Idrott för lärare, åk 1-6

Sammanfattning

Kursen syftar till att deltagaren ska utveckla grundläggande förståelse för skolämnet idrott och hälsa, åk 1-6, samt dess relationer till idrottsliga praktiker och logiker. Kursen syftar vidare till att deltagaren utvecklar kunskaper om motorisk utveckling och lärande, lekteori samt idrottslära med särskilt fokus på friluftslivsform.


Kursen är upplagd med platsförlagd undervisning på Malmö universitet och dess närområde vid 2 tillfällen under sommaren. Första tillfället avser hela vecka 25 måndag 17/6 till och med torsdag 20/6, andra tillfället avser torsdag 8/8 (vecka 32) till och med onsdag 14/8 (vecka 33).

Torsdag och fredag i vecka 32 är ett friluftsläger med övernattning utomhus.

Du som har en lärarexamen och avser att använda kursen för utökad behörighet i din lärarlegitimation behöver bygga på med kursen Idrott för lärare, åk 1-6, 22,5hp som ges på 1/3 studietakt dagtid.

Kursen vänder sig till lärare i årskurserna 1-6 och kan ingå i en kompletterande utbildning. Observera dock att behörighet att undervisa i ett ämne i årskurserna 1-3 respektive 4-6 efter en kompletterande utbildning beror på vilka årskurser en lärares examen är avsedd för. Läs mer nedan under respektive rubrik där det också hänvisas till information om bestämmelser för lärarlegitimation för respektive årskurser i grundskolan.

Lärare i årskurs 1-3
För den lärare som i enlighet med SFS 2011:326 (2 kap. 3§) är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 1-3 och har genomfört kurserna (7,5 + 22,5 hp) med godkänt resultat kan kurserna ingå i en ansökan till Skolverket om utökad ämnesbehörighet i åk 1-3.

Observera att kurserna inte ingår i en examen avsedd för grundskolans årskurser 1-3 och att en sådan examen som anges i 2 kap. 3 § i behörighetsförordningen därför är en förutsättning för att kursen ska kunna ingå i beslut om utökad ämnesbehörighet för undervisning i dessa årskurser!

Lärare i årskurs 4-6
För den lärare som i enlighet med SFS 2011:326 (2 kap. 6§) är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 4-6 och genomfört kurserna (7,5 + 22,5 hp) med godkänt resultat kan kurserna ingå i en ansökan till Skolverket om utökad ämnesbehörighet i åk 4-6.

Behörighetskrav

Kursen kräver förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning och motsvarande gymnasiekurser NkB och IdhA.

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018

Kurskod:
IF168F version 1
Engelsk benämning:
Sport Science for Teachers, Schoolyear 1-6
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 februari 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
15 februari 2018

Förkunskapskrav

Kursen kräver förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning och motsvarande gymnasiekurser NkB och IdhA.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande förståelse för skolämnet idrott och hälsa, åk 1-6, samt dess relationer till idrottsliga praktiker och logiker. Kursen syftar vidare till att studenten utvecklar kunskaper om motorisk utveckling och lärande, lekteori samt idrottslära med särskilt fokus på friluftslivsform.

Innehåll

I kursen diskuteras relationer mellan idrott, fysisk aktivitet och kroppsövningskultur samt deras betydelse för barn och unga i mötet med idrotten och skolämnet idrott och hälsa. Motorisk utveckling och lärande liksom olika lekteorier och rörelseaktiviteter behandlas. I kursen praktiseras och diskuteras olika former av friluftsliv, värdet av dessa och hur man kan arbeta med friluftsliv för t.ex. hälsa och välbefinnande. Studenterna planerar, organiserar och genomför lärandesituationer i friluftsliv, simning och orientering och lägger i detta sammanhang vikt vid traditionella kontra moderna hjälpmedel för orientering samt förståelse för rumsliga förhållanden. Särskilt beaktas rättigheter och säkerhetsaspekter inom dessa områden. Friluftsliv sker på annan ort med övernattningar.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna

  1. redogöra för olika förklaringsmodeller till idrott, rörelse och fysisk aktivitet ur ett samhällsperspektiv
  2. utifrån teoretiska begrepp rörande lek och motoriskt lärande utforma lärandemiljöer i olika idrottsliga rum som främjar motorisk utveckling och rörelseförmåga
  3. planera, organisera, genomföra och analysera lärandesituationer i friluftsliv, simning och orientering med särskilt beaktande av säkerhetsaspekter inom dessa områden

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av grupparbeten, gruppdiskussioner, praktisk gestaltning, seminarier och föreläsningar. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag. Delar av verksamheten sker på annan ort, även med övernattningar.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom två prov
Prov 1: Skriftlig individuell rapport, 3,5 hp (Individual Written Report, 3,5 credits), (lärandemål 1 och 2).
Prov 2: Muntlig presentation samt laboration, 4hp (Oral Presentation and Laboration, 4 credits), (lärandemål 2 och 3).

För betyget Väl godkänd på kursen krävs betyget Väl godkänd på båda proven.
För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.
För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Backman, Erik (2008). What is valued in friluftsliv within PE teacher education? Swedish PE teachers´ thoughts about friluftsliv analysed through the perspective of Pierre Bourdieu. Sport Education and Society, 13(1) (s 61-76) (15 s)
Brügge, Britta, Glantz, Matz & Sandell, Klas (red.) (2011). Friluftslivets pedagogik: en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet. 4., [uppdaterade, rev. och utök.] uppl. Stockholm: Liber (283 s)
Engström, Lars-Magnus (2010). Smak för motion: fysisk aktivitet som livsstil och social markör. Stockholm: Stockholms universitets förlag (152 s)
Ericsson, Ingegerd (2005). Rör dig – lär dig. Stockholm: SISU Idrottsböcker. (190 s)
Ericsson, Ingegerd (2008). MUGI motoriklek med observationsschema för förskola och skola. Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala AB (48 s)
Johansson, Ella (red.) (2006). Mångnatur: friluftsliv och natursyn i det mångkulturella samhället.Tumba: Mångkulturellt centrum. Tillgänglig via internet.
Junevik, Peter (2007). Orienteringsteknik - Att lära ut på grön till gul nivå. Farsta: SISU Idrottsböcker (48s)Lundegård, Ian; Wickman, Per-Olof & Wohlin, Ami (2004). Utomhusdidaktik. Lund: Studentlitteratur (kapitel 1 och 2, 36 s)
Pedersen Gurholt, K. (2008). Norwegian friluftsliv and ideals of becoming an 'educated man'.Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 8(1), 55.
Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Tillgänglig på internet: www.skolverket.se (valda delar, ca 15 s)
Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa. Tillgänglig på internet: www.skolverket.se. (27 s)
Sjödin, Carola (2008). Simlärarboken. Stockholm: SISU Idrottsböcker (168 s)
Svenska Orienteringsförbundet (2007). Orientera i skolan-Gör det enkelt, roligt och pedagogiskt. Farsta: SISU Idrottsböcker (84s)
Artiklar tillkommer.

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Maria Howding, Kursansvarig
Telefon: 040-6658689
Mattias Melkersson, studieadministratör
Telefon: 0406657867