Idrottstränare II

Sammanfattning

Kursen syftar till att utveckla förmågan att leda och coacha aktiva idrottare för att förbättra deras fysiska prestationsförmåga och teknik. En specifik målgrupp inom en av idrotterna tennis, friidrott, simning eller friidrott fokuseras ,där säkerhet i genomförandet och lärandet är i centrum.

Denna är en distanskurs som genomförs med 6 träffar på campus i Malmö.

Handledning vid ett till två tillfällen per termin, planeras individuellt med kursansvarig.

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: IF171F-Idrottstränare I. Verksam som tränare i någon av idrotterna friidrott, innebandy, simning eller tennis i en omfattning av minst 8 timmar per vecka under utbildningstiden.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019

Kurskod:
IF172F version 1,5
Engelsk benämning:
Sport Coach II
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
13 december 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
21 januari 2019
Ersätter kursplan fastställd:
29 juni 2016

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: IF171F-Idrottstränare I. Verksam som tränare i någon av idrotterna friidrott, innebandy, simning eller tennis i en omfattning av minst 8 timmar per vecka under utbildningstiden.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna, utifrån metodlogisk kunskap, utvecklar sin förmåga att kunna synliggöra det klimat som existerar i den egna verksamheten och relatera detta till fysiska och psyko-sociala faktorer. Vidare syftar kursen till att studenterna, med utgångspunkt från kunskap om anatomi, rörelselära och biomekanik, ska kunna identifiera, värdera och utveckla färdigheter i de aktivas rörelsemönster.

Innehåll

Delkurs 1, Didaktik och träning, 15 hp
Didatics and training, 15 hp
Under delkursen ges studenten möjlighet att utveckla fördjupade kunskaper inom fälten didaktik, humanbiologi, och vetenskapliga metoder med inriktning på idrott samt grundläggande kunskaper om teorier om kroppsligt lärande, prestationspsykologi och den specifika idrottens tekniker.
Delkurs 2, Säkerhet, organisation och kommunikation, 15hp
Satefy, organisation and communication, 15 credits
Under delkursen ges studenten möjlighet att utveckla fördjupade kunskaper inom fälten säkerthet och kommunikation, samt grundläggande kunskaper om den egna idrotten och organisering av densamma.

Lärandemål

Delkurs 1, Didaktik och träning, 15 hp
Didatics and training, 15 credits
Efter avslutad delkurs ska studenten

  • i den egna verksamheten visa förmåga att kunna variera sitt sätt att utveckla den aktives idrottsliga kvaliteter, baserat på teorier om kroppsligt lärande
  • i den egna verksamheten observera, analysera och utvärdera förändringar i den aktives idrottsliga kvaliteter
  • i den egna verksamheten reflektera över hur man från ett didiaktsik perspektiv arbetar med att utveckla den aktives idrottsliga kvaliteter långsiktigt
Delkurs 2 Säkerhet, organisation och kommunikation, 15hp
Satefy, organisation and communication, 15 credits
Efter avslutad delkurs ska studenten
  • beskriva vilka fysiska och psykosociala faktorer som kan påverka lärandeklimatet i den egna verksamheten
  • implementera tävlingsliknande moment i den egna verksamheten för att utveckla individens idrottsliga kvaliteter
  • organisera och genomföra aktiviteter som bidrar till att förbättra den fysiska och psyko-social miljön i den egna verksamheten
  • förmedla och kommunicera idrottens värdegrund både enskiltoch i grupp i olika sammanhang i den egna verksamheten

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar och seminarier som grundar sig på ett aktivt tränarskap i den egna verksamheten i den specifika idrotten. Kursen genomförs på halvfart och distans och är webbaserad. Campusförlagda träffar är förlagda både till Växjö och Malmö med sammanlagt sexton dagar. Hälften av dessa dagar är förlagda till Växjö och hälften är förlagda till Malmö. Mellan träffarna genomför studenten litteraturstudier, specifika uppgifter, observationer och tillämpar ett aktivt tränarskap.

Bedömningsformer

Delkurs 1, Didaktik och träning, 15 hp
Didatics and training, 15 hp
Bedömningen av studentens prestationer sker i slutet av delkursen i en individuell sammanfattande portfolio där studenten genom dokumentation visar att lärandemålen uppnåtts. Dokumentationen kan bestå av videoklipp, reflektioner och analyser baserade på litteraturen, kursens läraktiviteter och studentens tillämpningar från den egna verksamheten.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.
Delkurs 2 Säkerhet, organisation och kommunikation, 15hp
Satefy, organisation and communication, 15 credits
Bedömningen av studentens prestationer sker i slutet av delkursen i en individuell sammanfattande portfolio där studenten genom dokumentation visar att lärandemålen uppnåtts. Dokumentationen kan bestå av videoklipp, reflektioner och analyser baserade på litteraturen, kursens läraktiviteter och studentens tillämpningar från den egna verksamheten.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Behnke, Robert & Glad, Anette (2008) Anatomi för Idrotten. SISU Idrottsböcker (256 s) ISBN: 978-91-85433-52-0.

Eng, Marcus (2012) Muskler – anatomi och funktion. SISU Idrottsböcker (s104) ISBN: 978-91-86323-43-1.

Hassmén, Peter & Hassmén, Nathalie (2008) Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. SISU Idrottsböcker (valda delar 200 s)

Høigard, Rune & Jørgensen, Arild (2002) Coachingsamtal inom idrotten, SISU idrottsböcker 120 s. ISBN: 91-88941-49-3

Jansson, Daniel & Ovendal, Alexander (2016) Bättre idrottsteknik genom analys och träning. SISUIdrottsböcker (80s) ISBN: 978-91-87745-96-6

McMorris, Tim (2004) Aquisition and performance of sport skills. John Wiley and Sons Ltd. eISBN-13: 9780470020821, finns tillgänglig som eBok via biblioteket

Nilsson, Björn & Waldemarson, Anna-Karin (2007) Kommunikation – sampel mellan människor, Erlanders Beijing Printing Co. Ltd, China 2010. Studentlitteratur, 169 s ISBN978-91-44-04128-5
Schmidt, Richard & Wrisberg, Craig A. (2001) Idrottens rörelselära. SISU Idrottsböcker (253 s) ISBN: 91-88941-04-3

Weinberg, Robert S. & Gould, Daniel (2010) Foundations of Sport and Exercise Psychology, fifth ed. Human Kinetics (valda delar) 625 s. ISBN 10: 0736064672 ISBN 13: 9780736064675

Wirhed, Rolf (2014) Anatomi med rörelselära och styrketräning. SISUIdrottsböcker, (150s) ISBN: 978-91-97078-11-5
Wirhed, Rolf (2014) Biomekanik. SISUIdrottsböcker (75s) ISBN: 978-91-86323-81-3

Valbar litteratur avseende den specifika idrotten 200 s
Videoklipp
Vetenskapliga artiklar

Bilaga till kursplan:
Malmö universitets perspektiv Genus, Miljö samt Migration och Etnicitet
Begreppet genus problematiseras från ett idrottsligt fysiologiskt och socio-kulturellt perspektiv. Dessa påverkas av både migrationsfaktorer och etnicitet.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Torsten Buhre, Kursansvarig
Telefon: 040-6658245
Paola Mendoza Frödin, studieadministratör
Telefon: 040-6658225

Anmälan

18 januari 2021 - 16 januari 2022 50% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 6 Schema Anmälningskod: mau-16071

Öppen för sen anmälan

Ansök

20 januari 2020 - 17 januari 2021 50% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 6 Schema