Fotboll, kultur och samhälle

Sammanfattning

Kursen är flervetenskaplig och syftar till att ge en grundläggande förståelse av fotbollen som kulturell företeelse och dess plats i samhället. Både svenska och internationella förhållanden behandlas, liksom herr-, dam- och ungdomsfotbollen. Fokus ligger såväl på själva fotbollssporten som på kulturen runtomkring, däribland publiken. Sociologiska, ekonomiska och juridiska frågeställningar behandlas samt relationen mellan fotboll och media.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018

Kurskod:
IF112F version 3,3
Engelsk benämning:
Football, Culture and Society
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
06 december 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017
Ersätter kursplan fastställd:
06 december 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna en grundläggande förståelse av fotbollen som kulturell företeelse och dess plats i samhället genom att behandla främst sociologiska frågeställningar, men också i termer av ekonomi och juridik

Innehåll

I kursen studeras den sentida utvecklingen inom svensk och internationell fotboll. En rad aktuella och problematiska områden tas upp till behandling, såsom supporterkulturen och huliganismen, selekteringen och värderingarna inom ungdomsfotbollen, regelbrott på planen samt fotbollens förändrade villkor i en alltmer kommersiell och mediacentrerad värld. Genus- och etnicitetsaspekter tas också upp till behandling.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten ha förmåga att

  • redogöra för ideologisk och moralisk problematik inom fotbollen kretsande runt sådant som tidig selektering, regelbrott på planen, huliganism och kommersialism.
  • reflektera över fotbollens genus- och etnicitetsaspekter
  • i skrift problematisera fotbollens sentida utveckling

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer. Arbetsformerna, som kan utgöras av föreläsningar, diskussioner, grupparbeten och självstudier, utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och kursledare.

De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.I distanskursen är all verksamhet nätbaserad.

Bedömningsformer

I campuskursen sker examination i form av en skriftlig individuell hemtentamen. I distanskursen sker examination i form av ett prov med fyra individuella inlämningsuppgifter. God språkbehandling och presentationsform krävs vid den skriftliga redovisningen.

Betygskriterier anges av kursledaren vid kursstarten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Goldblatt, David (2015), The Game of Our Lives. The Meaning and Making of English Football, Penguin Books (302 s)

Hafen, Niklas (2016), En vandring längs välviljans väg. En studie om idrott och internationell utvecklingsarbete genom de skandinaviska exemplen LdB FC For Life i Sydafrika och Open Fun Football Schools i Moldavien, Malmö Studies in Sport Sciences (226 s)

Peterson, Tomas (2011), Talangutveckling eller talangavveckling? Stockholm, Sisu Idrottsböcker (145 s)

Radmann, Aage (2013), Huliganlandskapet: Medier, våld och maskuliniteter, Malmö Studies in Sport Sciences (valda delar, 54 s)

Litteratur och artiklar motsvarande cirka 400 sidor

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Torbjörn Andersson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658126
Paola Mendoza Frödin, studieadministratör
Telefon: 040-6658225

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 25% Distans (Malmö) Anmälningskod: mau-16060

Öppen för sen anmälan

Ansök