Idrott för lärare, åk 1-6

Sammanfattning

Kursen syftar till att deltagaren ska utveckla grundläggande förståelse för skolämnet idrott och hälsa, åk 1-6, samt dess relationer till idrottsliga praktiker och logiker. Kursen syftar vidare till att deltagaren utvecklar kunskaper om motorisk utveckling och lärande, lekteori samt idrottslära med särskilt fokus på friluftslivsform.
Tillsammans med kursen IF168F Idrott för lärare, åk 1-6, 7,5 hp, som ges som sommarkurs, kan du som har en lärarexamen använda kursen för utökad behörighet i din lärarlegitimation.
Kurserna vänder sig till lärare i årskurserna 1-6 och kan ingå i en kompletterande utbildning. Observera dock att behörighet att undervisa i ett ämne i årskurserna 1-3 respektive 4-6 efter en kompletterande utbildning beror på vilka årskurser en lärares examen är avsedd för. Läs mer nedan under respektive rubrik där det också hänvisas till information om bestämmelser för lärarlegitimation för respektive årskurser i grundskolan.

Lärare i årskurs 1-3
För den lärare som i enlighet med SFS 2011:326 (2 kap. 3§) är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 1-3 och har genomfört kurserna (7,5 + 22,5 hp) med godkänt resultat kan kurserna ingå i en ansökan till Skolverket om utökad ämnesbehörighet i åk 1-3.

Observera att kurserna inte ingår i en examen avsedd för grundskolans årskurser 1-3 och att en sådan examen som anges i 2 kap. 3 § i behörighetsförordningen därför är en förutsättning för att kursen ska kunna ingå i beslut om utökad ämnesbehörighet för undervisning i dessa årskurser!

Lärare i årskurs 4-6
För den lärare som i enlighet med SFS 2011:326 (2 kap. 6§) är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 4-6 och genomfört kurserna (7,5 + 22,5 hp) med godkänt resultat kan kurserna ingå i en ansökan till Skolverket om utökad ämnesbehörighet i åk 4-6.

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: IF168F-Idrott för lärare, åk 1-6.

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2018

Kurskod:
IF169F version 1,1
Engelsk benämning:
Sport Science for Teachers, Schoolyear 1-6
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
19 juni 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
06 mars 2018

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: IF168F-Idrott för lärare, åk 1-6.

Syfte

Kursen syftar till att deltagarna ska utveckla sin förmåga att undervisa i idrott och hälsa samt att utveckla sina kunskaper om och erfarenhet av mångsidigheten i idrotten med utgångspunkt i idrottens olika former och karaktärer. Detta innebär att utveckla kunskap om kroppsliga funktioner och förutsättningar för rörelse, om idrotten som samhälleligt fenomen samt förståelse för psykologiska processer förenade med idrottande. Det innebär också att tillägna sig kunskap om didaktikens centrala frågeställningar liksom lärarprofessionens centrala kompetenser med utgångspunkt i skolämnet idrott och hälsa samt hälsa och hälsofrämjande arbete.

Fysisk aktivitet och rörelseförutsättningar, 11 hp

Innehåll

I kursen diskuteras relationer mellan idrott, fysisk aktivitet och kroppsövningskultur och dessas betydelse för barn och unga i mötet med idrotten och skolämnet idrott och hälsa. Skolämnet idrott och hälsa studeras utifrån läroplan och lärarprofessionens centrala kompetenser diskuteras. Idrotts- och rörelseformer av olika karaktär belyses didaktiskt ur ett lek- och lärandeperspektiv. Kursen belyser rörelse, idrott och lek i ett brett perspektiv utifrån olika former i olika idrottsliga rum. I kursen arbetar studenterna med rörelsekommunikation som en bas för arbetet med gestaltande former och som en möjlighet för att utveckla kreativitet, fantasi och skapande förmåga. Människokroppens byggnad och funktion bearbetas, liksom dess motoriska utveckling och lärande, och utgångspunkt tas i lek-och rörelseaktiviteter. Anpassad fysisk aktivitet lyfts fram som en förutsättning för att kunna inkludera alla i verksamheten i en skola för alla.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna

  1. grundläggande redogöra för människokroppens byggnad och funktion i samband med rörelseaktiviteter
  2. med utgångspunkt från tillämpning och observationer av gymnastik, skridsko och friidrott beskriva hur krafter påverkar kroppen och hur kroppsligt lärande kan utformas
  3. beskriva och gestalta former som utvecklar barn och ungas kreativitet, fantasi och kommunikativa förmågor samt visa exempel på sin egen kommunikativa färdighet med fokus på lek, rörelse och dans
  4. beskriva och diskutera hur undervisning/pedagogisk verksamhet i en heterogen undervisningsgrupp i idrott och hälsa kan organiseras så att varje barns/elevs lärande och utveckling främjas
  5. med utgångspunkt i läroplan för skolämnet idrott och hälsa diskutera lärarprofessionens centrala kompetenser

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av grupparbeten, gruppdiskussioner, praktisk gestaltning, seminarier och föreläsningar. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Obligatoriska moment ingår i kursen och dessa delges av kursledaren vid kursstart. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

Delkursen examineras genom tre prov
Prov 1: Tillämpad gestaltning samt lärandesituation 3 hp (Applied Staging and Teaching, 3 credits), (lärandemål 3 och 4).
Prov 2: Skriftlig individuell hemtentamen, 3 hp (Individual Written Report, 3 credits), (lärandemål 5).
Prov 3: Gestaltning och skriftlig tentamen, 5 hp (Applied and Written Exam, 5 credits), (lärandemål 1 och 2).
Betygskriterier och obligatoriska moment delges av kursledaren vid kursstart.

Idrott, hälsa och kroppsligt lärande, 11,5 hp

Innehåll

I kursen diskuteras idrott, rörelse och fysisk aktivitet i relation till hälsa. Studenterna bearbetar och problematiserar aktiviteter av olika karaktär i förhållande till personer, redskap och i vilket fysiskt rum de genomförs. Studenterna planerar, organiserar och genomför lärandesituationer i dans och boll. Utgångspunkt tas i ett didaktiskt perspektiv hur kroppsligt lärande kan utformas samt hur krafter påverkar kroppen. Säkerhetsaspekter i orientering och simning behandlas.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna

  1. redogöra för några grundläggande teorier om hälsa och motivation samt sambanden mellan dessa och fysisk aktivitet
  2. planera ett hälsoprojekt för ämnet idrott och hälsa i skolan och härvid, med adekvat terminologi och utifrån relevant teori, visa exempel på en medvetenhet om hälsopedagogiska modeller som förutsättning för hälsofrämjande verksamhet
  3. med adekvat terminologi beskriva grundläggande rörelser och rörelsemönster i idrott samt analysera, diskutera och exemplifiera didaktikens centrala frågor med utgångspunkt i läroplan, ämnesområde och bedömning.
  4. planera, organisera, genomföra och analysera lärandesituationer i dans och boll samt elevers rättigheter, bakgrund och uppväxtmiljö ur ett samhällsperspektiv
  5. med säkerhet orientera i okänd miljö samt livrädda på djupt vatten

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av grupparbeten, gruppdiskussioner, praktisk gestaltning, seminarier och föreläsningar. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Obligatoriska moment ingår i kursen och dessa delges av kursledaren vid kursstart. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

Delkursen examineras med 4 prov:
Prov 1: Individuell muntlig och skriftlig examination, 5 hp, (Individual Oral and Written Exam, 5 credits), (lärandemål 1 och 2).
Prov 2: Tillämpad examination 1,5 hp (Applied Exam, 1,5 credits), (lärandemål 4).
Prov 3: Tillämpad och skriftlig examination, 4 hp (Applied and Written Exam, 4 credits) (lärandemål 3).
Prov 4: Tillämpad examination, 1 hp (Applied Exam, 1 credit), (lärandemål 5).
Betygskriterier och obligatoriska moment delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Fysisk aktivitet och rörelseförutsättningar

Annerstedt, Claes (2007). Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa. Göteborg: Multicare (207 s)
Bergin, Anders (2011). Grundträning i friidrott, 10-14 år. Stockholm: SISU Idrottsböcker (144 s)
Eriksson, Charli & Nyberg, Marie (2009). Dans i skolan – en kartläggning av dansverksamhet i den svenska skolan. Delrapport 9. Örebro: NCFF (ca 30 s)
Gard, Michael (2003). Being someone else: Using dance in anti-oppressive teaching. Educational Review 55:2 (s 95-108) (13 s)
Hammar, Lena & Johansson, Inger (2008). Visst kan alla vara med – i idrott lek och spel. Örebro: Varsam AB (178 s)
Langlo Jagt?ien, G, Annerstedt, C., Hansen, K. (2002). Motorik, lek och lärande. Göteborg: Multicare. (244 s)
Larsson, Håkan & Meckbach, Jane (Red.) (2007). Idrottsdidaktiska utmaningar. Stockholm: Liber (valda delar, ca 150 s)
McMorris, T. (2014). Acquisition and performance of sports skills. Hoboken, NJ: John Wiley (valda delar, ca 100 s)
Nordlund, Anders; Rolander, Ingemar & Hansson, Leif (2000). Lek, idrott och hälsa inne. Stockholm: Liber AB (216 s)
Nordlund, Anders; Rolander, Ingemar & Hansson, Leif (2000). Lek, idrott och hälsa ute. Stockholm: Liber AB (220 s)
Ravald, Christina (2008). Skridskoskolan skoj på is. Stockholm: SISU Idrottsböcker. (56 s)
Skolinspektionen (2012). Idrott och hälsa i grundskolan Med lärandet i rörelse. Tillgänglig på internet: www.skolinspektionen.se (39 s)
Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Tillgänglig på internet: www.skolverket.se (valda delar, ca 15 s)
Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplanen I idrott och hälsa. Tillgänglig på internet: www.skolverket.se (27 s)
Svenska gymnastikförbundet (2007). Metodik i matta och hopp. Stockholm: Svenskagymnastikförbundet (82 s)
Winther, Helle (2004). Kropskontakt i spændingsfeltet mellem dans, kamp og leg. Tillgänglig på http://idrottsforum.org/articles/winther/winther.html
Wirhed, Rolf (2007). Anatomi med rörelselära och styrketräning. 4., utökade och omarb. uppl. Bjursås: Harpoon publication

Artiklar tillkommer.

Idrott, hälsa och kroppsligt lärande

Adamsson, Viola (2007). Uppladdningen – idrott.Stockholm: Lantmännen Food R&D (35 s)

Bergendahl, Lars & Strandell, Annika (2002). Sätt Sverige i rörelse. Förskolan/skolan. Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut (64 s)

Eiberg, Stig & Siggaard, Peder. (2007). Boldbasis – en praktisk håndbog. Gjern: Forlaget Hoveland (160 s)
Eriksson, Charli & Nyberg, Marie (2009). Dans i skolan – en kartläggning av dansverksamhet i den svenska skolan.Delrapport 9. Örebro: NCFF (ca 30 s)

Gard, Michael (2003). Being someone else: Using dance in anti-oppressive teaching. Educational Review 55:2 (s 95-108) (13 s)
Gustafsson, Lars H (2009). Elevhälsa börjar i klassrummet. Lund: Studentlitteratur (165 s)

Larsson, Håkan och Meckbach, Jane (red.) (2007). Idrottsdidaktiska utmaningar. Stockholm: Liber (280 s)
Lundegård, Ian; Wickman, Per-Olof & Wohlin, Ami (2004). Utomhusdidaktik. Lund: Studentlitteratur (209 s)
Myndigheten för skolutveckling (2004). Slutrapport om daglig fysisk aktivitet. Tillgänglig på www.skolutveckling.se
NCFF (2009). Hälsofrämjande insatser i skolan. En nationell kartläggning år 2009. Tillgänlig på www.oru.se/ncff
Nordlund, Anders & Rolander, Ingemar (2000 ). Lek, idrott och hälsa ute. Stockholm: Liber (220 s)
Nordlund, Anders & Rolander, Ingemar (2000). Lek, idrott och hälsa inne. Stockholm: Liber (216 s)
doi:10.1080/14729670802097619
Regeringens proposition 2001/02:14. Hälsa, Lärande och Trygghet. (80 s)
Skolinspektionen (2012). Idrott och hälsa i grundskolan Med lärandet i rörelse. Tillgänglig på internet: www.skolinspektionen.se (39 s)
Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Tillgänglig på internet: www.skolverket.se (valda delar, ca 15 s)
Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplanen I idrott och hälsa. Tillgänglig på internet: www.skolverket.se (27 s)
Svenska gymnastikförbundet (2007). Metodik i matta och hopp. Stockholm: Svenskagymnastikförbundet (82 s)
Weinberg, Robert & Gould, Daniel (2007). Foundations of Sport and Exercise Psychology. (4th ed). Champaign, Ill: Human Kinetics Publishers (valda delar, ca 150 s)
Whitehead, Margaret (2005). Physical Literacy A Developing Concept. British Philosophy of Sport Association. (20 s)
Winroth, Jan & Rydqvist, Lars-Göran (2008). Hälsa & Hälsopromotion. Stockholm: SISU Idrottsböcker (217 s)
Winther, Helle (2004). Kropskontakt i spændingsfeltet mellem dans, kamp og leg. Tillgänglig på http://idrottsforum.org/articles/winther/winther.html

Wirhed, Rolf (2007). Anatomi med rörelselära och styrketräning.// 4., utökade och omarb. uppl. Bjursås: Harpoon publication

Artiklar tillkommer
Valbar litteratur tillkommer (ca 300 s)

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Annika Henrikson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657687
Paola Mendoza Frödin, studieadministratör
Telefon: 040-6658225