Idrottspsykologi I

Sammanfattning

Kursen är en introduktion till idrottspsykologi i teori och praktik.
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om psykologiska faktorer och processer som påverkar individ och grupp i idrottsutövandet och hur dessa kan tillämpas.

Den första delkursen synar gruppdynamiken inom idrotten, där speciell tonvikt läggs på ledarskap, grupprocesser och kommunikation.

Den andra delkursen behandlar idrottspsykologin på individplanet, med fokus på frågor som stress och anspänning, motivation, prestationspsykologi och ungdomsidrott.
Aktivt deltagande vid föreläsningar, grupparbeten samt skriftlig och muntlig presentation och fördjupningsarbete.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, vår 2021, höst 2020, vår 2020

Kurskod:
IF121F version 1,6
Engelsk benämning:
Sports Psychology I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
22 november 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
20 januari 2020
Ersätter kursplan fastställd:
04 mars 2019

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla grundläggande kunskaper om psykologiska faktorer och processer som påverkar individen i idrottsutövandet och hur dessa kan tillämpas. Detta innefattar kunskaper kring grupprocesser, motivation och kommunikation. Kursen syftar vidare till att studenterna ska kunna implementera sina kunskaper i en idrottsmiljö, särskilt genom förståelse för ledarskap och tillämpad prestationspsykologi.

Innehåll

Delkurs 1 Gruppdynamik inom idrotten, 7,5 högskolepoäng
Idrottspsykologi är en naturlig del av idrotten, här introduceras ämnet på ett övergripande sätt. Delkursen utgår från gruppen och laget i ett psykologiskt perspektiv. Gruppsykologi och gruppsykologiska övningar genomförs och diskuteras. Kommunikation är en central aspekt i grupper och av stor betydelse för gruppens arbete och utveckling, varvid kommunikation som redskap och hur det kan användas belyses. Motionsidrotten åskådliggörs även ur ett psykologiskt perspektiv. I delkursen introduceras även prestationspsykologi i idrotten och dess mentala förutsättningar.

Delkurs 2 Idrottspsykologi på individplanet, 7,5 högskolepoäng
Delkursen behandlar idrottspsykologin på individplanet. Inom området stress och anspänning behandlas vad stress och anspänning är och hur detta kan hanteras. Vidare diskuteras och analyseras motivation i idrott, vad som styr den och hur den influerar aktiva inom idrotten. Inom barn- och ungdomsidrottens betonas och analyseras socialisering och psykologiska betingelser för att utveckla barns psykologiska förmåga genom idrotten.

Lärandemål

Kursen består av två delkurser

Delkurs 1 Gruppdynamik inom idrotten, 7,5 högskolepoäng
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

• reflektera kring grupprocesser och gruppsykologi inom idrotten
• redogöra för relevanta begrepp i motivationspsykologi inom idrotten
• förklara relevanta teoretiska begrepp inom motionspsykologi
• redogöra för olika kommunikativa aspekter som redskap i idrotten

Delkurs 2 Idrottspsykologi på individplanet, 7,5 högskolepoäng
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

• förklara olika ledarskapsstrategier inom idrotten
• klargöra begreppen anspänning och stress inom idrotten
• redogöra för prestationspsykologiska strategier kopplat till idrotten

Arbetsformer

Föreläsningar, arbete i grupp och seminarier, praktisk tillämpning.

För distanskursen gäller dessutom följande: Kursen innehåller varierande arbetsformer. Större delen av utbildningen sker genom nätbaserad distansundervisning. Vissa föreläsningar distribueras över nätet i form av rörlig bild och ljud. Den nätbaserade utbildningsformen kräver att studenterna har tillgång till dator med bredband med minst 0,5 Mbits hastighet.

Bedömningsformer

Delkurs 1: Examination sker i grupp genom muntlig samt skriftlig dokumentation i form av ett motionsprogram. Under delkursen examineras studenterna även via en individuell skriftlig uppgift i form av en hemtentamen. Samtliga examinationer sker med utgångspunkt i och koppling till den obligatoriska litteraturen.

God språkbehandling och goda presentationsformer krävs. För betyget VG krävs att studenten tydligt visar ett analytiskt förhållningssätt till kursens centrala begrepp och modeller samt kan använda och utveckla egna och andras insikter för att reflektera och problematisera.

Delkurs 2: Examination sker i grupp genom muntlig samt skriftlig dokumentation i form av ett fältarbete. Under delkursen examineras studenterna även via en individuell skriftlig uppgift i form av en hemtentamen. Samtliga examinationer sker med utgångspunkt i och koppling till den obligatoriska litteraturen.

God språkbehandling och goda presentationsformer krävs. För betyget VG krävs att studenten tydligt visar ett analytiskt förhållningssätt till kursens centrala begrepp och modeller samt kan använda och utveckla egna och andras insikter för att reflektera och problematisera

Betygskriterier anges av kursledaren vid kursstarten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Faskunger, Johan, & Nylund, Kamilla (2014) Motivation för motion – hälsovägledning för fysisk aktivitet. SISU Idrottsböcker, (158 s.)
Henriksen, Kristoffer., Hansen, Jakob, & Hvid Larsen, Carsten (2019). Mindfulness and acceptance in sport. Routledge (252s.).
Weinberg, Robert & Gould, Daniel. (2019) Foundations of Sport and Exercise Psychology. 7th Ed, Human Kinetics Publishers (680 s.)
Valfri litteratur
Valfri litteratur motsvarande 150s väljs i samråd med undervisande lärare

Bilaga till kursplan:
Malmö högskolas perspektiv Genus, Miljö samt Migration och Etnicitet
Perspektiven genus, miljö samt migration och etnicitet behandlas i samband med att studenterna i kursen identifierar och problematiserar relationer mellan idrottens olika aktörer i och i förhållande till olika typer av miljöer.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Sverker Fryklund, Kursansvarig
Telefon: 040-6658301
Paola Mendoza Frödin, studieadministratör
Telefon: 040-6658225

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 50% Distans (Malmö) Anmälningskod: mau-16061

Öppen för sen anmälan

Ansök

07 juni 2021 - 29 augusti 2021 100% Distans (Malmö) Öppnar för anmälan 19 februari 2021.

30 augusti 2021 - 16 januari 2022 50% Distans (Malmö) Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 50% Distans (Malmö)