Hälso- och sjukvårdsrätt

Sammanfattning

Vilken rätt till vård och behandling har en patient? Vem beslutar om vården för patienter som saknar förmåga att ta ställning själva? När är det tillåtet att använda tvång gentemot patienten? Vem har ansvaret för patientens säkerhet? Vad säger lagstiftningen om vård i livet slutskede?

Detta är exempel på frågor som vi berör på kursen i hälso- och sjukvårdsrätt. Kursen riktar sig till dig som har ett särskilt intresse för hälso- och sjukvårdsfrågor. Kanske arbetar du direkt med vård och behandling eller med hälso- och sjukvårdsadministration. På kursen får du tillfälle att orientera dig allmänt i den reglering som gäller på hälso- och sjukvårdsområdet, men också tillfälle att fördjupa dig i några olika specialområden.

Undervisningen bedrivs helt och hållet som IT-baserad distansutbildning. Du tillägnar dig kunskaper självständigt genom föreläsningar, litteraturstudier, individuella uppgifter och nätbaserad seminariemedverkan.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2023, höst 2022, höst 2021

Kurskod:
HS195A version 2,1
Engelsk benämning:
Healthcare Law
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
10 september 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
30 augusti 2021
Ersätter kursplan fastställd:
07 januari 2020

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

På denna kurs förvärvar studenten grundläggande kunskaper rörande regleringen av hälso- och sjukvård. På kursen avhandlas patientens rättsliga ställning samt vårdgivarens och hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter. Även rättsliga frågor rörande organisation, tillsyn och offentlighet och sekretess tas upp.

Innehåll

Kursen består av två delkurser:

1. Allmän orientering i hälso- och sjukvårdsförfattning, 7,5 hp

Innehåll

I delkursen presenteras övergripande den rättsliga regleringen avseende olika slags hälso- och sjukvårdsverksamhet. Exempel på områden som behandlas är patientens rättsliga ställning, vårdgivarens respektive hälso- och sjukvårdspersonalens grundläggande skyldigheter samt regleringen av hälso- och sjukvårdens organisation. Kursen behandlar även regleringen rörande dokumentation.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. orientera sig i de hälso- och sjukvårdsrättsliga rättskällorna,
2. korrekt använda olika begrepp och definitioner inom området.
3. redogöra övergripande för innehållet i den rättsliga regleringen på hälso- och sjukvårdsområdet, samt
4. självständigt applicera central hälso- och sjukvårdsrättslig reglering på relevanta situationer.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av skriftliga och inspelade föreläsningar, inläsning av kurslitteratur, arbete med individuella uppgifter samt gruppdiskussioner och nätbaserad kommunikation. Lärandemål 1 och 2 tränas genom självrättande quiz och andra individuella uppgifter. Lärandemål 3 och 4 tränas genom individuella uppgifter samt vid gruppdiskussioner, där hälso- och sjukvårdsrättsliga aspekter på organisatoriska frågor samt på verkliga och fingerade patientfall som presenteras, diskuteras och analyseras av studenterna. Delkursen innehåller två obligatoriska uppgifter.

Bedömningsformer

Delkurs 1 examineras genom aktivt deltagande i två obligatoriska moment samt genom en enskild tentamen. Vid tentamen bedöms lärandemål 1-3 utifrån kunskapsfrågor, där studenten får redogöra för eller beskriva vad denne lärt sig utifrån de frågor som ställs i tentamen, medan lärandemål 4 bedöms utifrån hur väl studenten löser juridiska tillämpningsuppgifter. Lärandemål 4 examineras dessutom genom två obligatoriska uppgifter; en individuell inlämningsuppgift och en gruppuppgift.

Fokus vid bedömning av lärandemål 1-3 är att studenten visar goda kunskaper om hälso- och sjukvårdsrättens uppbyggnad, innehåll och komplexitet. Fokus vid bedömning av lärandemål 4 är att studenten visar förtrogenhet med tolkning och tillämpning av rättsreglerna, det vill säga förmåga att koppla relevant lagstiftning till de sakliga omständigheterna i enskilda fall samt argumentera för hur relevant lagstiftning ska tolkas i aktuell kontext. Särskild vikt läggs vid god bedömnings-, argumenterings- och formuleringsförmåga.

Frånvaro från obligatoriska moment kan kompenseras med en skriftlig inlämningsuppgift motsvarande ordinarie moment, enligt beslut av examinator.

För godkänt betyg på delkursen krävs godkänt på såväl två obligatoriska momenten samt på individuell skriftlig tentamen. För väl godkänt betyg på delkursen krävs godkänt på obligatorisk individuell tillämpningsuppgift och väl godkänt på individuell skriftlig tentamen. För bedömningen använder examinatorn bedömningskriterier som utarbetats för respektive betygsnivå. Bedömningskriterierna finns att läsa i studiehandledningen.

2. Fördjupning inom särskilda hälso- och sjukvårdsrätt, 7,5 hp

Innehåll

Delkurs två behandlar regleringen rörande offentlighet och sekretess inom hälso- och sjukvården samt regleringen av tvångsvården. På delkurs två presenteras även en fördjupning där de rättsområden som presenterats på delkurs ett tillämpas på aktuella hälso- och sjukvårdsrättsliga problem. Dessutom berörs vissa specialreglerade områden, exempelvis regleringen av reproduktiva frågor, den forskningsetiska prövningen av medicinsk forskning samt vård i livets slutskede och organdonation.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. självständigt identifiera och analysera rättsliga problem på hälso- och sjukvårdens område,
2. självständigt tillämpa och kritiskt granska hälso- och sjukvårdsregleringen på relevanta frågor, samt
3. reflektera över hälso- och sjukvårdsregleringens innehåll ur rättsliga, etiska och samhälleliga perspektiv.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av skriftliga och inspelade föreläsningar, inläsning av kurslitteratur, arbete med individuella uppgifter samt gruppdiskussioner och nätbaserad kommunikation. Lärandemål 1-3 tränas genom individuella uppgifter och gruppdiskussioner, där hälso- och sjukvårdsrättsliga aspekter på organisatoriska frågor samt på verkliga och fingerade patientfall presenteras, diskuteras och analyseras av studenterna. Lärandemål 3 kopplas särskilt till gruppdiskussioner rörande dagsaktuella hälso- och sjukvårdsrättsliga frågor. Delkursen innehåller åtta obligatoriska uppgifter.

Bedömningsformer

Delkurs 2 examineras samtliga lärandemål genom åtta inlämningsuppgifter. Lärandemålen bedöms utifrån hur väl studenten löser juridiska tillämpningsuppgifter. Fokus vid bedömningen är att studenten visar goda kunskaper om den hälso- och sjukvårdsrättsliga regleringens innehåll, samt förståelse för hur rättstillämpningen påverkas av organisatoriska och andra samhälleliga förutsättningar.

Vid bedömning av lärandemål 1 och 2 läggs särskilt fokus vid att studenten visar förtrogenhet med tolkning och tillämpning av rättsreglerna, det vill säga förmåga att koppla relevant lagstiftning till de sakliga omständigheterna i enskilda fall samt argumentera för hur relevant lagstiftning ska tolkas i aktuell kontext. Särskild vikt läggs vid god bedömnings-, argumenterings- och formuleringsförmåga.
Frånvaro från obligatoriska moment kan kompenseras med en skriftlig inlämningsuppgift motsvarande ordinarie moment, enligt beslut av examinator.

För godkänt betyg på delkursen krävs godkänt på åtta inlämningsuppgifter. För väl godkänt betyg på delkursen krävs väl godkänt på minst hälften av de åtta inlämningsuppgifterna och godkänt på återstående. För bedömningen använder examinatorn bedömningskriterier som utarbetats för respektive betygsnivå. Bedömningskriterierna finns att läsa i studiehandledningen.

För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd på båda delkurserna. För betyget väl godkänd krävs betyget väl godkänd på båda delkurser.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i kursen, ges möjlighet till minst två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Denna genomförs då utbildningsplats samt lärare och handledare finns att tillgå.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Johnsson L-Å, (2017) Hälso- och sjukvårdslagen: med kommentarer. Stockholm: Norstedts juridik, 348 s.
Johnsson L-Å, (2015) Patientsäkerhetslagen och patientens rättigheter: handbok för ombud och vårdpersonal. Stockholm: Karnov Group, 290 s.
Krusberg P, (2012) Hälso- och sjukvårdssekretessen: handbok för hälso- och sjukvårdspersonal. 193 s.
Staaf A, Wendel L, Zanderin L, (2018) Hälso- och sjukvårdsrätt. En introduktion. Stockholm: Liber förlag AB. 141 s.
Zillén K, Mattsson T, Slokenberga S, (2020) Medicinsk rätt. Stockholm: Norstedts juridik. 300 s.

Lagtext, rättsfall och vetenskapliga artiklar tillkommer ca 700 s.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en formativ och en summativ kursutvärdering genomförs. Den formativa kursvärderingen sker i mitten av kursen och återkopplas till studenterna snarast möjligt. Den summativa kursvärderingen återkopplas till studenterna efter kursens slut samt delges de studenter som läser kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Juridik.

Mer information om utbildningen

HS studievägledning - Malmö universitet,
Lotta Wendel, Kursansvarig
Telefon: 040-6657930
Ewa Sortberg Bassmann, studieadministratör
Telefon: 040-6657721

Anmälan

30 augusti 2021 - 14 januari 2022 Dagtid 50% Distans (Malmö) Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

29 augusti 2022 - 13 januari 2023 Dagtid 50% Distans (Malmö)

28 augusti 2023 - 12 januari 2024 Dagtid 50% Distans (Malmö)

31 augusti 2020 - 15 januari 2021 Dagtid 50% Distans (Malmö)