Idrottspsykologi II

Sammanfattning

Kursen är fortsättning och utveckling till idrottspsykologi i teori och praktik. Kursen syftar till att ge mer fördjupade kunskaper om psykologiska faktorer och processer som påverkar individen och gruppen i idrotten.
Den första delkursen behandlar bl a karriärövergångar, psykologiska aspekter på idrottsskador, ledarskap, fördjupade kunskaper i prestationspsykologi samt psykologiska faktorer kopplat till motionerande och fysisk aktivitet.
Den andra delkursen utgörs av ett praktiskt tillämpat arbete.
Aktivt deltagande vid föreläsningar, grupparbeten samt skriftlig och muntlig presentation och fördjupningsarbete.

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: IF121F-Idrottspsykologi I.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020

Kurskod:
IF122F version 1,4
Engelsk benämning:
Sports Psychology II
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
22 november 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
20 januari 2020
Ersätter kursplan fastställd:
04 mars 2019

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: IF121F-Idrottspsykologi I.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska erhålla kunskap om, och förståelse för psykologiska faktorer och processer som påverkar individen och hur dessa kan tillämpas i idrottsutövandet, detta inkludera karriärövergångar, och idrottsskador samt en inventering av idrottspsykologiska interventioner. Kursen syftar vidare till att studenten på ett teoretiskt och praktiskt sätt ska kunna använda de kunskaper som utvecklas i ett uppsatsarbete i idrotten

Innehåll

Delkurs 1 behandlar olika problemområden inom idrotten utifrån ett psykologiskt perspektiv. Begreppet karriärövergångar problematiseras och diskuteras. Problematiken i samband med idrottsskador analyseras och diskuteras både utifrån ett individuellt perspektiv och ett ledar- och tränarperspektiv. I delkursen sker även en utveckling och uppföljning av prestationspsykologi i idrotten och dess mentala förutsättningar.

I delkurs 2 ges en översikt över grundläggande vetenskapliga arbetsmetoder och hur de kan tillämpas inom idrottspsykologin. Detta exemplifieras genom vetenskapliga artiklar inom området. Studenten producerar under handledning en uppsats utifrån ett problemområde inom idrottspsykologin, som väljs i samråd med ansvariga lärare.

Lärandemål

Kursen består av två delkurser:

Delkurs 1: Problemfokusering inom idrotten, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

• beskriva begreppet karriärövergångar inom idrotten
• redogöra för psykologiska faktorer i samband med idrottsskador
• bedöma och utvärdera en idrottspsykologisk intervention på såväl individ- som gruppnivå

Delkurs 2: Uppsats, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
• redogöra för grundläggande vetenskapliga arbetsmetoder med fokus på olika kvalitativa och kvantitativa metoder
• bedöma vad som krävs för val av metod i ett uppsatsarbete
• använda relevanta idrottspsykologiska teorier i ett uppsatsarbete
• bedöma vetenskapliga artiklar inom det idrottspsykologiska området

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer. Arbetsformerna, som kan utgöras av Föreläsningar, arbete i grupp och seminarier, praktisk tillämpning., utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och kursledare.

De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.

Bedömningsformer

Examinationen av delkurs ett sker genom en skriftlig individuell inlämningsuppgift. Delkurs två examineras genom ett individuellt uppsatsarbete.

God språkbehandling och presentationsform krävs vid såväl muntliga som skriftliga redovisningar.

För betyget VG i uppsatsarbetet i delkurs 1 krävs att studenten tydligt visar ett analytiskt förhållningssätt till kursens centrala begrepp och modeller samt kan använda och utveckla egna och andras insikter för att reflektera och problematisera i sin skriftliga individuella inlämningsuppgift.

För betyget VG i uppsatsarbetet i delkurs 2 krävs att studenten tydligt visar ett analytiskt förhållningssätt till kursens centrala begrepp och modeller samt kan använda och utveckla egna och andras insikter för att reflektera och problematisera.

Betygskriterier anges av kursledaren vid kursstarten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Henriksen, Kristoffer., Hansen, Jakob, & Hvid Larsen, Carsten (2019). Mindfulness and acceptance in sport. Routledge (252s.).
Lindwall, Magnus., Stenling, Andreas. & Weman Josefsson, Karin. (2019). Motivation inom träning, hälsa och idrott – ett självbestämmande perspektiv. Studentlitteratur AB. (416 s.).
Svartdal, F. (2005) Psykologins forskningsmetoder: En introduktion, Stockholm: Liber: (304s).
Weinberg, Robert & Gould, Daniel (2019) Foundations of Sport and Exercise Psychology. 7th Ed, Human Kinetics Publishers (680s.)

Kompendier och artiklar tillkommer motsvarande 300 s.

Valfri litteratur
Valfri litteratur väljs i samråd med undervisande lärare 200 sidor.

Bilaga till kursplan:
Malmö högskolas perspektiv Genus, Miljö samt Migration och Etnicitet
Perspektiven genus, miljö samt migration och etnicitet behandlas i samband med att studenterna i kursen identifierar och problematiserar relationer mellan idrottens olika aktörer i och i förhållande till olika typer av miljöer. Perspektivet hållbar utveckling belyses endast marginellt i kursen.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Sverker Fryklund, Kursansvarig
Telefon: 040-6658301
Paola Mendoza Frödin, studieadministratör
Telefon: 040-6658225

Anmälan

30 augusti 2021 - 16 januari 2022 50% Distans (Malmö) Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 50% Distans (Malmö)