Fotbollens historia

Sammanfattning

Kursen är flervetenskaplig med tonvikt på historia. Den syftar till att ge en grundläggande förståelse av fotbollens sociala och kulturella historia och dess plats i samhället. Både svenska och internationella förhållanden behandlas, liksom herr- och damfotbollen. Fokus ligger såväl på själva fotbollssporten (t ex spelsystemens utveckling) som på kulturen runtomkring, däribland publiken och tipsindustrin.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019, höst 2018

Kurskod:
IF111F version 4
Engelsk benämning:
The History of Football
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
11 december 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
11 december 2014

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna skall utveckla en förståelse för fotbollens sociala och kulturella historia och dess plats i samhället genom frågeställningar som rör termer av genus och skapandet av lokal och nationell identitet, såväl i Sverige som internationellt.

Innehåll

I kursen studeras den svenska fotbollens sociala och kulturella historia fram till idag. Mer allmänt behandlas även fotbollens historia internationellt i Europa och Nord- och Sydamerika. Speciell tonvikt läggs på fotbollens betydelse för skapandet av en lokal, regional och nationell identitet samt spelets genusaspekter. Likaså behandlas fotbollens ideologiska och moraliska problematik, såsom regelverkets, huliganismens och tipsindustrins framväxt, men även spelets inre dimensioner analyseras, såsom t.ex. spelsystemens framväxt och utveckling.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten ha förmåga att

  • redogöra för fotbollens historiska utveckling i Sverige och internationellt
  • reflektera över fotbollens ideologiska dimensioner samt genusaspekter i ett historiskt perspektiv
  • i skrift problematisera olika aspekter av fotbollens historiska utveckling

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer. Arbetsformerna, som kan utgöras av föreläsningar, diskussioner, grupparbeten och självstudier, utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och kursledare.

De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten. . I distanskursen är all verksamhet nätbaserad.

Bedömningsformer

I campuskursen sker examination i form av en individuell skriftlig hemtentamen. I distanskursen sker examination i form av ett prov med fyra individuella inlämningsuppgifter. God språkbehandling och presentationsform krävs vid den skriftliga redovisningen.

Betygskriterier anges av kursledaren vid kursstarten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Andersson, Torbjörn (2002 & 2014), Kung Fotboll, Arx Förlag (290 s)

Andersson, Torbjörn (2011), ”Spela fotboll bondjävlar!” Symposion (150 s)

Hjelm, Jonny (2004), Amasoner på planen, Umeå: Boréa, (80 s)

Artikelkompendium motsvarande 100 sidor

Valbar litteratur om internationell och svensk fotboll motsvarande cirka 400 sidor.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Torbjörn Andersson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658126
Paola Mendoza Frödin, studieadministratör
Telefon: 040-6658225

Anmälan

02 september 2019 - 19 januari 2020 25% Distans (Malmö)

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 25% Distans (Malmö)