Utvärdering inom evidensbaserad omvårdnad

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter höst 2015, höst 2014, höst 2013, höst 2012

Kurskod:
HS621C version 1,1
Engelsk benämning:
Assessment in Evidence based Nursing
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
22 februari 2007
Fastställandedatum:
05 juli 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
03 september 2012
Ersätter kursplan fastställd:
17 juni 2009

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge deltagarna förståelse för ett evidensbaserat kunskapsunderlag och att de på egen hand ska kunna genomföra och redovisa en enklare systematisk litteraturstudie.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är en fristående kurs omfattande 7,5 hp och kan ingå i en magister- eller mastersexamen i ämnet omvårdnad.

Förkunskapskrav

90 hp i ämnet omvårdnad eller i annat ämne inom det människobehandlande området, vari ett examensarbete om 15 hp ska ingå.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
1. formulera en relevant vetenskaplig frågeställning,
2. tillämpa metoder för insamling, kritisk värdering samt syntes av studier, och
3. kritiskt värdera och resonera kring tillämpning av evidensbaserade kunskapsunderlag.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Bedömning av studenternas kunskaper görs i förhållande till kursens syfte och lärandemål. Bedömningen baseras på färdigställande av ett paper (lärandemål 1-3) som är enmindre omfattande systematisk litteraturstudie som presenteras och försvaras i ett examinationsseminarium (lärandemål 3). För studenter som ej godkänts görs omarbetning utifrån examinators anvisningar och förnyad bedömning sker.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Innehåll eller kursinnehåll

Inom ramen för kursen presenteras en bakgrund och introduktion till evidensbaserad hälso- och sjukvård. Principerna för att genomföra en systematisk litteraturstudie redovisas.Följande moment ingår: Formulering av frågeställning/problemområde och fastställande av kriterier för inkludering/exkludering av studier. Systematik vid litteratursökning och upprättande av sökstrategier liksom kritisk granskning av artiklar samt upprättande av granskningsprotokoll. Slutligen redovisas och diskuteras syntes av studier i relation till att visa vetenskapligt stöd för undersökt frågeställning.

Arbetsformer

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, grupparbete, enskilda studier samt seminarier. Föreläsningar och grupparbeten varvas med enskilda studier och färdigställande av paper som diskuteras i seminariegrupper (lärandemål 1-3). Studenterna arbetar parvis med kritisk granskning av artiklar (lärandemål 2), men skriver enskilda paper (lärandemål 1-3). Deltagarna bildar seminariegrupper där hemuppgifter redovisas och diskuteras (lärandemål 1-2). Kursdeltagarna ansvarar för att allt skriftligt material finns tillgängligt via kursens webbsida inför seminarium och examination.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

DiCenso Alba, Guyatt Gordon, Ciliska Donna. (2005) Evidence-Based Nursing. A Guide to Clinical Practice. St Louis, Elsevier Mosby. 600 s.

Greenhalgh, Trisha (2012) Att läsa vetenskapliga artiklar och reporter – grunden för en evidensbaserd vård.Lund: Studentlitteratur. 309 s.

Nordenström Jörgen. (2004) Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår. Stockholm: Karolinska University Press. 78 s.

SBU. Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården: En handbok. Version 2012 – 02 – 03. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012. 221 s.

SBU/SSF (1998/1999) Evidensbaserad omvårdnad. Rapport nr 1, 2, 3 alternativt 4. Stockholm: SBU, Statens beredning för utvärdering av medicinska metoder. 100 s.

Willman Ania, Stoltz Peter, Bahtsevani Christel. (2011). Evidensbaserad omvårdnad en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. (3:e uppl.) Lund: Studentlitteratur. 192 s.

Det tillkommer vetenskapliga artiklar samt litteratur med relevans för inlämningsuppgifter och examinationsuppgift. ca 100 s.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att en summativ kursutvärdering genomförs efter kursens slutförande samt att resultatet av kursutvärderingen återkopplas till studenterna dels på schemalagd tid (inom program) och dels via e-post och elektronisk nätplattform (fristående kurs). Formativ kursutvärdering sker kontinuerligt under kursens gång i relation till olika arbetsformer som föreläsningar, grupparbeten och seminarier, men även avslutningsvis vid examination.