Socialt arbete: Åldrande och socialt arbete

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Kursplan för studenter höst 2020, vår 2020

Kurskod:
HS646B version 2,1
Engelsk benämning:
Social Work: Ageing and Social Work
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Socialt arbete
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
24 juni 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
20 januari 2020
Ersätter kursplan fastställd:
21 maj 2018

Förkunskapskrav

Godkända kurser motsvarande minst 180 högskolepoäng inom det människobehandlande eller samhällsvetenskapliga området, inklusive ett examensarbete omfattande minst 15 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är en fristående kurs som kan ingå i examensfordringarna för magister- eller masterexamen.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten fördjupar sina kunskaper i socialt arbete med äldre människor. Vidare syftar kursen till att studenten utvecklar ett professionellt förhållningssätt i socialt arbete med den aktuella målgruppen.

Innehåll

I kursen behandlas den socialgerontologiska teoribildningen om människans åldrande. I kursen diskuteras även de demografiska förändringarnas inverkan på åldrandet och äldreomsorg, såväl nationellt som globalt. Även betydelsen av mötet mellan äldre, anhöriga och professionella aktörer i socialt arbete med äldre behandlas. Ett särskilt fokus läggs på betydelsen av informella sociala nätverk för äldre människors livssituation och hälsa. Dessutom diskuteras etiska frågeställningar som är kopplade till åldrande och professionellt arbete inom äldreomsorgen. Slutligen behandlas människans åldrande ur ett genusperspektiv samt hur migration påverkar åldrandeprocessen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. förklara framväxten av såväl den nationella som den internationella äldreomsorgen,
2. redogöra för innebörden av demografiska förändringar och dess påverkan på åldrande och äldreomsorg nationellt och globalt,
3. analysera betydelsen av sociala nätverk för den åldrande människan och vikten av egna attityders påverkan i mötet med äldre,
4. värdera betydelsen av sociala kategorier såsom klass, kön, sexualitet och etnicitet i professionell socialt arbete med äldre,
5. analysera centrala socialgerontologiska teoriers betydelse för det praktiska sociala arbetet med äldre, och
6. värdera vikten av ett etiskt förhållningssätt i arbetet med äldre människor.

Arbetsformer

Undervisningen bygger på studentaktiva arbetsformer enskilt och i grupp och innefattar föreläsningar, seminarier och arbete med fallbeskrivningar. Kursen är indelad i teman med föreläsningar och litteraturseminarier och gruppövningar. Litteraturseminarierna är kopplade till lärandemål 1, 2 och 3, medan lärandemål 4, 5 och 6 behandlas i form av gruppövningar och diskussioner av det sociala arbetet med äldre ur olika teoretiska perspektiv. Examinationsgrundande moment i kursen är obligatoriska. Eventuell frånvaro i obligatoriska moment ska kompenseras skriftligt enligt beslut av examinator.

Bedömningsformer

Lärandemål 1, 2, 4 och 5 examineras genom individuell skriftlig tentamen. Fokus i bedömningen ligger på studentens förmåga att redogöra för och diskutera teoretiska perspektiv relevanta för det sociala arbetet med äldre och dess praktik. Lärandemål 3 och 6 examineras i grupp genom skriftliga uppgifter, som redovisas muntligt vid seminarier. Fokus i bedömningen ligger på studentens förmåga att diskutera teoretiska begrepp samt förmågan att använda dessa begrepp i fältanknutna analyser av fenomen eller verksamheter i socialt arbete. Individuell bedömning av studenternas betyg säkerställs genom att varje student redovisar sin arbetsinsats. Examinationsgrundande seminarier och redovisningstillfällen är obligatoriska.

För godkänt på kursen krävs godkänt på den individuella skriftliga tentamen, samt godkänt på de skriftliga och muntliga uppgifterna och aktivt deltagande vid obligatoriska moment. För väl godkänt på kursen krävs väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen, godkänt på de skriftliga och muntliga uppgifterna och aktivt deltagande vid obligatoriska moment.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Dunér A, Nordström M, (2005) Biståndshandläggarens villkor och dilemman – inom äldre- och handikappomsorg. Lund: Studentlitteratur. 145 s.
Edebalk PG, (2011) Kundval inom äldreomsorgen – om kunskap och forskningsbehov. Meddelanden från Socialhögskolan 2011:7. 21 s.
Jyrkämä J, Haapamäki L, (2008) Äldre och alkohol: Nordisk forskning och diskussion. NAD-publikation nr 52. 109 s.
Jönson H, Harnett T, (2015) Socialt arbete med äldre. Stockholm: Natur & Kultur. 270 s.

Magnússon F, (red.) (2018) Äldreomsorg och åldrande. Från anhörigskap till krisberedskap. Lund: Studentlitteratur. 117 s.

Olsson E, Ingvad B, Hansson K, (1995) Arbetsorganisation och gruppklimat i hemtjänsten. Socialvetenskaplig tidskrift 2(3), 227-248. 22 s.
Sandahl C, von Knorring M, Falkenström E, (2010) Chef med känsla och förnuft: Om professionalism och etik i ledarskapet. Stockholm: Natur och kultur. 215 s.
Socialstyrelsen, (2012) Att skapa en grund för evidensbaserad praktik – en guide för ledning i vård och omsorg. 80 s.
Socialstyrelsen, (2013) Ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa. 48 s.
Socialstyrelsen, (2013) Se tecken och ge rätt stöd – vägledning för att uppmärksamma äldre med psykisk ohälsa inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. 43 s.
Socialstyrelsen, (2014) Blånader och silverhår. Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor. 55 s.
Stolt R, Blomqvist P, Winblad U, (2011) Privatization of social services: Quality differences in Swedish elderly care. Social Science & Medicine 72(4), 560-567. 7 s.
Thylefors I, (2016) Chef- och ledarskap inom välfärdssektorn. Stockholm: Natur & Kultur. 296 s.
Torres S, Magnússon F, (red.) (2010) Invandrarskap, äldrevård och omsorg. Malmö: Gleerups. 178 s.
Tillkommer vetenskapliga artiklar inom kunskapsområdet. Ca 250 sidor.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att två kursvärderingar genomförs. En formativ kursvärdering (s.k. temperaturtagning) görs efter halva kursen. Denna sammanställs och återkopplas till studenterna snarast möjligt. En summativ kursvärdering genomförs efter kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter