan organiseras under terminstid.

Bedömningsformer

Lärandemål 1-4 examineras genom en gruppaktivitet där studenter sammanställer ett skriftligt arbete som presenteras muntligt i tvärgrupper. Varje students skriftliga och muntliga prestationer bedöms individuellt. Den muntliga bedömningen baseras på studentens förmåga att försvara arbetet, samt granska och kommentera en annan grupps arbete. Fokus i bedömningen för både det skriftliga arbetet och den muntliga presentationen är studentens beredskap att handleda studenter under verksamhetsförlagd utbildning. Detaljerade bedömningskriterier återfinns i studiehandledning. För att uppnå betyget godkänd krävs godkänt på obligatoriska kursmoment samt examinationsuppgift, för betyget väl godkänt krävs godkänt betyg på obligatoriska kursmoment samt väl godkänt på examinationsuppgiften.


Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Carlson E, (2010) Sjuksköterskan som handledare: innehåll i och förutsättningar för sjuksköterskors handledande funktion i verksamhetsförlagd utbildning - en etnografisk studie. Malmö: Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola. 86 s.
Mogensen E, Thorell-Ekstrand I, Löfmark A, (2010) Klinisk utbildning i högskolan – perspektiv och utveckling. Lund: Studentlitteratur. 157 s
Nilsson B, Waldemarson A-K, (2019) Kommunikation. Samspel mellan människor. Studentlitteratur. 165 s.
Sandberg H, (2017) Pedagogik för sjuksköterskor. Lund: Studentlitteratur. 221 s.

Vetenskapliga artiklar tillkommer. Ca 100 s.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en kursvärdering genomförs efter slutförande och återkopplas av kursansvarig på schemalagd tid. Protokoll med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida under rubriken kursvärdering samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Marie-Louise Strand, Kursansvarig
Telefon: 040-6657123
Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657452

Anmälan

18 januari 2021 - 04 juni 2021 Dagtid 25% Malmö Anmälningskod: mau-15301

Öppen för sen anmälan

Ansök

30 augusti 2021 - 14 januari 2022 Dagtid 25% Malmö

31 augusti 2020 - 15 januari 2021 Dagtid 25% Malmö Schema