Socialt arbete: Alkohol- och narkotikaproblem - att förstå och arbeta med missbruk och beroende

Sammanfattning

Över en miljon människor i Sverige har ett riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika. För att kunna förstå, förebygga och behandla sådana problem behövs aktuell kunskap. Denna kurs handlar om olika förklaringar till drogproblem samt om livsvillkor och drogkarriärer för personer med ett problematiskt bruk. Kursen har ett starkt fokus på samhällets olika insatser och tar upp hur man arbetar med prevention, utredning, vård och behandling samt skadebegränsande insatser.

Behörighetskrav

Kandidatexamen från ett utbildningsprogram omfattande minst 180 hp inom det människobehandlande eller samhällsvetenskapliga området eller 180 hp inom socionomprogrammet (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp).

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020

Kurskod:
HS677A version 1,2
Engelsk benämning:
Social work: Alcohol and drug problems - understanding and working with drug abuse and addiction
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Socialt arbete
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
26 november 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
16 november 2018

Förkunskapskrav

Kandidatexamen från ett utbildningsprogram omfattande minst 180 hp inom det människobehandlande eller samhällsvetenskapliga området eller 180 hp inom socionomprogrammet (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp).

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är en fristående kurs på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig kunskap om bruk, missbruk och beroende av alkohol och narkotika. Mer specifikt ska studenten skaffa sig kunskap om olika sätt att förklara och förstå drogproblem, om livsvillkor och drogkarriärer för personer med ett problematiskt bruk samt om konsekvenser av drogproblem för individ och samhälle. Studenten ska även utveckla kunskap om hur man kan arbeta med prevention, utredning och bedömning, vård och behandling samt skadebegränsande insatser. Slutligen ska studenten tillägna sig översiktlig kunskap om alkohol- och narkotikapolitik på nationell och internationell nivå.

Innehåll

I kursen problematiseras bruk, missbruk och beroende av alkohol och narkotika utifrån såväl individ- som samhällsperspektiv. Teorier, modeller och definitioner inom området analyseras med utgångspunkt från olika vetenskapsområden. Olika droger, deras effekter och skadeverkningar tas upp. Droganvändning granskas ur ett livsförloppsperspektiv, där frågor om kön, klass, ålder, etnicitet och social utsatthet uppmärksammas. Svensk och internationell alkohol- och narkotikapolitik analyseras, liksom modeller för utredning, bedömning och prevention. Olika behandlingsinterventioner och vårdinsatser analyseras ur ett individuellt, samhälleligt och etiskt perspektiv. I kursen diskuteras såväl aktuell forskning som praktiska erfarenheter från socialt arbete och brukarerfarenheter.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. självständigt reflektera över och tillämpa olika teoretiska perspektiv på bruk, riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och andra droger,
2. analysera livsvillkor och sociala sammanhang för människor med drogproblem, med fokus på faktorer som kön, klass, ålder och etnicitet,
3. redogöra för aktuell forskning om olika sociala och medicinska interventioner, för sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och för detta sambands betydelse för yrkesutövningen,
4. analysera och motivera val av insatser samt självständigt reflektera över etiska dilemman, maktutövning och brukarperspektiv i det professionella arbetet, och
5. självständigt reflektera över skiljelinjer inom svensk och europeisk alkohol- och narkotikapolitik.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av IT-baserad distansutbildning. För att uppnå lärandemål 1-5 deltar studenten i nätbaserade föreläsningar, övningsuppgifter, forumdiskussioner samt skriftliga redovisningar med hjälp av den internetbaserade lärandeplattformen. Lärandemål 1-2 uppnås genom en uppgift där studenterna ser på en film, skriver ett kortare paper och redovisar sin analys av filmen. Lärandemål 3-4 tränas särskilt genom case-uppgifter och forumdiskussioner. Alla skriftliga redovisningar är obligatoriska.

Bedömningsformer

Lärandemål 1-5 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, en individuell skriftlig tentamen samt genom en individuell skriftlig recensionsuppgift. De individuella uppgifterna – den skriftliga tentamen och recensionsuppgiften – är avgörande för det slutliga betyget på kursen. Vid bedömningen läggs generellt vikt vid studentens förmåga till teoretisk förståelse, självständigt tänkande samt förmåga att koppla sina resonemang till relevanta begrepp och teorier. När det gäller lärandemål 1, 2 och 5 läggs särskild vikt vid studentens förmåga att jämföra och kritiskt analysera olika synsätt och perspektiv. När det gäller lärandemål 3 och 4 läggs särskild vikt vid studentens förmåga att reflektera över och problematisera kring olika professionella bedömningar samt motivera beslut om insatser. De examinerande momenten i kursen vägs samman och utgör underlag för betyg. För betyget Godkänd på kursen krävs bedömningen godkänt på alla skriftliga inlämningsuppgifter, på recensionsuppgiften och på avslutande tentamen. För betyget Väl godkänd på kursen krävs bedömningen godkänt på alla skriftliga inlämningsuppgifter, samt väl godkänt på recensionsuppgiften samt på avslutande tentamen. Bedömningskriterier för examinationen finns i studiehandledningen.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Heilig M, (2015) Alkohol, droger och hjärnan: Tro och vetande utifrån modern neurovetenskap. Stockholm: Natur & Kultur. 331 sidor.
Johnson B, Richert T, Svensson B, (2017). Alkohol- och narkotikaproblem. Lund: Studentlitteratur. 384 sidor.
Lalander P, (2016) Människor behöver människor: Att lyssna på de misstänkliggjorda. Malmö: Liber. 256 sidor.
Svensson B, och Karlsson P (2018) Missbruk av heroin och anda opioder. Lund: Studentlitteratur. 392 sidor.


En av följande (valfri bok till recensionsuppgiften):
Dodes, L, Dodes Z, (2014) The sober truth: Debunking the bad science behind 12-step programs and the rehab industry. Boston: Beacon Press. 192 sidor.
Hart C, (2013) High price: A neuroscientist’s journey of self discovery that challenges everything you know about drugs and society. New York: Harper Collins Publishers. 340 sidor.
Mckeganey N, (2010) Controversies in drugs policy and practice. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan. 199 sidor.
Waldman A (2017) A really good day: How microdosing made a mega difference in my mood, my marriage, and my life. New York: Knopf. 229 sidor.
Dessutom ingår vetenskapliga artiklar om cirka 350 sidor. Dessa görs tillgängliga för nedladdning via kursens hemsida.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en formativ kursvärdering (temperaturtagning) genomförs efter halva kursen. Denna återkopplas skriftligt och muntligt till studenterna snarast möjligt. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Socialt arbete Grundutbildning avancerad nivå och Forskning.

Mer information om utbildningen

HS studievägledning - Malmö universitet,
Johan Nordgren, Kursansvarig
Telefon: 040-6658723
Ewa Sortberg Bassmann, studieadministratör
Telefon: 040-6657721

Anmälan

31 augusti 2020 - 15 januari 2021 50% Distans (Malmö)