Sport, konsumtion och kultur

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter vår 2019

Kurskod:
IF136F version 1,1
Engelsk benämning:
Sport, Consumption and Culture
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
27 november 2009
Fastställandedatum:
28 maj 2010
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
19 januari 2011
Ersätter kursplan fastställd:
28 maj 2010

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla grundläggande förståelse för olika typer av konsumtionsmönster inom sporten och dess betydelse för identitet och livsstilar, och för utvecklingen av diverse sportmarknader.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • kunna diskutera och redogöra för idrotten som konsumtionsvara, och dess betydelse för olika gruppers och/eller individers livsstilar.
  • kunna identifiera nya områden där idrotten och dess uttrycksformer kan utvecklas till konsumtion och som vara.
  • kunna söka, värdera och tolka relevant information i en problemställning samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer som berör problematiken idrott, konsumtion och kultur.
  • visa såväl ett kritiskt förhållningssätt som en praktisk beredskap när det gäller att hantera och utveckla idrottens olika uttrycksformer – d v s kulturer och livsstilar – och dess relation till övrig samhällsutveckling
Lärandemål för betyget väl godkänd anges av kursledaren vid kursstarten.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Kursens lärandemål examineras dels genom en individuell hemtentamen, dels genom två mindre projekt- och/eller grupparbeten där olika teman (som livsstil, idoler och eventkultur) relateras till problemsituationer i idrotten.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen belyser idrottens förutsättningar i ett (post)modernt samhälle och behandlar olika kulturella uttrycksformer, i vilka sport både kan utövas och konsumeras. Kursen belyser vidare idrottens omvandling till konsumtionsvara och dess förhållande till identitet och till passioner och livsstilar. Dessa infallsvinklar relateras till olika utvecklingar i det (post)moderna samhället, varvid underhållnings- och eventindustrin framhålls. Samtidigt belyser kursen traditionella värden som är kopplade till idrottens förutsättningar som passion och som passionsvarumärke. Den teoretiska bakgrunden i kursen ligger i begrepp som “the consumerist syndrome” (Bauman), ”the triumph of advertising” (Adorno och Horkheimer), ”delocalisation of sporting tastes and loyalities” (Whitson) samt i “Murdochization and Microsoft-isation” av livsstilar och kultur. Kursen behandlar ämnesområden som sport och livsstil, supporterkultur, äventyrssporter, fitness, eventindustrin, stjärnor och idolskap samt sport och mode.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar och seminarium av ett mer teoretiskt och metodinriktat slag. Största delen av undervisningen utgår från ett studentaktivt lärande och är projektbaserad.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Featherstone, Mike. Consumer Culture and Postmodernism, Sage, 2007. (190 sidor).
Horne, John. Sport in Consumer Culture, Palgrave Macmillan, 2006. (200 sidor).
Steven J. Jackson & David L. Andrews (red). Sport, Culture and Advertising: Identities, Commodities and the Politics of Representation. Routledge, 2005 (256 sidor).
Smart, Barry. The Sport Star: Modern Sport and the Cultural Economy of Sporting Celebrity. Sage, 2005 (217 sidor).
Funk, Daniel C. Consumer Behaviour in Sport and Events. Butterworth-Heinemann, 2008 (247 sidor).
Maguire, Jennifer Smith. Fit For Consumption. Sociology and the Business of Fitness. London: Routledge, 2007 (218 sidor).

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kursrapporter