Omvårdnad vid tarmfunktionsstörning för uroterapeuter

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mah.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Högskoleutbildning omfattande minst 180 hp. Därutöver krävs en grundutbildning i uroterapi om minst 30 hp.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2011

Kurskod:
HS638A version 1
Engelsk benämning:
Care of Bowel Dysfunction for Urotherapists
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
08 mars 2011
Fastställandedatum:
08 mars 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
01 september 2011

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper inom medicinsk vetenskap och omvårdnad med inriktning mot tarmfunktionsstörning med fokus på att bevara eller optimera normal nedre tarmfunktion. Ytterligare syftar kursen till att ge kunskap och färdighet i att bedriva specifik omvårdnad, uroterapi och hälsopedagogiskt arbete inom detta område, samt att kunna utföra undersökningar, terapeutiska behandlingar och förskriva adekvata hjälpmedel. Vidare syftar kursen till att utveckla kunskaper att kritiskt granska och tillämpa forskningsresultat i praktisk verksamhet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs. Kursen kan även utgöra en del i en magisterexamen i omvårdnad.

Förkunskapskrav

Högskoleutbildning omfattande minst 180 hp. Därutöver krävs en grundutbildning i uroterapi om minst 30 hp.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- förklara de anatomiska, fysiologiska och kognitiva förutsättningar för normal tarmfunktion vid olika åldrar samt de patofysiologiska mekanismerna bakom störd tarmfunktion i olika åldersgrupper,
- analysera och bedöma omvårdnadsproblem hos personer med störd tarmfunktion samt hur detta påverkar personens dagliga liv och livskvalitet samt motivera strategier för sekundär prevention för att bevara eller optimera normal tarmfunktion
- initiera, tillämpa och utvärdera olika uroterapeutiska undersökningsmetoder vid tarmfunktionsstörningar samt självständigt föreslå, utprova och utvärdera adekvata hjälpmedel och förbrukningsartiklar, ha kännedom om dess specifika indikationer, användningsområden och miljöpåverkan, allt utifrån nationella och internationella riktlinjer, forskning och evidens och,
- reflektera över hur attityder hos vårdare påverkar bemötandet utifrån ett kultur- och genusperspektiv för personer med tarmfunktionsstörningar.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Bedömningen av studenternas prestationer görs i form av aktivt deltagande i den nätbaserade undervisningen, deltagande på seminarier och i de nätbaserade diskussionerna, skriftlig nätbaserad hemtentamen samt examination av hemuppgift.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss teoretisk kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. I sin helhet kan studenten tentera om en kurs högst sex gånger. Tentamen och omtentamen sker enligt i studiehandledningen fastställda tider.

Innehåll eller kursinnehåll

I kursen behandlas fysiologi och patofysiologi innefattande definition, klassifikation, diagnostik, etiologi, epidemiologi, symtom och behandling rörande tarmfunktion och dysfunktion med fokus på tarmfunktionsstörningar. Dessutom belyses omvårdnadsprocessen, vikten av vårdaren förhållningssätt i förhållande till vårdtagarens kognitiva förmåga, etiska aspekter i samband med de olika sjukdomstillstånden och dess behandling utifrån olika patientfall. Modeller för hälsopedagogiskt arbete – sekundär prevention i samband med tarminkontinens avseende undervisning, handledning och egenvård introduceras och diskuteras utifrån genusaspekter och etnicitet. Förmågan att tolka, förstå och kritiskt granska aktuell forskning inom området tränas och fördjupas.

Arbetsformer

I kursen används arbetsformerna nätbaserade föreläsningar, probleminriktade seminarier, nätbaserade diskussioner utifrån omvårdnadsproblem samt enskilda studier. Dessutom genomförs under kurstiden en individuell hemuppgift avseende deltagande i praktiska moment som analyseras och redovisas i form av ett självständigt arbete.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel


Abrams, P., Cardozo, L., Khoury, S. & Wein, A.. (2005). Incontinence, 3rd International Consultation on Incontinece. Vol 2 (ss 1521-1643) Health Publication Ltd

Arman, M., & Rehnsfeldt, A. (2006). Vårdande som lindrar lidande. Etik i vårdandet. Stockholm: Liber, 144 s.

Barth, T. & Näsholm, C. (2006) Motiverande samtal - MI : att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor - att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor. Lund: Studentlitteratur, 180 s.

Norton, C., Chelvanayagam, S (2004). Bowel continence nursing. Beaconsfield Publishers LTD: Beaconsfield, 275 s.

Norton, C., Chelvananayagam, S., Wilson-Barnett, J., Redfern, S.,& Kamm, M. (2003). Randomized Controlled Trial of Biofeedback for Fecal Incontinence. Gastroenterolgy 125, 1320-1329.

Sjöberg,N,O., (red) (2001). Analinkontinens hos kvinnor Rapport 46. Stockholm: SFGO, Svensk Förening för obstetrik och Gynekologi, Arbets- och referensgrupp för urogynekologi och vaginal kirurgi i samarbete med Svensk Förening för kolorektal kirurgi.

Stenzelius,K., Mattiasson,A., Rahm Hallberg, I.,& Westergren,A. (2004). Symtoms of urinary and fecal incontinece among men and women 75+ in relation to health complaints and quality of life. Neurouol Urodyn 23 (3), 211-222.

Becker, H.D., Stenzl, A., Wallwiener, D., Zittel, T.T. (2005). Urinary and fecal incontinence, an interdisiplinary approach. Berlin: Springer Verlag

Doughty, D (2006). Urinary and fecal incontinence, current management concepts. St Louise: Mosby, 656 s

Dessutom tillkommer vetenskapliga artiklar om ca 100 sid..


Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Denna sammanställs och återkopplas till studenterna snarast möjligt. Återkopplingen görs skriftligt på kursens hemsida eller muntligt under lektionstid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande tillfälle.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på institutionen Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Karin Stenzelius, kursansvarig
Telefon: 040-66 57411