Omvårdnad vid diabetes A

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenterna fördjupar sina kunskaper inom omvårdnad och medicinsk vetenskap med inriktning mot diabetesvård. Vidare syftar kursen till att studenterna erhåller kunskaper om metoder för preventivt arbete inom diabetesområdet.

Information inför HT2020
Kursstart sker i Malmö FREDAG den 11/9. Kursdagar är TORSDAGAR för egna studier, seminarier eller reservdag. FREDAGAR sker föreläsningar av specialister inom diabetes och omvårdnad. Undervisning kan ändras till digital form tex via ZOOM, beroende på Covid-19 pandemins utveckling. Frågor om antagning kontakta studieadministratören.

Behörighetskrav

Legitimerad sjuksköterska.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020

Kurskod:
HS662A version 1,2
Engelsk benämning:
Diabetes Nursing A
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
09 december 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
11 juni 2015

Förkunskapskrav

Legitimerad sjuksköterska.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ges som fristående kurs och kan även ingå som valbar kurs i magister/ master examen.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar sina kunskaper i omvårdnad inom vård av personer med diabetes utifrån kärnkompetenserna samt medicinsk vetenskap med inriktning diabetesvård. Vidare syftar kursen till att studenten utvecklar sina kunskaper om metoder för lärande och preventivt arbete inom diabetesområdet utifrån ett personcentrerat psykosocialt perspektiv.

Innehåll

Kursen innehåller en fördjupning av medicinsk vetenskap avseende diabetessjukdomens fysiologi och patofysiologi och behandlingsåtgärder, såsom farmakologisk behandling och livsstilsåtgärder. Aktuella författningar och nationella riktlinjer för diabetesvården utgör utgångspunkt för sjuksköterskans roll i diabetesteamet. Diabeteskomplikationer samt prevention och behandling av dessa belyses, både ur medicinskvetenskapligt, omvårdnads- och psykosocialt perspektiv.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
1. analysera problem utifrån ett medicinskt, vetenskapligt och omvårdnadsperspektiv hos individer med diabetes,
2. bedöma behov utifrån ett individuellt perspektiv avseende medicinsk vetenskap och omvårdnad relaterat till diabetessjukdomen,
3. identifiera riskfaktorer relaterat till diabeteskomplikationer, samt kunna föreslå relevanta preventiva insatser,
4. analysera planerad specifik individuell omvårdnad gällande patienter med diabetes utifrån ett omvårdnads-, medicinskt vetenskapligt, och psykosocialt perspektiv,
5. reflektera utifrån ett pedagogiskt perspektiv över hur individens egenvård och delaktighet i livsstil och farmakologisk behandling kan utformas, och
6. reflektera över sjuksköterskans roll i diabetesteamet med fokus på individen med diabetes.

Arbetsformer

Kursens pedagogiska grundsyn bygger på ett studentaktivt lärande med kunskapssökande, kritiskt tänkande och kreativ problemlösning. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt enskilda studier. Lärandemål 1- 6 tränas vid föreläsningar samt i samband med egna studier och läraktiviteterna för att uppnå lärandemål 4 -6 fördjupas ytterligare genom lärarledda seminarier. För att studenten ska uppnå lärandemålen presenteras kursinnehållet vid föreläsningar. Kursintroduktion samt schemalagda seminarier är obligatoriska.

Bedömningsformer

Lärandemål 1-4 examineras med skriftlig hemtentamen. Lärandemål 1-6 examineras både skriftligt och muntligt med utgångspunkt från patientfall. Bedömningskriterier finns i kursens studiehandledning.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss teoretisk kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt fastställda tider.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Edberg, A-K, Ehrenberg, A, Friberg, F, Wallin, L, Wijk, H, & Öhlén, J. (Red.). (2013). Omvårdnad på avancerad nivå: Kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur. 264 s .

Gudmundsson, P. (2018) Skrivanvisningar för studenter vid Fakulteten för Hälsa och Samhälle. Utbildningsnämnden Fakulteten för hälsa och samhälle 2018 Malmö: Malmö universitet. 13 s .

Mulder H. (2017) Diabetes mellitus – ett metabolt perspektiv. 3e upplagan. Lund: Studentlitteratur. 200 s .

Nyström F H, Beren C, Nilsson PM (Red). (2019) Diabetes och metabola syndrom. 2a upplagan. Lund: Studentlitteratur. 208 s .

Pilhammar, E. (red) (2019 ) Pedagogik inom vård och handledning. 3e upplagan. Lund: Studentlitteratur. 172 s.

Socialstyrelsen (2011) Kost vid diabetes. En vägledning till hälso- och sjukvården. Edita Västra Agos. Västerås. 34 s.

Socialstyrelsen (2018) Nationella riktlinjer för diabetesvård. Diabetesvård Stöd för styrning och ledning. Edita Bobergs i Falun, 2015. 144 s. www.socialstyrelsen.se, oktober 2018. Artikelnummer 2018-10-25 (pdf). http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerfordiabetesvard

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU (2009). Egna mätningar av blodglukos vid diabetes utan insulinbehandling. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering. SBU-rapport nr 194. 165 s.

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU (2009). Intensiv glukossänkande behandling viddiabetes. SBU-rapport nr 196. 263 s.

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU (2010). Mat vid diabetes. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering. SBU-rapport nr 201. 328 s.

Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård (2013). Kompetensbeskrivning och förslag till utbildning för legitimerad sjuksköterska med specialisering i diabetesvård. Responstryck. Tredje upplagan. 11 s. http://www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Svensk-forening-for-sjukskoterskor-i-Diabetesvard-SFSD/Riktlinjer-och-dokument/Kompetensbeskrivning/

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet. FYSS - Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Kap 3-4, 23-24. Statens folkhälsoinstitut, rapport nr 2003:44. Sandvikens tryckeri, Sandviken. 2003. 51 s.

Wikblad, K (red). Omvårdnad vid diabetes. Lund: Studentlitteratur. 2 upplagan. 2012 Grafics Sems, Spainen. 476 s.

Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att formativ och summativ kursutvärdering genomförs. En formativ kursvärdering (s.k. temperaturtagning) görs efter halva kursen. Denna sammanställs och återkopplas till studenterna snarast möjligt. Återkopplingen görs skriftligt på kursens hemsida eller muntligt under lektionstid. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgänglig på kursens hemsida.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Anne-Marie Wangel, Kursansvarig
Telefon: 040-6657455
Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657452

Anmälan

31 augusti 2020 - 15 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema