Idrottens etik och filosofi

Sammanfattning

Kursen syftar till att utveckla förståelse för etiska dilemman och filosofiska problem inom idrotten. Tyngdpunkten i kursen läggs vid frågor om huruvida idrott är moraliskt försvarbart, om den kan vara rättvis och jämlik, om den kan vara jämställd och vilken roll ny teknologi (såväl medicinsk som annan) spelar för idrotten och dess värden.

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier kring arbetsuppgifter och litteratur.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020, höst 2019, höst 2018

Kurskod:
IF155F version 2
Engelsk benämning:
Ethics and Philosophy of Sport
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
23 maj 2007
Fastställandedatum:
23 maj 2007
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
23 maj 2007

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla förståelse för etiska dilemman och filosofiska problem inom idrotten. Tyngdpunkten i kursen läggs vid frågor om huruvida idrott är moraliskt försvarbart, om den kan vara rättvis och jämlik, om den kan vara jämställd och vilken roll ny teknologi (såväl medicinsk som annan) spelar för idrotten och dess värden.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten
• kunna använda teoretiska och filosofiska verktyg för att systematiskt granska de värderingar och den värdegrund idrotten vilar på.
• att med hjälp av etisk och filosofisk teori och metodologi kunna formulera kritiska argument för och emot skilda företeelser inom idrotten.
• självständigt undersöka och analysera idrottsetiska och idrottsfilosofiska dilemman.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examinationen sker i form av ett paper. God språkbehandling och förmåga att problematisera och analysera idrottsetiska och idrottsfilosofiska dilemman krävs.

Betygskriterier anges av kursledaren vid kursstarten.

Innehåll eller kursinnehåll

I kursen studeras idrotten utifrån etisk och filosofisk teori. Betoningen läggs vid frågor om huruvida idrott är moraliskt försvarbart, om den kan vara rättvis och jämlik, om den kan vara jämställd, och vilken roll ny teknologi spelar för idrotten och dess värden. Studenterna arbetar med och reflekterar över dessa frågor och ställer de moralfilosofiska teorierna i relation till den officiella moral som uttrycks från till exempel IOK och Riksidrottsförbundet.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer. Arbetsformerna, som kan utgöras av föreläsningar, seminarier (där studenterna ska arbeta kring ett idrottsetiskt/idrottsfilosofiskt problem), utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och kursledare.

De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Morgan, William, Meier, Klaus och Schneider, Angela (red.) (2001) Ethics in Sport (Human Kinetics, (419 s).

Tännsjö, Torbjörn och Tamburrini, Claudio (red.)(2000) Values in Sport, E & FN Spon, (241 s).

Ytterligare litteratur kommer att tillkomma.

Bilaga till kursplan:
Malmö högskolas perspektiv Genus, Miljö samt Migration och Etnicitet

Genus:
Genusperspektivet kommer att behandlas ur flera synvinklar. Frågor om hur idrotten konstruerar föreställningar om ”manlighet” och ”kvinnlighet”, idrottens maskulinitetsnormer liksom frågor om huruvida idrotten är eller kan vara jämställd, kommer att behandlas ingående.

Miljö:
Frågor som om huruvida miljöintressen samverkar med idrottsliga intressen och frågor om hur man moralfilosofiskt kan se på djurens status och rättigheter inom idrotten, kommer att behandlas.

Etnicitet och migration:
Etnicitets- och migrationsperspektivet kommer att behandlas ur olika synvinklar. Bland annat kommer frågan om huruvida idrotten är ett instrument för integration att tas upp, liksom frågor som belyser nationalism, patriotism och rasism.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Kutte Jönsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658644
Paola Mendoza Frödin, studieadministratör
Telefon: 040-6658225

Anmälan

30 augusti 2021 - 07 november 2021 50% Distans (Malmö) Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

31 augusti 2020 - 08 november 2020 50% Distans (Malmö)