Idrottens arenor

Sammanfattning

Byggandet av idrottsarenor är ett aktuellt ämne. Kursen tar upp och analyserar de arenatrender vi ser i dag – från de storskaliga arenorna till de små näranläggningarna. Därtill ses stadens olika miljöer, såsom grönområden och offentliga platser, som möjliga arenor för fysisk aktivitet och stadens planering analyseras utifrån detta. Kursen spänner över ämnen såsom city och sport marketing, stadsplanering och vardagsstrategier för fysisk aktivitet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2015, höst 2014, höst 2013, höst 2012, höst 2011, höst 2010

Kurskod:
IF159F version 1
Engelsk benämning:
Sport arenas
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
27 november 2009
Fastställandedatum:
22 januari 2010
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
01 september 2010

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna skapar en kunskapgrund rörande de arenatrender vi ser idag, från de storskaliga arenorna till de små näranläggningarna och andra rum för idrott i staden, vilka drivkrafterna är bakom dessa samt vilka effekter de kan få för idrotten, staden och dess invånare.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • kunna definiera och skriftligt redogöra för olika typer av rum och arenor för idrott och fysisk aktivitet, utifrån såväl ett traditionellt- som ett förändringsperspektiv
  • kunna i text presentera och reflektera kring idrottens rum och arenor ur såväl ett city-marketingperspektiv som ett invånarorienterat vardagsperspektiv
  • kunna i text presentera och reflektera kring arenautveckling i relation till olika samhällsutvecklingstrender och utifrån effekter för idrotten, staden och dess invånare.

Lärandemål för betyget Väl godkänd anges av kursledaren vid kursstarten.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Den första delen av examinationen är kopplad till lärandemål ett och sker genom en hemtentamen.
Den andra delen av examinationen behandlar den samhälleliga kontext som arenautvecklingen är ett resultat av och sker genom en hemtentamen.
Den tredje delen av examinationen sker i form av en hemtentamen. Den omfattar, utifrån konkrekta arenaexempel, en analys av dels den samhällskontext som behandlats i tentamen ett och två, dels dess effekter. Inför denna tredje tentamen krävs att studenten samlar in eget empiriskt material.

Innehåll eller kursinnehåll

Under kursen arbetar studeten med att idetifiera och analyserar de arenatrender vi ser idag – från de storskaliga arenorna till de små näranläggningarna. Viktiga frågor är bland annat: Vilka är drivkrafterna bakom byggandet av olika typer av arenor, hur speglar de samhällsutvecklingen och vilka effekter kan de få för idrotten, staden och dess invånare? Därtill ses stadens olika miljöer, såsom grönområden och offentliga platser, som möjliga arenor för fysisk aktivitet och stadens planering analyseras utifrån detta. Kursen spänner över ämnen såsom city- och sport marketing, stadsplanering och vardagsstrategier för fysisk aktivitet.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, inlämningsuppgifter som bygger på litteraturstudier och individuella fältstudie. Kursen är nätburen vilket präglar arbetsformerna. Kursen innehåller två mötestillfällen då föreläsningar och seminarier ges.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Book; Karin & Bo Carlsson (red) (2008) Idrott och city marketing. Idrottsforum.org:s förlag, Malmö (231 s)

Book, Karin (2007) Arenors lokalisering, betydelse och användning. En studie av Handslaget finansierade arenor i Malmö. Handslaget FOU 2007:2. (ca 40 s.) Nedladdningsbar på: http://www.rf.se/templates/Pages/InformationPage_847.asp

Faskunger, Johan (2007) Den byggda miljön påverkan på fysisk aktivitet. En kunskapssammanställning för regeringsuppdraget ”Byggd miljö och fysisk aktivitet”. Statens Folkhälsoinstitut R 2007:3. (200 s.) Nedladdningsbar på: www.fhi.se

Moen, Olof (1992) Från bollplan till sportcentrum. Idrottsanläggningar i samhällsbyggande under 100 år. Byggforskningsrådet, Stockholm (81 s)

Artiklar på http://www.movium.slu.se (40 s)

Valbar litteratur omfattande 350 sidor som väljs i samråd med ansvarig lärare.

Bilaga till kursplan:
Malmö högskolas perspektiv Genus, Miljö samt Migration och Etnicitet

Kursen behandlar i viss utsträckning genus och etnicitet i förhållande till tillgänglighet till olika arenor för fysisk aktivitet. Miljöperspektivet tolkas brett och kursen behandlar såväl kulturmiljöperspektivet kopplat till den byggda miljön som ett naturmiljöperspektivet kopplat till bland annat grönyteplanering.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Karin Book, Kursansvarig
Telefon: 040-6658123