Hälso- och sjukvårdsrätt

Sammanfattning

Vilken rätt till vård och behandling har en patient? Vem beslutar om vården för patienter som saknar förmåga att ta ställning själva? När är det tillåtet att använda tvång gentemot patienten? Vem har ansvaret för patientens säkerhet? Vad säger lagstiftningen om vård i livet slutskede?

Detta är exempel på frågor som vi berör på kursen i hälso- och sjukvårdsrätt. Kursen riktar sig till dig som har ett särskilt intresse för hälso- och sjukvårdsfrågor. Kanske arbetar du direkt med vård och behandling eller med hälso- och sjukvårdsadministration. På kursen får du tillfälle att orientera dig allmänt i den reglering som gäller på hälso- och sjukvårdsområdet, men också tillfälle att fördjupa dig i några olika specialområden.

Undervisningen bedrivs helt och hållet som IT-baserad distansutbildning. Du tillägnar dig kunskaper självständigt genom föreläsningar, litteraturstudier, individuella uppgifter och nätbaserad seminariemedverkan.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2019, höst 2017, höst 2016, höst 2015, höst 2014, höst 2013, höst 2012

Kurskod:
HS195A version 1
Engelsk benämning:
Healthcare Law
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
08 mars 2012
Fastställandedatum:
08 mars 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
03 september 2012

Kursbeskrivning

På denna kurs förvärvar studenten grundläggande kunskaper rörande regleringen av hälso- och sjukvård i ett nationellt och internationellt perspektiv. I kursen behandlas patientens rättigheter, vårdgivarens, och hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter samt rättsliga frågor rörande organisation och tillsyn.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Kursen består av två delkurser:

1. Allmän orientering i hälso- och sjukvårdsförfattningen, 7,5 hp
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- orientera sig i de hälso- och sjukvårdsrättsliga rättskällorna,
- redogöra övergripande för innehållet i den rättsliga regleringen på hälso- och sjukvårdsområdet, och
- korrekt använda olika begrepp och definitioner inom området.

2. Fördjupning inom några särskilda hälso- och sjukvårdsrättsliga områden, 7,5 hp
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- identifiera och analysera rättsliga problem på hälso- och sjukvårdens område,
- självständigt applicera hälso- och sjukvårdsregleringen på relevanta frågor, och
- reflektera över hälso- och sjukvårdsregleringens innehåll ur etiska, ekonomiska samhälleliga perspektiv.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Delkurs 1 examineras genom en skriftlig enskild tentamen. Delkurs 2 examineras genom skriftliga enskilda inlämningsuppgifter.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i kursen, ges möjlighet till minst två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Denna genomförs då utbildningsplats samt lärare och handledare finns att tillgå.
Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen genomförs enligt fastställda tider.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen består av två delkurser:

1. Allmän orientering i hälso- och sjukvårdsförfattning, 7,5 hp
I denna delkurs presenteras övergripande den rättsliga regleringen avseende olika slags hälso- och sjukvårdsverksamhet. Exempel på områden som behandlas är vårdgivarens respektive hälso- och sjukvårdspersonalens grundläggande skyldigheter, patientens rättigheter samt regleringen av hälso- och sjukvårdens organisation. Kursen behandlar även regleringen rörande offentlighet och sekretess inom hälso- och sjukvården, patientens rätt till ersättning vid skada samt regleringen av tvångsvården.

2. Fördjupning inom särskilda hälso- och sjukvårdsrätt, 7,5 hp
Delkurs två innehåller en fördjupning i de rättsområden som presenterats på delkurs ett. Dessutom behandlas vissa specialreglerade områden, exempelvis den forskningsetiska prövningen av medicinsk forskning, reproduktionsteknologi och palliativ vård.

Arbetsformer

Kunskaperna inhämtas genom filmade föreläsningar, skriftliga föreläsningar, litteraturstudier, individuella uppgifter och nätbaserad kommunikation.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Grönwall, L.& Holgersson, L. (senaste upplagan): Psykiatrin, tvånget och lagen : en lagkommentar i historisk belysning, Stockholm: Norstedts juridik, 348 s.

Johnsson, L-Å. & Sahlin, J. (senaste upplagan): Hälso- och sjukvårdslagen : med kommentarer, Stockholm: Norstedts juridik, 362 s.

Johnsson, L-Å. (senaste upplagan): Den nya patientsäkerhetslagen och patientens rättigheter: handbok för ombud och vårdpersonal, Stockholm: Thomson Reuters Professional, 262 s.

Landelius, A-C. (senaste upplagan), Sekretess inom hälso- och sjukvården: en introduktion, Lund: Studentlitteratur, 142 s.

Vetenskapsrådet (2011) God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011. 90 s.

Wendel, L., Staaf, A. & Zanderin, L. (2012) Hälso- och sjukvårdsrätt. En introduktion. Liber förlag AB. 140 s.

Lagtext, rättsfall och vetenskapliga artiklar tillkommer.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en formativ och en summativ kursutvärdering genomförs. Den formativa kursvärderingen sker i mitten av kursen och återkopplas till studenterna snarast möjligt. Den summativa kursvärderingen återkopplas till studenterna efter kursens slut samt delges de studenter som läser kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle.

Mer information om utbildningen

Lotta Wendel, Kursansvarig
Telefon: 040-6657930
Ewa Sortberg Bassmann, studieadministratör
Telefon: 040-6657721

Anmälan

02 september 2019 - 17 januari 2020 50% Distans (Malmö)