Kardiovaskulär ultraljudsdiagnostik

Kurs - avancerad nivå - 30 hp

Kursplan för studenter höst 2023, höst 2022, höst 2021, höst 2019, höst 2017, höst 2015, höst 2014

Kurskod:
HS656A version 1,1
Engelsk benämning:
Diagnostic Cardio-vascular Ultrasound
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Biomedicinsk laboratorievetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
06 mars 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
01 september 2014
Ersätter kursplan fastställd:
14 februari 2012

Förkunskapskrav

Legitimerad Biomedicinsk analytiker, yrkesexamen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs som kan ingå i en magisterexamen inom huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap.

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall kunna bedöma, värdera och dokumentera samt granska kardiovaskulärt ultraljudsdiagnostik. Vidare utvecklar kursen studenternas kunskaper om vetenskapligt arbetssätt och hur aktuell forskning kan tillämpas i praktisk verksamhet. Dessutom syftar kursen till att utveckla kunskaper om avancerad ultraljudsdiagnostik och dess kliniska applikationer.

Innehåll

Kursen består av 2 delkusrer:

1. Kardiovaskulär ultraljudsdiagnostik, 15 hp

Innehåll

Kursen behandlar teoretiska och metodologiska kunskaper inom klinisk diagnostik och forskning. För att uppnå detta studeras ultraljudsfysik, ultraljudsmetodik och ultraljudsdiagnostik. Även kritisk granskning av undersökningsresultat och dess dokumentation som tillämpas under delkurs 2 belyses. Vidare sker diskussion och reflektion kring etik och patientsäkerhetsaspekter.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

1. förklara vilka sjukdomar och frågeställningar som kan diagnostiseras med ultraljud,

2. förklara ultraljudsfysik och dess relevans för ultraljudsmetodik och patientsäkerhet,

3. tillgodogöra sig och ha beredskap att värdera nya metoder och applikationer inom avancerad ultraljudsdiagnostik,

4. kritiskt granska forskningsresultat inom ultraljudsdiagnostik, och

5. förklara olika etiska aspekter med patientnära diagnostik.

Arbetsformer

Det pedagogiska arbetet bygger generellt på studentaktiva arbetsformer med aktivt deltagande och reflektion. Undervisningen bedrivs i form av campusplacerade föreläsningar med därtill kopplade obligatoriska seminarier och workshops. Kursens genomförande bygger på att studenten deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med andra studenter samt med lärare och handledare. Studenten bidrar med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv.

Föreläsningar inom såväl ultraljudsfysik som hjärt- respektive kärldiagnostik och metodik samt dokumentation hålls de olika campusträffarna, vilket är kopplat till alla lärandemål. Dessutom genomförs såväl seminarier som digitala diskussionsforum där såväl egna erfarenheter som kurslitteratur och vetenskapliga artiklar bearbetas. Den skriftliga uppsatsen är också en arbetsform som möjliggör att lärandemål 1 och 3-5 tränas, med möjlighet till lärarhandledning i form av digitala diskussionsforum och frågestunder vid campusträffarna.

Bedömningsformer

Lärandemål 2 examineras genom en hemtentamen. Övriga lärandemål examineras vid såväl skriftliga inlämningsuppgifter, digitala diskussionsforum och vid muntliga presentationer i seminarieform. Dessutom bedöms lärandemål 1 och 3-5 genom en skriftlig akademisk uppsatsuppgift.

2. Kardiovaskulär ultraljudsdiagnostik, verksamhetsförlagd, 15 hp

Innehåll

Kursen innehåller moment om praktisk tillämpning av ultraljudsmetodik med utgångspunkt från ultraljudsfysik och olika kliniska ekokardiografiska metodiker och analyser samt kärlultraljudsdiagnostik som kan tillämpas i avancerad utredning och behandling.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

1. analysera resultat och orsakssamband utifrån ultraljudsdiagnostiska undersökningar samt kritiskt granska, värdera och dokumentera resultaten,

2. förklara principerna för kvalitetsarbete och dess tillämpningar,

3. tillämpa ett professionellt och etiskt förhållningssätt gentemot patient, och deras närstående - identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens

Arbetsformer

Det pedagogiska arbetet bygger generellt på studentaktiva arbetsformer med aktivt deltagande och reflektion. Undervisningen bedrivs i form av campusplacerade föreläsningar med därtill kopplade obligatoriska seminarier och workshops. Kursens genomförande bygger på att studenten deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med andra studenter samt med lärare och handledare. Studenten bidrar med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv.

Lärandemål 1-3 tränas vid kontinuerlig handledning. Utförande och dokumentering av undersökningsresultat genomförs på respektive kliniska placering. För att optimera lärandet under VFU är målet vid handledning att feed-back sker i så direkt anslutning till respektive moment som möjligt. Lärandemålen tränas också i arbetet med de två skriftliga inlämningsuppgifterna där de tillämpade undersökningsmetodikerna förklaras och analyseras. Vid en avslutande muntlig presentation tränas även studentens förmåga att granska och värdera utifrån de skriftliga uppgifterna och kliniska erfarenheterna. Undervisningen bedrivs även i form av laboratoriearbete under professionell handledning i verksamhetsförlagd utbildning. Litteraturstudier, dokumentation i form av arbetsbok, studieuppgifter och seminarier med muntlig och skriftlig redovisning ingår också.

Närvaro är obligatorisk vid verksamhetsförlagd utbildning samt vid redovisningar och seminarier.

Bedömningsformer

Lärandemål 1-3 bedöms dels kontinuerligt vid diskussioner tillsammans med handledare under den verksamhetsförlagda utbildningen. De bedöms också genom två skriftliga inlämningsuppgifter där de tillämpade undersökningsmetodikeran förklaras och analyseras med utgångspunkt i lärandemålen. Vid en avslutande muntlig presentation bedöms även studentens förmåga att granska och värdera utifrån de skriftliga uppgifterna och kliniska erfarenheterna.

Rätt till omtentamen

Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt fastställda tider. För studenter som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (delkurs 2) erbjuds ett omtentamenstillfälle när utbildningsplats, lärare och handledare finns att tillgå.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Jogestrand T, Rosfors S, (2002) Klinisk fysiologisk kärldiagnostik. Lund: Studentlitteratur, 206 s.

Olsson A, (2010) Ekokardiografi. Stockholm: Ultraview, 70 s.

Otto C, (2013) Textbook of Clinical Echocardiography. Philadelphia: Elsevier Health Sciences, 290 s.

Szabo T L, (2004, 2014) Diagnostic ultrasound imaging: inside out. Burlington US, Academic Press. 210 s. Ebook eISBN-13: 9780080491134.

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en formativ kursvärdering (temperaturtagning) genomförs efter halva delkursen. Denna återkopplas skriftligt och muntligt till studenterna snarast möjligt. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till delkursernas slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.


Kursrapporter