Omvårdnad vid kärlsjukdomar och kärlkirurgisk/endovaskulär behandling

Sammanfattning

Kursen är till för dig som arbetar med kärlsjuka patienter och vill lära dig mer om kärlsjukdomar, den senaste forskningen och utvecklingen inom det kärlkirugiska området samt hur omvårdnad kan bedrivas utifrån nya förutsättningar. Du får ett kritiskt förhållningssätt och en kompetens för att kunna utföra specifik omvårdnad vid kärlsjukdomar, som behandlas medicinskt, kirurgiskt såväl som endovasculärt. Du lär dig också hälsopedagogiskt arbete.

Behörighetskrav

Leg sjuksköterska eller annan högskoleutbildning omfattande minst 180 hp inom det människobehandlande området.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018

Kurskod:
HS628B version 1,2
Engelsk benämning:
Vascular Surgery Nursing
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
08 september 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018
Ersätter kursplan fastställd:
08 september 2017

Förkunskapskrav

Leg sjuksköterska eller annan högskoleutbildning omfattande minst 180 hp inom det människobehandlande området.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs. Kan även ingå som valbar kurs inom Mastersprogrammet i omvårdnad.

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig fördjupade kunskaper inom medicinsk vetenskap, omvårdnad och hälsopedagogiskt arbete med inriktning mot kärlsjukdomar. Detta för att självständigt kunna bedriva omvårdnad utifrån omvårdnadsprocessen samt kärnkompetenserna (personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, kvalitets- och förändringsarbete, säker vårdinformatik) inom omvårdnad vid kärlsjukdomar samt vid kärlkirurgisk och endovaskulär behandling.

Innehåll

Kursen behandlar fysiologi och patofysiologi innefattande definition, klassifikation, diagnostik, etiologi, epidemiologi och symtom och behandling rörande arteriell kärlsjukdom samt vensjukdomar. Med utgångspunkt från de olika sjukdomstillstånden behandlas och diskuteras bedömning och interventioner utifrån omvårdnadsprocessen och etiska aspekter. Modeller för hälsopedagogiskt arbete – sekundär prevention i samband med kärlsjukdom introduceras och diskuteras. Slutligen behandlas akademiskt skrivande och vikten av att anta ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt inom området.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1 förklara uppkomst och konsekvenser av arteriell kärlsjukdom lokaliserade i aorta, perifera kärl, carotis och vensjukdomar samt beskriva olika behandlingsalternativ,
2 tillämpa sin kunskap om symptombild och behandling för att identifiera och bedöma omvårdnadsbehov hos patienter med kärlsjukdomar som behandlas medicinskt, kirurgiskt såväl som endovaskulärt för att kunna vidta relevanta omvårdnadsinterventioner,
3 beskriva och motivera strategier för sekundär prevention och egenvård riktat mot kärlsjuka patienter, och
4 kritiskt och analytiskt redogöra för relevant forskning inom området kärlsjukdomar.

Arbetsformer

Kursen bedrivs delvis på distans i form av egna studier, föreläsningar och probleminriktade seminarium, praktiska moment, grupparbeten samt enskilda distansstudier (lärandemål 1-4). Lärandemål 1 presenteras vid föreläsningar under campusträffarna. Lärandemål 2 behandlas vid föreläsningar, seminarium samt i grupparbeten både vid campusträffarna och i diskussionsforum på lärplattform. Lärandemål 3 behandlas vid föreläsningar och egna litteraturstudier som diskuteras i diskussionsforum på lärplattform. Lärandemål 4 bearbetas vid seminarier under campusträffarna samt vid individuell skriftlig granskning av en vetenskaplig artikel utifrån ett vetenskapligt och kritiskt perspektiv.

Bedömningsformer

Lärandemål 1-3; vid bedömning av den individuella skriftliga hemtentamen samt den individuella hemuppgiften vid den egna arbetsplatsen alternativt via ett patientfall som analyseras och redovisas i form av ett paper läggs vikt vid studentens förmåga att identifiera och förklara uppkomst och konsekvenser av kärlsjukdom samt förmåga att identifiera och bedöma omvårdnadsbehov. Vid bedömningen läggs även vikt vid studentens förmåga att tillämpa kunskap för bedömning och insättning av adekvata omvårdnadsinterventioner samt sekundär prevention riktad mot det aktuella patientfallet. Vid bedömningen läggs även vikt vid kvalitet/innehåll samt form och struktur. Lärandemål 4; vid bedömning av den individuella skriftliga kritiska granskningen av en vetenskaplig artikel samt den individuella hemuppgiften ligger fokus på hur valda interventioner kan värderas och förankras i vetenskaplig litteratur. Detaljerade bedömningskriterier finns i studiehandledningen. För godkänt betyg på kursen krävs att lärandemålen är uppfyllda vilket innebär godkänt resultat på samtliga examinationer som ingår i kursen. För väl godkänt betyg på kursen krävs dessutom väl godkänt betyg på den individuella skriftliga nätbaserade hemtentamen samt på individuellt paper med fokus på tillämpning.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Edberg A-K, (red.) (2013) Omvårdnad på avancerad nivå: kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 264 s
Wann-Hansson C, Gottsäter A, Lindblad B, (red) (2011) Vård och behandling vid kärlsjukdomar. Lund: Studentlitteratur. 350 s.

Dessutom vetenskapliga studier, rapporter och e-böcker och vetenskapliga artiklar omfattande ca 200 sidor.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande samt att resultat av kursvärderingen återkopplas till studenten på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Elisabeth Renmarker, Kursansvarig
Telefon: 040-6657429
Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657452

Anmälan

18 januari 2021 - 04 juni 2021 Dagtid 25% Malmö Anmälningskod: mau-15010

Öppen för sen anmälan

Ansök