Idrott för lärare, åk 1-9, II

Sammanfattning

Kursen syftar till att deltagarna ska utveckla sin förmåga att undervisa i idrott och hälsa samt att utveckla sina kunskaper om och erfarenhet av mångsidigheten i idrotten med utgångspunkt i idrottens olika former och karaktärer. Detta innebär att utveckla kunskap om förutsättningar för rörelse, förståelse för psykologiska processer samt hälsa och hälsofrämjande arbete förenade med idrottande. Det innebär också att tillägna sig kunskap om didaktikens centrala frågeställningar med utgångspunkt i skolämnet idrott och hälsa.
Du som har en lärarexamen och avser att använda kursen för utökad behörighet i din lärarlegitimation läs här:
Kursen vänder sig till lärare i årskurserna 1-9 och kan ingå i en kompletterande utbildning. Observera dock att behörighet att undervisa i ett ämne i årskurserna 1-3 respektive 4-6 efter en kompletterande utbildning beror på vilka årskurser en lärares examen är avsedd för. Läs mer nedan under respektive rubrik där det också hänvisas till information om bestämmelser för lärarlegitimation för respektive årskurser i grundskolan.
Lärare i årskurs 1-3
För den lärare som i enlighet med SFS 2011:326 (2 kap. 3§) är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 1-3 och har genomfört kursen med godkänt resultat kan kursen ingå i en ansökan till Skolverket om utökad ämnesbehörighet i åk 1-3.
Observera att kursen inte ingår i en examen avsedd för grundskolans årskurser 1-3 och att en sådan examen som anges i 2 kap. 3 § i behörighetsförordningen därför är en förutsättning för att kursen ska kunna ingå i beslut om utökad ämnesbehörighet för undervisning i dessa årskurser!
Lärare i årskurs 4-6
För den lärare som i enlighet med SFS 2011:326 (2 kap. 6§) är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 4-6 och genomfört kursen med godkänt resultat kan kursen ingå i en ansökan till Skolverket om utökad ämnesbehörighet i åk 4-6. Observera dock att utökad ämnesbehörighet för åk 4-6 är starkt reglerat i behörighetsförordningen (2 kap. §§ 7, 7a och 7b) varför det kan behövas kompletterande utbildning i ytterligare ämnen.
Kursen kan ingå i en kompletterande utbildning avsedd för undervisning i grundskolans årskurser 7-9.
För den lärare som har en examen som ger behörighet att bedriva undervisning enligt behörighetsförordningen (SFS 2011:326) och har genomfört kompletterande ämnesutbildning som motsvarar kraven enligt 2 kap. 9 § i nämnda förordning kan kursen ingå i en ansökan till Skolverket om utökad behörighet för grundskolans årskurser 7-9.
För information om eventuell utökad behörighet i ämnet för andra årskurser eller skolformer hänvisas till behörighetsförordningen.
Beslut om utökad behörighet fattas av Skolverket. Läs gärna mer om poängomfattning för utökad behörighet på www.skolverket.se

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: IF145F-Lek, rörelse och hälsa I eller IF146F-Lek, rörelse och hälsa II. Eller motsvarande.

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2020

Kurskod:
IF160F version 1,4
Engelsk benämning:
Sport Science for Teachers, Schoolyear 1-9, II
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
07 mars 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
09 juni 2019
Ersätter kursplan fastställd:
22 juni 2017

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: IF145F-Lek, rörelse och hälsa I eller IF146F-Lek, rörelse och hälsa II. Eller motsvarande.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår inte i något huvudområde.

Syfte

Kursen syftar till att deltagarna ska utveckla sin förmåga att undervisa i idrott och hälsa samt att utveckla sina kunskaper om och erfarenhet av mångsidigheten i idrotten med utgångspunkt i några av idrottens olika former och karaktärer. Detta innebär att utveckla kunskap om kroppsliga funktioner och förutsättningar för rörelse samt om idrotten som samhälleligt fenomen. Det innebär också att tillägna sig kunskap om didaktikens centrala frågeställningar liksom lärarprofessionens centrala kompetenser med utgångspunkt i skolämnet idrott och hälsa samt hälsa och hälofrämjande arbete
Kursen kommer att ha mellan 15-20 träffar på hösten och 15-20 på våren.

Innehåll

I kursen diskuteras idrott, rörelse och fysisk aktivitet i relation till hälsa. Studenterna bearbetar och problematiserar aktiviteter av olika karaktär i förhållande till personer, redskap och i vilket fysiskt rum de genomförs. I kursen problematiseras även olika former av friluftsliv, värdet av dessa och hur man kan arbeta med friluftsliv för t.ex. hälsa och välbefinnande. Studenterna planerar, organiserar och genomför lärandesituationer i dans, boll, friluftsliv, simning och orientering och lägger i detta sammanhang vikt vid traditionella kontra moderna hjälpmedel för orientering samt förståelse för rumsliga förhållanden. Utgångspunkt tas i ett didaktiskt perspektiv hur kroppsligt lärande kan utformas samt hur krafter påverkar kroppen. Särskilt beaktas rättigheter och säkerhetsaspekter inom dessa områden. Friluftsliv genomförs på annan ort med övernattningar.

Lärandemål

Idrott, hälsa och kroppsligt lärande, 15 hp
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för några grundläggande teorier om hälsa och motivation samt sambanden mellan dessa och fysisk aktivitet
  • planera ett hälsoprojekt för ämnet idrott och hälsa i skolan och härvid, med adekvat terminologi och utifrån relevant teori, visa exempel på en medvetenhet om hälsopedagogiska modeller som förutsättning för hälsofrämjande verksamhet
  • med adekvat terminologi beskriva grundläggande rörelser och rörelsemönster i idrott samt analysera, diskutera och exemplifiera didaktikens centrala frågor med utgångspunkt i läroplan, ämnesområde och bedömning
  • planera, organisera, genomföra och analysera lärandesituationer i dans, boll, friluftsliv, simning och orientering med särskilt beaktande av säkerhetsaspekter inom dessa områden samt elevers rättigheter, bakgrund och uppväxtmiljö ur ett samhällsperspektiv
  • med säkerhet orientera i okänd miljö samt livrädda på djupt vatten

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av grupparbeten, gruppdiskussioner, praktisk gestaltning, seminarier och föreläsningar. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Obligatoriska moment ingår i kursen och dessa delges av kursledaren vid kursstart. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

Kursen examineras med 4 prov:
Prov 1: Individuell muntlig och skriftlig examination, 5 hp, (Individual oral and written exam, 5 credits), (lärandemål 1 och 2).
Prov 2: Tillämpad examination 5 hp (Applied exam, 5 credits), (lärandemål 4).
Prov 3: Tillämpad och skriftlig examination, 4 hp (Applied and written exam, 4 credits) (lärandemål 3).
Prov 4: Tillämpad examination, 1 hp (Applied exam, 1 credit), (lärandemål 5).
Betygskriterier och obligatoriska moment delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Adamsson, Viola (2007). Uppladdningen – idrott. Stockholm: Lantmännen Food R&D (35 s)
Backman, Erik (2008). What is valued in friluftsliv within PE teacher education? Swedish PE teachers´ thoughts about friluftsliv analysed through the perspective of Pierre Bourdieu. Sport Education and Society, 13(1) (s 61-76) (15 s)
Bergendahl, Lars & Strandell, Annika (2002). Sätt Sverige i rörelse. Förskolan/skolan. Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut (64 s)
Brügge, Britta, Glantz, Matz & Sandell, Klas (red.) (2011). Friluftslivets pedagogik: en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet. 4., [uppdaterade, rev. och utök.] uppl. Stockholm: Liber (283 s)
Eiberg, Stig & Siggaard, Peder. (2007). Boldbasis – en praktisk håndbog. Gjern: Forlaget Hoveland (160 s)
Eriksson, Charli & Nyberg, Marie (2009). Dans i skolan – en kartläggning av dansverksamhet i den svenska skolan. Delrapport 9. Örebro: NCFF (ca 30 s)
Gard, Michael (2003). Being someone else: Using dance in anti-oppressive teaching. Educational Review 55:2 (s 95-108) (13 s)
Gustafsson, Lars H (2009). Elevhälsa börjar i klassrummet. Lund: Studentlitteratur (165 s)
Johansson, Ella (red.) (2006). Mångnatur: friluftsliv och natursyn i det mångkulturella samhället. Tumba: Mångkulturellt centrum. Tillgänglig på Internet: http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-1256-8.pdf
Junevik, Peter (2007). Orienteringsteknik - Att lära ut på grön till gul nivå. Farsta SISU Idrottsböcker

Larsson, Håkan och Meckbach, Jane (red.) (2007). Idrottsdidaktiska utmaningar.
Stockholm: Liber (280 s)
Lundegård, Ian; Wickman, Per-Olof & Wohlin, Ami (2004). Utomhusdidaktik. Lund: Studentlitteratur (209 s)
Myndigheten för skolutveckling (2004). Slutrapport om daglig fysisk aktivitet. Tillgänglig på www.skolutveckling.se
NCFF (2009). Hälsofrämjande insatser i skolan. En nationell kartläggning år 2009. Tillgänlig på www.oru.se/ncff
Nordlund, Anders & Rolander, Ingemar (2000 ). Lek, idrott och hälsa ute. Stockholm: Liber (220 s)
Nordlund, Anders & Rolander, Ingemar (2000). Lek, idrott och hälsa inne. Stockholm: Liber (216 s)
Pedersen Gurholt, K. (2008). Norwegian friluftsliv and ideals of becoming an 'educated man'. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 8(1), 55. doi:10.1080/14729670802097619.Johansson,
Regeringens proposition 2001/02:14. Hälsa, Lärande och Trygghet. (80 s)
Sjödin, Carola (2008). Simlärarboken. Stockholm: SISU Idrottsböcker (168 s)
Skolinspektionen (2012). Idrott och hälsa i grundskolan Med lärandet i rörelse. Tillgänglig på internet: www.skolinspektionen.se (39 s)
Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Tillgänglig på internet: www.skolverket.se (valda delar, ca 15 s)
Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplanen I idrott och hälsa. Tillgänglig på internet: www.skolverket.se (27 s)
Svenska gymnastikförbundet (2007). Metodik i matta och hopp. Stockholm: Svenskagymnastikförbundet (82 s)
Svenska Orienteringsförbundet (2007). Orientera i skolan-Gör det enkelt, roligt och pedagogiskt. Farsta: SISU Idrottsböcker
Weinberg, Robert & Gould, Daniel (2007). Foundations of Sport and Exercise Psychology. (4th ed). Champaign, Ill: Human Kinetics Publishers (valda delar, ca 150 s)
Whitehead, Margaret (2005). Physical Literacy A Developing Concept. British Philosophy of Sport Association. (20 s)
Winroth, Jan & Rydqvist, Lars-Göran (2008). Hälsa & Hälsopromotion. Stockholm: SISU Idrottsböcker (217 s)
Wirhed, Rolf (2007). Anatomi med rörelselära och styrketräning. 4., utökade och omarb. uppl. Bjursås: Harpoon publication
Artiklar tillkommer
Valbar litteratur tillkommer (ca 300 s)

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Annika Henrikson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657687
Paola Mendoza Frödin, studieadministratör
Telefon: 040-6658225