Sport, marknadsföring och varumärken

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter höst 2013, höst 2012

Kurskod:
IF139F version 1
Engelsk benämning:
Sport Marketing and Brands in Sport
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
06 mars 2009
Fastställandedatum:
14 mars 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 september 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna skall tillägna sig en övergripande förståelse för de unika marknadsförutsättningar som gäller i sportens värld. Kursen syftar också till att studenterna skall inhämta kunskaper tillämpbara vid såväl marknadsföring av sport som genom sport.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • förklara de unika förutsättningar som gäller vid marknadsföring av sport och genom sport
  • redogöra för och analysera globaliseringens effekter inom sportmarknadsföring
  • redogöra för varumärkesbyggande och självständigt kunna utföra varumärkesanalyser kopplade till sportens värld

Kriterier för betyget Väl godkänd anges av kursledaren vid kursstart.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examination sker dels genom tre gruppuppgifter, där studenterna i PM-form besvarar frågeställningar som behandlar vart och ett av de tre lärandemålen, dels genom en individuell skriftlig hemtentamen relaterad till samtliga lärandemål.

Studenten äger rätt till fyra omtentamenstillfällen.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen är en helt nätbaserad profilkurs som sätter marknadsföring av sport och genom sport i fokus. Därvid studeras hur sporten har utvecklats till en viktig del av den växande underhållnings- och upplevelseindustrin och att allt fler aktörer vill associera sig med sporten, dess event och passionsvarumärken.
Kursen behandlar bland annat värdet av att bygga starka varumärken och varumärkesskydd, evenemangsmarknadsföring, citymarketing, sponsring, ambush marketing och corporate social responsibility.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av självstudier, projektarbete, datorbaserade övningar enskilt och i grupp och diskussionsforum. Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och kursledare.Undervisningen, som kräver tillgång till persondator, sker helt via internet. Kursen löper på halvfart.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Book, Karin och Carlsson, Bo (2008). Idrott och citymarketing. Idrottsforum.org förlag. (valda delar ca 100 s).

Schwarz, Eric and Jason Hunter.(2008) Advanced Theory and Practices in Sport Marketing. Elsevier. (480 s)
alternativt
Mullin, Bernard J: Stephen Hardy and William A Sutton. (2007) Sport Marketing Third Edition. Human Kinetic. (538 s)

Valda artiklar ur International Journal of Sports Marketing & Sponsorship (ca 50 s)

Referenslitteratur
Pitts, Brenda G. and David K. Stotlar. (2007) Fundamentals of Sport Marketing, Fitness Information Technology.
Smith, Aaron. (2009) .Introduction to Sport Marketing. Elsevier. (326 s)

Bilaga till kursplan:
Malmö högskolas perspektiv Genus, Miljö samt Migration och Etnicitet

Studenternas ges tillfälle att kontinuerligt under kursen identifiera och reflektera över genus, miljö samt migration och etnicitet ur ett idrottsperspektiv och hur det i sin tur kan relateras till modern marknadsföring av sport och genom sport. Exempel på särskilt intressanta områden är utvecklingen inom sponsring, övrig betald reklam samt evenemangsmarknadsföring och arenautveckling. Begreppet hållbar utveckling inom idrotten lyfts fram.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kursrapporter