Socialt arbete, inriktning funktionshinder och rehabilitering

Sammanfattning

De senaste decenniernas reformer på funktionshinderområdet, inom exempelvis habilitering och rehabilitering, har inneburit nya kunskapskrav för socionomer och andra som arbetar inom det människobehandlande området. Behovet av kunskap i socialt arbete med inriktning mot funktionshinder och rehabilitering är därför stort och en mängd verksamheter efterfrågar och anställer socionomer och andra med denna kompetens. Detta gäller till exempel arbeten inom kommunal funktionshinderomsorg, landsting, försäkringskassa, arbetsförmedling, enskilda företag, skolor, frivilligorganisationer och andra organisationer.

Kursen kan ingå i en masterexamen inom socialt arbete. Den vänder sig till socionomer eller personal med liknande profession som vill fördjupa sina kunskaper om funktionshinderpolitik, välfärdsfrågor, aktuella diskurser, begrepp och teorier inom området funktionshinder och rehabilitering. I fokus står särskilt samverkan, brukarinflytande och delaktighet men också socialpsykiatri, LSS-verksamhet, habilitering/rehabilitering för barn och vuxna, bemötandets betydelse samt ett intersektionellt perspektiv.

Undervisningen bedrivs på distans och som student kan du i hög grad styra över och planera dina studier. Kursen är uppbyggd kring skrivna och inspelade föreläsningar av lärare vid Malmö högskola som forskar och undervisar inom ämnet Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap. Under kursens görs ett miniprojekt i form av en paperuppgift, dvs. en längre sammanhängande vetenskaplig text som kritiskt behandlar ett område utifrån olika teoretiska och/eller praktiska perspektiv. Detta miniprojekt bedrivs kring en verksamhet som verkar inom habilitering, rehabilitering, stöd och/eller service för personer med funktionsnedsättningar.

Behörighetskrav

Kandidatexamen i socialt arbete, i samhällsvetenskapliga eller pedagogiska ämnen.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2018

Kurskod:
HS626A version 2
Engelsk benämning:
Social Work with Disability and Rehabilitation
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Socialt arbete
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
30 januari 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
16 maj 2017

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i socialt arbete, i samhällsvetenskapliga eller pedagogiska ämnen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs. Kursen kan ingå i en magisterexamen inom huvudområdet socialt arbete.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar fördjupade kunskaper och förmåga till reflektion över samhällets funktionshinderpolitik och socialt arbete inom funktionshinder- och rehabiliteringsområdet.

Innehåll

Kursen ger möjlighet att inhämta fördjupade teoretiska kunskaper om förutsättningar som kan bidra till att personer med funktionsnedsättning blir delaktiga i samhällslivet. Vidare inrymmer kursen olika perspektiv på funktionsnedsättningar, funktionshinder, habilitering, rehabilitering, organisering, verksamheter, samhälle samt professions- och brukarperspektiv. Internationella konventioner, funktionshinderpolitik, välfärdsfrågor, aktuella diskurser, begrepp och teorier inom området är exempel på frågor som penetreras. Framför allt är det socialt arbete inom kommuner och landsting, främst socialpsykiatri, LSS-verksamhet, habilitering och rehabilitering för barn och vuxna, som diskuteras. Ett flervetenskapligt synsätt genomsyrar hela kursen. Livsvillkor och livskvalitet för personer med funktionsnedsättning samt upplevelser och erfarenheter av att leva med livslång sjukdom och funktionsnedsättning belyses. Samverkan mellan olika professioner och brukare/patienter och deras organisationer diskuteras. Nyare samarbetsformer vid verksamheters utvärderingar och uppföljningar med brukardeltagande exemplifieras. Etiska dilemman i mötet mellan professionella och människor med funktionsnedsättningar diskuteras i samtliga kursmoment.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för funktionshinderpolitiska riktlinjer och vägledande principer, nationella såväl som internationella, inom funktionshinder- och rehabiliteringsområdet,
2. analysera olika typer av sociala interventioner inom funktionshinderområdet (stöd och service, omsorg, habilitering och rehabilitering) utifrån ett samverkans- och brukarperspektiv,
3. reflektera kring olika individuella perspektiv på att leva med funktionsnedsättning,
4. kritiskt granska egna och andras attityder och förhållningssätt till frågor som rör handikapp och funktionshinder,
5. redogöra för vanliga teoretiska perspektiv och för aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom funktionshinder- och rehabiliteringsområdet samt kritiskt reflektera över dessa, och
6. kritiskt granska forskning inom funktionshinder- och rehabiliteringsområdet.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av IT-baserad distansutbildning. För att uppnå lärandemål 1-6 studeras skrivna och inspelade föreläsningar, kurslitteraturen och websidor och genomförs obligatoriska uppgifter. Vidare utför och dokumenterar studenten ett mindre projekt. om sociala interventioner som bygger på studier av en befintlig verksamhet som arbetar med människor inom fördjupningsområdet. Kunskap om verksamheten kombineras med relevant forskning. För att uppnå lärandemål 6 granskas en vetenskaplig artikel.

Bedömningsformer

Lärandemål 1-5 examineras genom att studenten skriver ett enskilt miniprojekt kring en vald verksamhet inom kunskapsområdet. Fokus för bedömningen är studentens förmåga att föra resonemang och göra relevanta och korrekta beskrivningar av verksamheten i med utgångspunkt i vetenskaplig litteratur. Lärandemål 5 examineras även genom en individuell uppgift där fokus ligger på studentens förmåga att jämföra skillnaden mellan två teoretiska forskningsinriktningar. Lärandemålet examineras även genom en kamratgranskning där aktivt deltagande krävs för att bli godkänd på kursen. Lärandemål 2 och 3 examineras genom en skriftlig individuell inlämningsuppgift kring LSS. Fokus i bedömningen är studentens förmåga att tolka lagar utifrån ett individuellt fall och att diskutera detta fall utifrån aktuell forskning. Lärandemål 6 examineras genom att studenten kritiskt granskar en vetenskaplig artikel. Fokus i bedömningen för lärandemål 6 är studentens förmåga att uppmärksamma och diskutera svagheter och styrkor med artikeln.

Samtliga skriftliga uppgifter utgör underlag för bedömningen. Kriterier för bedömningen specificeras i studiehandledningen. För att erhålla betyget godkänt krävs godkänt på alla uppgifter. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på examinationer av det mindre projektet som behandlar lärandemål 1,4 och 5 , samt godkänt på de övriga momenten.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen sker enligt i schema fastställda tider.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Apelmo E, (2013) Som vem som helst: kön, funktionalitet och idrottande kroppar. Göteborg: Bokförlaget Daidalos. 239 s.
Bogarve C, Ershammar D, Rosenberg D, (Red.) (2012) Rehabilitering och stöd till återhämtning vid psykiska funktionshinder: möjlighetens metoder för en ny praktik. 1. uppl. Stockholm: Gothia. 280 s.
Danemark B, Larsson Tholén, (2016) Arbetsliv för alla – funktionsnedsättning och arbete. Lund. Gleerups 150s.
Ekholm, J, Vahlne Westerhäll L Bergroth, A, Schuldt Ekholm K, (2015) Rehabiliteringsvetenskap: rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 240 s.
Goodley D, Hughes B, Davis L J, (Red.) (2012) Disability and social theory: new developments and directions. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 270 s.
Karlsson M, Börjeson M, (2011) Brukarmakt - i teori och praktik. 1. utg. Stockholm: Natur & kultur. 150 s.
Larsson M, Larson G, LSS 2017. Stöd och service till vissa funktionshindrade Helsingborg, Komlitt 150s.
Lindberg L, Grönvik L, (2011) Funktionshinderpolitik: en introduktion. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 100 s.
Söder M, (2013) Swedish social disability research: a short version of a long story. Scandinavian Journal of Disability Research, 15, suppl, 90-107
Söder M, Hugemark A, (2016) Bara funktionshindrad? funktionshinder och intersektionalitet. Malmö: Gleerup. 100 s. Thomas C, (2007) Sociologies of disability and illness: contested ideas in disability studies and medical sociology. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 182 s.

Vetenskapliga artiklar och rapporter motsvarande 90 sidor.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en formativ kursvärdering (temperaturtagning) genomförs efter halva kursen. Denna återkopplas på lärplattformen snarast möjligt. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omtentamen baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle.

Mer information om utbildningen

Ingrid Runesson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657947
Åsa Nilsson, studieadministratör
Telefon: 040-6657589