Idrott för lärare, åk 1-9, III

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper om pedagogisk verksamhet i friluftsliv och därigenom utveckla sin förståelse för friluftslivets betydelse för hälsa och välbefinnande och dess påverkan på miljö och natur. Vidare ska studenterna tillägna sig kunskaper om psykologiska processer och fysiologiska förutsättningar och funktioner i samband med rörelseaktiviteter förenade med idrottande. Ytterligare ett syfte är att studenterna ska utveckla färdigheter i att hantera akuta skador och sjukdomstillstånd samt kunskaper om ergonomins betydelse i ett arbetsmiljö- och lärandeperspektiv.

Du som har en lärarexamen och avser att använda kursen för utökad behörighet i din lärarlegitimation läs här:

Kursen vänder sig till lärare i årskurserna 1-9 och kan ingå i en kompletterande utbildning. Observera dock att behörighet att undervisa i ett ämne i årskurserna 1-3 respektive 4-6 efter en kompletterande utbildning beror på vilka årskurser en lärares examen är avsedd för. Läs mer nedan under respektive rubrik där det också hänvisas till information om bestämmelser för lärarlegitimation för respektive årskurser i grundskolan.

Lärare i årskurs 1-3

För den lärare som i enlighet med SFS 2011:326 (2 kap. 3§) är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 1-3 och har genomfört kursen med godkänt resultat kan kursen ingå i en ansökan till Skolverket om utökad ämnesbehörighet i åk 1-3.

Observera att kursen inte ingår i en examen avsedd för grundskolans årskurser 1-3 och att en sådan examen som anges i 2 kap. 3 § i behörighetsförordningen därför är en förutsättning för att kursen ska kunna ingå i beslut om utökad ämnesbehörighet för undervisning i dessa årskurser!

Lärare i årskurs 4-6

För den lärare som i enlighet med SFS 2011:326 (2 kap. 6§) är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 4-6 och genomfört kursen med godkänt resultat kan kursen ingå i en ansökan till Skolverket om utökad ämnesbehörighet i åk 4-6. Observera dock att utökad ämnesbehörighet för åk 4-6 är starkt reglerat i behörighetsförordningen (2 kap. §§ 7, 7a och 7b) varför det kan behövas kompletterande utbildning i ytterligare ämnen.

Kursen kan ingå i en kompletterande utbildning avsedd för undervisning i grundskolans årskurser 7-9.

För den lärare som har en examen som ger behörighet att bedriva undervisning enligt behörighetsförordningen (SFS 2011:326) och har genomfört kompletterande ämnesutbildning som motsvarar kraven enligt 2 kap. 9 § i nämnda förordning kan kursen ingå i en ansökan till Skolverket om utökad behörighet för grundskolans årskurser 7-9.

För information om eventuell utökad behörighet i ämnet för andra årskurser eller skolformer hänvisas till behörighetsförordningen.

Beslut om utökad behörighet fattas av Skolverket. Läs gärna mer om poängomfattning för utökad behörighet på www.skolverket.se

Behörighetskrav

Kursen kräver förkunskaper motsvarande kursen IF167F Idrott för lärare, åk 1-9, I+II eller motsvarande

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019, höst 2018, höst 2017

Kurskod:
IF166F version 1,5
Engelsk benämning:
Sport Science for Teachers, Schoolyear 1-9, III
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
02 juni 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017
Ersätter kursplan fastställd:
02 juni 2017

Förkunskapskrav

Kursen kräver förkunskaper motsvarande kursen IF167F Idrott för lärare, åk 1-9, I+II eller motsvarande

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper om pedagogisk verksamhet i friluftsliv och därigenom utveckla sin förståelse för friluftslivets betydelse för hälsa och välbefinnande och dess påverkan på miljö och natur. Vidare ska studenterna tillägna sig kunskaper om psykologiska processer, träningslära och fysiologiska förutsättningar och funktioner i samband med rörelseaktiviteter förenade med idrottande. Ytterligare ett syfte är att studenterna ska utveckla färdigheter i att hantera akuta skador och sjukdomstillstånd samt kunskaper om ergonomins betydelse i ett arbetsmiljö- och lärandeperspektiv.

Innehåll

Olika frilufslivsaktiviteter planeras, organiseras och genomförs och fördjupat friluftsliv sker på annan ort med övernattningar. I samband med detta problematiseras och analyseras betydelsen av friluftsliv för välbefinnande och för en hållbar utveckling. Begreppen kondition, styrka och rörlighet relateras till teorier om andning, cirkulation, muskler och nervsystem och analyseras utifrån genomförandet av olika idrottsliga aktiviteter i kursen. Kunskaper om kroppens fysiologi används för att förstå hur olika fysiska kvaliteter kan omsättas i ämnet idrott och hälsa genom laborationer i tillämpad träningslära. Som illustration av begreppet prestationsutveckling ur ett psykologiskt perspektiv synas grundläggande psykologisk färdighetsträning med fokusering på prestationen. Idrottsskador, ergonomi, medicinska tillstånd och akut omhändertagande diskuteras och bearbetas i samband med idrottsliga aktiviteter.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • planera, organisera och genomföra friluftsaktiviteter
  • analysera och problematisera den pedagogiska betydelsen av friluftsliv för välbefinnande och för en hållbar utveckling
  • beskriva grundläggande fysiologiska och psykologiska processer och förklara hur de påverkar individers och gruppers idrottsliga prestationer
  • beskriva träningsfysiologiska förändringar över tid, definiera träningsfysiologiska begrepp och identifiera dessa i praktiska situationer samt didaktisera kunskaperna i olika fysiska aktiviteter
  • hantera akuta skador och sjukdomstillstånd
  • redogöra för ergonomins betydelse i ett arbetsmiljö- och lärandeperspektiv.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer. Arbetsformerna, som kan utgöras av föreläsningar, arbete i grupp, seminarier och praktisk tillämpning, utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och kursledare.
Vissa delar av kursen har karaktären av laborativ verksamhet där aktivt och praktiskt deltagande från studentens sida är en förutsättning för inhämtande av kunskaper och färdigheter. I kursen genomförs också läger på annan ort med övernattningar.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom tre prov
Prov 1 Tillämpad och skriftlig examination (Applied and Written Exam), 4 hp (lärandemål 1 och 2)
Prov 2: Skriftlig tentamen. (Written Exam), 7 hp, (lärandemål 3 och 4).
Prov 3: Skriftlig tentamen. (Written Exam), 4 hp, (lärandemål 5 och 6).

För att bli godkänd på kursen krävs minst betyget Godkänd på varje prov. För att erhålla betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på två av tre prov.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Brügge, Britta, Glantz, Matz & Sandell, Klas (red.) (2011). Friluftslivets pedagogik: en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet, 4., [uppdaterade, rev. och utök.] uppl., Liber, Stockholm. (283 s.)
Fredman, P., Stenseke, M. & Sandell, K. (red.) (2014). Friluftsliv i förändring: studier från svenska upplevelselandskap. ([Ny], bearb. [utg.]). Stockholm: Carlsson.(100 s.). Finns som elektronisk resurs http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6500/978-91-620-6547-8/
Fält, Lars (2013). Uteliv på sommaren: [utrustning, säkerhet och fjällkunskap för sommarturen]. Växjö: Vildmarksbiblioteket. (198 s.)
Hallén, Jostein och Ronglan, Lars-Tore (2011). Träningslära för idrotterna. Stockholm: SISU Idrottsböcker. (360 s)
Lundeberg, Thomas, Lännergren, Jan, Ulfendahl, Mats & Westerblad, Håkan (2007). Fysiologi. Studentlitteratur.(200s.)
Hassmén, Peter, Hassmén, Nathalie & Plate, Johan (2003). Idrottspsykologi. Stockholm: Natur och kultur. (398 s.)
Thomeé, Roland, Swärd, Leif & Karlsson, Jon (2011). Nya Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering. 1. uppl. Stockholm: SISU idrottsböcker. (344 s.)
Weinberg, Robert & Gould, Daniel (2007). Foundations of Sport and Exercise Psychology. 3rd Ed., Human Kinetics Publishers. (586 s.)
Artiklar och kompendium tillkommer om ca 200 s.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övrigt

Obligatoriska moment anges av kursledare vid kursstart.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Maria Howding, Kursansvarig
Telefon: 040-6658689
Paola Mendoza Frödin, studieadministratör
Telefon: 040-6658225

Anmälan

02 september 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 50% Malmö Schema

02 september 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 50% Malmö Schema Anmälningskod: mau-96023

Öppen för sen anmälan

Ansök

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö