Sport, marknadsföring och varumärken

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020, höst 2019, höst 2018

Kurskod:
IF139F version 2
Engelsk benämning:
Sport Marketing and Brands in Sport
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
22 juni 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
22 juni 2015

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna skall tillägna sig en övergripande förståelse för de unika marknadsförutsättningar som gäller i sportens värld. Kursen syftar också till att studenterna skall inhämta kunskaper tillämpbara vid såväl marknadsföring av sport som genom sport.

Innehåll

Kursen är en helt nätbaserad profilkurs som sätter marknadsföring av sport och genom sport i fokus. Därvid studeras hur sporten har utvecklats till en viktig del av den växande underhållnings- och upplevelseindustrin och att allt fler aktörer vill associera sig med sporten, dess event och passionsvarumärken.
Kursen behandlar bland annat varumärkesbyggande, evenemangsmarknadsföring, citymarketing, sponsring, ambush marketing och corporate social responsibility.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • förklara de unika förutsättningar som gäller vid marknadsföring av sport och genom sport
  • redogöra för och analysera globaliseringens effekter inom sportmarknadsföring
  • redogöra för varumärkesbyggande och självständigt kunna utföra varumärkesanalyser kopplade till sportens värld
Bedömningskriterier anges av kursledaren vid kursstart.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av självstudier, projektarbete, datorbaserade övningar enskilt och i grupp och diskussionsforum. Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och kursledare. Undervisningen, som kräver tillgång till persondator, sker helt via internet. Kursen löper på halvfart.

Bedömningsformer

Examination sker dels genom tre gruppuppgifter, där studenterna i PM-form besvarar frågeställningar som behandlar vart och ett av de tre lärandemålen, dels genom en individuell skriftlig hemtentamen relaterad till samtliga lärandemål.
Studenten äger rätt till fyra omtentamenstillfällen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Schwarz, Eric, Jason Hunter, and Alan LaFleur (2012) Advanced Theory and Practices in Sport Marketing. Taylor and Frances (432 s) ISBN: 9781136338793
alternativt
Mullin, Bernard J: Stephen Hardy and William A Sutton (2014). Sport Marketing Fourth Edition. Human Kinetics (504 s).
Ericsson, Anders och Persson, Jonas (2013). Sport Marketing Stockholm: JPC 2013 (173 s) ISBN: 978-91-6373986-6
Valda artiklar ur International Journal of Sports Marketing & Sponsorship (ca 50 s)

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kursrapporter