Omvårdnad och behandling av ortopediska skador och sjukdomar

Sammanfattning

Kursen riktar sig till studenter som vill utveckla och fördjupa sin kunskap inom rörelseorganens skador, sjukdomar och behandling hos barn och vuxna samt specifik omvårdnad och rehabilitering utifrån ett personcentrerat synsätt. I kursen ingår bedömningar av olika frågeställningar, kunskap om förebyggande av komplikationer, snabbspår, smärta och specifika smärtbehandlingar för att vården skall vara säker och evidensbaserad. Kursen är en IT-stödd distansutbildning och läses på kvartsfart med 5 sammankomster (med totalt 12-14 dagar) på kursorten.

Behörighetskrav

Examen om minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) inom omvårdnad, vårdvetenskap, arbetsterapi, fysioterapi alternativt inom andra vårdinriktade program.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020

Kurskod:
HS672A version 1
Engelsk benämning:
Nursing Focusing Orthopaedic Injuries and Diseases
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
18 februari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2020

Förkunskapskrav

Examen om minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) inom omvårdnad, vårdvetenskap, arbetsterapi, fysioterapi alternativt inom andra vårdinriktade program.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs. Kan även ingå som valbar kurs inom Mastersprogrammet i omvårdnad.

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig fördjupade kunskaper inom medicinsk vetenskap, omvårdnad och hälsopedagogiskt arbete med inriktning mot ortopediska sjukdomar och skador. Detta för att självständigt kunna bedriva omvårdnad utifrån omvårdnadsprocessen samt kärnkompetenserna (personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, kvalitets- och förändringsarbete, säker vårdinformatik) inom omvårdnad vid behandling av ortopediska sjukdomar och skador.

Innehåll

Kursen behandlar fysiologi och patofysiologi innefattande definition, klassifikation, diagnostik, etiologi, epidemiologi och symtom och behandling rörande ortopediska sjukdomar och skador. Med utgångspunkt från de olika sjukdomstillstånden behandlas och diskuteras bedömning och interventioner utifrån omvårdnadsprocessen och etiska aspekter. Modeller för hälsopedagogiskt arbete – sekundär prevention i samband med ortopediska sjukdomar och skador introduceras och diskuteras. Slutligen behandlas akademiskt skrivande och vikten av att anta ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt inom området.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1 förklara uppkomst och konsekvenser av ortopediska sjukdomar och skador samt beskriva olika behandlingsalternativ,
2 tillämpa sin kunskap om symptombild och behandling för att identifiera och bedöma omvårdnadsbehov hos patienter med ortopediska sjukdomar och skador som behandlas medicinskt, kirurgiskt såväl som förebyggande för att kunna vidta relevanta omvårdnadsinterventioner,
3 beskriva och motivera hälsopedagogiska strategier för sekundär prevention och egenvård riktat mot ortopediska sjukdomar och skador,
4 kritiskt och analytiskt redogöra för relevant forskning inom området ortopedi.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av campusplacerade föreläsningar med därtill kopplade obligatoriska seminarier och på distans med enskilda studier och digitala diskussionsforum där såväl egna erfarenheter som kurslitteratur och vetenskapliga artiklar bearbetas individuellt eller i grupp vilket kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet (lärandemål 1-4).

Lärandemål 1 presenteras vid föreläsningar under campusträffarna.

Lärandemål 2 behandlas vid föreläsningar och obligatoriska seminarium samt i grupparbeten både vid campusträffarna och i diskussionsforum på kursens lärplattform.

Lärandemål 3 behandlas vid föreläsningar och egna litteraturstudier som diskuteras i diskussionsforum på kursens lärplattform. Studenterna skriver ett kort obligatoriskt individuellt paper inom hälsopedagogiska strategier för sekundär prevention och egenvård riktat mot någon diagnos alternativt patientfall som behandlas vid den egna arbetsplatsen.

Lärandemål 4 bearbetas vid seminarier under campusträffarna samt vid individuell skriftlig granskning av en vetenskaplig artikel utifrån ett vetenskapligt och kritiskt perspektiv.

Eventuell frånvaro från obligatoriska moment kompletteras enligt beslut av kursens examinator genom skriftlig kompletteringsuppgift om inte momenten kan organiseras under terminstid.

Bedömningsformer

Lärandemål 1 examineras med enskild obligatorisk skriftlig examination.

Lärandemål 2 examineras genom aktivt deltagande vid obligatoriskt case-seminarium. Fokus för bedömningen ligger på studentens förmåga att identifiera och förklara uppkomst och konsekvenser av ortopediska sjukdomar och skador samt studentens förmåga att identifiera omvårdnadsbehov och föreslå adekvata omvårdnadsinterventioner. Detaljerade bedömningskriterier som finns i studiehandledningen. Student som inte deltar kan bedömas genom att lämna in individuell skriftlig rapport.

Lärandemål 3 examineras genom aktivt deltagande vid obligatoriskt seminarium där studenten redovisar den obligatoriska individuella uppgiften inom hälsopedagogiska strategier för sekundär prevention och egenvård riktat mot någon diagnos alternativt patientfall som behandlas vid den egna arbetsplatsen. För god känt betyg krävs godkänd examinationsuppgift. För väl godkänt betyg krävs att det individuella skriftliga paper håller hög kvalitet enligt bedömningskriterier beskrivna i studiehandledningen.

Lärandemål 4 examineras genom att studenten aktivt för en kritisk analytisk diskussion vid ett seminarium om relevant forskning inom området ortopedi samt bedömning av den individuella skriftliga kritiska granskningen av en vetenskaplig artikel. Detaljerade bedömningskriterier finns i studiehandledningen.

För godkänt betyg på kursen krävs att lärandemålen är uppfyllda vilket innebär godkänt resultat på samtliga 4 examinationer som ingår i kursen. För väl godkänt betyg på kursen krävs dessutom väl godkänt betyg på den individuella skriftliga tentamen samt på uppgiften inom hälsopedagogiska strategier för sekundär prevention och egenvård.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Edberg A-K, (red.) (2013) Omvårdnad på avancerad nivå: kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 264 s.
Hertz K, Santy-Tomlinson J, (2018) Fragility Fracture Nursing, Holistic Care and Management of the Orthogeriatric Patient. Springe International Publishing AG. Open acces. 158 s.
Hommel A, Bååth C, (2013) Ortopedisk vård och rehabilitering. Lund Studentlitteratur. 433 s.
Bosemark P, Hommel A, (2016) Ortopedi s 453-477 I: Kumlien C & Rystedt J (Red) Omvårdnad och kirurgi. Lund: Studentlitteratur
Dessutom vetenskapliga studier, rapporter, e-böcker och vetenskapliga artiklar omfattande ca 200 sidor.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att en summativ kursutvärdering genomförs efter kursens slutförande samt att resultatet av kursutvärderingen återkopplas till studenterna dels på schemalagd tid (inom program) och dels via e-post och elektronisk nätplattform (fristående kurs). Formativ kursutvärdering sker kontinuerligt under kursens gång i relation till olika arbetsformer som föreläsningar, grupparbeten och seminarier, men även avslutningsvis vid examination.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Anmälan

31 augusti 2020 - 05 juni 2021 Dagtid 25% Distans (Malmö) Schema