Kardiovaskulär ultraljudsdiagnostik

Kurs - avancerad nivå - 30 hp

Kursplan för studenter höst 2013, höst 2012

Kurskod:
HS656A version 1
Engelsk benämning:
Diagnostic Cardio-vascular Ultrasound
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Biomedicinsk laboratorievetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
07 februari 2012
Fastställandedatum:
14 februari 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
03 september 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten skall kunna bedöma, värdera och dokumentera samt granska kardiovaskulärt ultraljudsdiagnostik. Vidare utvecklar kursen studenternas kunskaper om vetenskapligt arbetssätt och hur aktuell forskning kan tillämpas i praktisk verksamhet. Dessutom syftar kursen till att utveckla kunskaper om avancerad ultraljudsdiagnostik och dess kliniska applikationer.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs som kan ingå i en magisterexamen inom huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap.

Förkunskapskrav

Biomedicinsk analytiker, yrkesexamen.

Lärandemål

Kursen består av två delkurser.

Delkurs 1: Kardiovaskulär ultraljudsdiagnostik, 15 hp
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. förklara vilka sjukdomar och frågeställningar som kan diagnostiseras med ultraljud,
2. förklara ultraljudsfysik och dess relevans för ultraljudsmetodik och patientsäkerhet,
3. tillgodogöra sig och ha beredskap att värdera nya metoder och applikationer inom avancerad ultraljudsdiagnostik
4. kritiskt granska forskningsresultat inom ultraljudsdiagnostik, och
5. förklara olika etiska aspekter inom ultraljudsdiagnostik.

Delkurs 2: Kardiovaskulär ultraljudsdiagnostik. verksamhetsförlagd utbildning,15 hp
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. analysera resultat och orsakssamband utifrån ultraljudsdiagnostiska undersökningar samt kritiskt granska, värdera och dokumentera resultaten,
2.förklara principerna för kvalitetsarbete och dess tillämpningar,
3. tillämpa ett professionellt och etiskt förhållningssätt gentemot patient, och deras närstående - identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens,

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt fastställda tider. För studenter som underkänts på sin kliniska utbildning (delkurs 2) erbjuds omtentamenstillfälle när utbildningsplats, lärare och handledare finns att tillgå.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen består av 2 delkusrer:

1. Kardiovaskulär ultraljudsdiagnostik, 15 hp
Kursen behandlar teoretiska och metodologiska kunskaper inom klinisk diagnostik och forskning. För att uppnå detta studeras ultraljudsfysik, ultraljudsmetodik och ultraljudsdiagnostik. Även kritisk granskning av undersökningsresultat och dess dokumentation som tillämpas under delkurs 2 belyses. Dessutom bearbetas etik och patientsäkerhetsaspekter

2. Kardiovaskulär ultraljudsdiagnostik, verksamhetsförlagd, 15 hp
Kursen innehåller moment om praktisk tillämpning av ultraljudsmetodik med utgångspunkt från ultraljudsfysik och avancerade ekokardiografiska metodiker såsom stress- och kontrastekokardiografi och vävnadsanalyser samt kärlultraljudsdiagnostik som kan tillämpas i avancerad utredning och behandling.

Arbetsformer

Det pedagogiska arbetet bygger på studentaktiva arbetsformer. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, gruppövningar, muntliga redovisningar med aktivt deltagande och reflektion. Undervisningen bedrivs även i form av laboratoriearbete under professionell handledning i verksamhetsförlagd utbildning. Litteraturstudier, dokumentation i form av arbetsbok, studieuppgifter och seminarier med muntlig och skriftlig redovisning ingår också. Närvaro är obligatorisk vid verksamhetsförlagd utbildning samt vid redovisningar och seminarier

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Jogestrand T, Rosfors S.(2002) Klinisk fysiologisk kärldiagnostik. Lund: Studentlitteratur, 206 s.

Olsson A.(2006). Ekokardiografi. (Andra upplagan) Stockholm: Ultraview, 70 s.

Otto C, (2004) Textbook of Clinical Echocardiography. Philadelphia: Elsevier Health Sciences, 290 s.

Szabo, TL (2004) Diagnostic ultrasound imaging : inside out. Burlington US, Academic Press. 210 s. Ebook eISBN-13: 9780080491134.

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att kursvärderingar genomförs i kursen. En formativ kursvärdering (s.k. temperaturtagning) görs efter halva kursen. Denna sammanställs och återkopplas till studenterna snarast möjligt. Sammanställningen presenteras på kursens hemsida och återkoppling sker under lektionstid. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.


Kursrapporter