Hälsofrämjande stöd för personer med funktionsnedsättning

Sammanfattning

Kursen riktar sig till studenter som vill utveckla fördjupad förståelse för funktionsnedsättning, relaterat till teoretiska perspektiv och hälsobegreppet, med fokus på personens och närståendes erfarenheter och behov av stöd. Vidare belyser kursen hur hälsa och välbefinnande hos personer med olika variationer av funktionsnedsättning kan stödjas utifrån ett salutogent och personcentrerat förhållningssätt.

Behörighetskrav

Examen om minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) inom omvårdnad, vårdvetenskap, socialt arbete, socialpsykiatri, handikapp och rehabiliteringsvetenskap eller utbildningsvetenskap, alternativt inom andra vårdinriktade program.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020

Kurskod:
HS671A version 1
Engelsk benämning:
Health promoting support for persons with disabilities
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
18 februari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020

Förkunskapskrav

Examen om minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) inom omvårdnad, vårdvetenskap, socialt arbete, socialpsykiatri, handikapp och rehabiliteringsvetenskap eller utbildningsvetenskap, alternativt inom andra vårdinriktade program.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ges som fristående kurs och kan även ingå som valbar kurs i magister- eller masterexamen.

Syfte

Kursen syftar till att studenten baserat på kurslitteratur och aktuell forskning ska utveckla fördjupad förståelse för fysiska, neuropsykiatriska och kognitiva funktionsnedsättningar och funktionshinder med fokus på personens och närståendes erfarenheter. Vidare syftar kursen till att belysa hur personer med olika variationer av funktionsnedsättning kan stödjas utifrån ett salutogent och personcentrerat förhållningssätt.

Innehåll

Innehållet i kursen utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv men det kan även vara relevant för studenter inom andra ämnesområden med intresse för hälsofrämjande stöd för personer med funktionsnedsättning. I kursen behandlas fysiska, neuropsykiatriska och kognitiva funktionsnedsättningar samt teoretiska perspektiv utifrån medicinska, sociala och miljörelativa aspekter av funktionshinder samt hälsa. Aktuell forskning om funktionsnedsättning bearbetas med särskilt fokus på personers och närståendes erfarenheter. Vidare diskuteras hur ett personcentrerat förhållningssätt och den salutogena teorin kan integreras för att stödja hälsa och välbefinnande hos personer med olika variationer av funktionsnedsättning. Centrala begrepp som bearbetas är begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet, generella motståndsresurser, jämställdhet och delaktighet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. reflektera kring teoretiska perspektiv, jämställdhet, hälsobegreppet och aktuell forskning i relation till funktionsnedsättning och funktionshinder,
2. reflektera kring personers och närståendes erfarenheter av funktionsnedsättning och behov av stöd,
3. förklara grunderna i den salutogena teorin, och
4. förklara vad ett personcentrerat förhållningssätt innebär med fokus på dialog med och delaktighet för personer med olika variationer av funktionsnedsättning.

Arbetsformer

För att uppnå lärandemålen erbjuds föreläsningar (lärandemål 1-4), seminarier (lärandemål 1-3), praktiska övningar med gruppdiskussion (lärandemål 2 och 4) samt egna studier (lärandemål 1-4). Examinerande seminarium är ett obligatoriskt moment. Eventuell frånvaro från obligatoriskt moment kompletteras enligt beslut av kursens examinator genom skriftlig kompletteringsuppgift om inte momentet kan organiseras under terminstid.

Bedömningsformer

Lärandemål 1-4 examineras genom en skriftlig individuell inlämningsuppgift som presenteras muntligt vid ett examinerande seminarium. Fokus i bedömningen av den skriftliga inlämningsuppgiften är på studentens förmåga att utifrån vetenskaplig grund diskutera hur personer med olika variationer av funktionsnedsättningar och deras närstående kan stödjas utifrån ett personcentrerat och salutogent förhållningssätt. Detaljerade bedömningskriterier presenteras i studiehandledningen. För godkänt betyg på kursen krävs godkänt resultat på kursens examination och för väl godkänt betyg på kursen krävs väl godkänt resultat på kursens examination.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss teoretisk kurs ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Antonovsky A, (2005) Hälsans mysterium. Stockholm, Natur och kultur. Ca 150 av 271 sidor.
Dahlberg K, Ekman I, (Red) (2017) Vägen till patientens värld och personcentrerad vård, att bli lyssnad på och förstådd. Stockholm, Liber. Ca 150 av 356 sidor.
Hallberg U, (2017) Vård och omsorg: om personer med funktionsnedsättningar. Stockholm, Liber AB. 159 sidor.
Mittelmark M, Sagy S, Eriksson M, Bauer G, Pelikan J, Lindström B, Espnes G, (Red) (2017) The Handbook of Salutogenesis. E-bok. Ca 30 av 467 sidor.

Vetenskapliga artiklar och annan litteratur som kompletterar kurslitteraturen omfattande cirka 100 sidor tillkommer.

Kursvärdering

Kursvärdering sker fortlöpande under kursen genom en dialog med studenterna samt genom en skriftlig summativ kursvärdering efter kursens slut. Resultatet presenteras på kursens hemsida för att vara tillgängligt för studenterna. Förändringar av kursens innehåll, litteratur och pedagogik som föranletts av kursvärderingar presenteras vid nästa kursintroduktion.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Anna-Carin Aho, Kursansvarig
Telefon: 040-6657599
Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657452

Anmälan

31 augusti 2020 - 06 november 2020 Dagtid 50% Malmö