Idrottstränare II

Kurs - grundnivå - 30 hp

Kursplan för studenter vår 2012

Kurskod:
IF172F version 1,2
Engelsk benämning:
Sport Coach II
Fördjupningsnivå
GXX
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
22 oktober 2010
Fastställandedatum:
09 januari 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
19 januari 2012
Ersätter kursplan fastställd:
14 november 2011

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna, med utgångspunkt i teorier om kroppsligt lärande och fysisk prestation samt erfarenhet från den egna verksamheten, ska kunna ansvara för och genomföra prestationsutvecklande idrott för en specifik målgrupp ur ett individperspektiv och med hänsyn till säkerhetsaspekter. Dessutom syftar kursen till att bredda studenternas förståelse för hur en säker idrottsmiljö påverkar individens lärande.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: IF171F-Idrottstränare I. Verksam som tränare i någon av idrotterna friidrott, innebandy, simning eller tennis i en omfattning av minst 8 timmar per vecka under utbildningstiden.

Lärandemål

Delkurs 1, Didaktik och träning, 15 hp
Didatics and training, 15 credits
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna

  • presentera varierande sätt att coacha i den egna verksamheten, baserat på teorier om kroppsligt lärande och med syfte att utveckla idrottsliga förmågor både på individ- och gruppnivå
  • planera, genomföra och motivera aktiviteter i den egna verksamheten som syftar till att utveckla idrottsliga förmågor både på individ- och lagnivå i en specifik idrott
  • analysera de psykologiska och fysiologiska effekterna av den verksamhet som man ansvarar för


Delkurs 2 Säkerhet, organisation och kommunikation, 15hp
Satefy, organisation and communication, 15 credits
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
  • värdera, identifiera risker och effektivt agera i nödsituationer i den egna idrottsmiljön samt demonstrera för idrottsutövare hur man agerar för att garantera säkerheten i en idrottsmiljö
  • organisera och genomföra tävlingsliknande moment som syftar till att utveckla idrottare i den egna idrotten med utgångspunkt från de förutsättningar som finns i verksamheten
  • medverka till att organisera nödvändiga stödfunktioner för idrottare i en specifik idrott och identifiera när dessa bör tas i bruk i relation till idrottarens utveckling
  • förmedla värdet av och skapa acceptans för en individuell utvecklingsplan för den enskilda idrottaren

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Delkurs 1, Didaktik och träning, 15 hp
Didatics and training, 15 hp
Bedömningen av studentens prestationer sker i slutet av delkursen i en individuell sammanfattande portfolio där studenten genom dokumentation visar att lärandemålen uppnåtts. Dokumentationen kan bestå av videoklipp, reflektioner och analyser baserade på litteraturen, kursens läraktiviteter och studentens tillämpningar från den egna verksamheten.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Delkurs 2 Säkerhet, organisation och kommunikation, 15hp
Satefy, organisation and communication, 15 credits
Bedömningen av studentens prestationer sker i slutet av delkursen i en individuell sammanfattande portfolio där studenten genom dokumentation visar att lärandemålen uppnåtts. Dokumentationen kan bestå av videoklipp, reflektioner och analyser baserade på litteraturen, kursens läraktiviteter och studentens tillämpningar från den egna verksamheten.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Innehåll eller kursinnehåll

Delkurs 1, Didaktik och träning, 15 hp
Didatics and training, 15 hp
Under delkursen ges studenten möjlighet att utveckla fördjupade kunskaper inom fälten didaktik, humanbiologi, och vetenskapliga metoder med inriktning på idrott samt grundläggande kunskaper om teorier om kroppsligt lärande, prestationspsykologi och den specifika idrottens tekniker.

Delkurs 2, Säkerhet, organisation och kommunikation, 15hp
Satefy, organisation and communication, 15 credits
Under delkursen ges studenten möjlighet att utveckla fördjupade kunskaper inom fälten säkerthet och kommunikation, samt grundläggande kunskaper om den egna idrotten och organisering av densamma.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar och seminarier som grundar sig på ett aktivt tränarskap i den egna verksamheten i den specifika idrotten. Kursen genomförs på halvfart och distans och är webbaserad. Campusförlagda träffar är förlagda både till Växjö och Malmö med sammanlagt sexton dagar. Hälften av dessa dagar är förlagda till Växjö och hälften är förlagda till Malmö. Mellan träffarna genomför studenten litteraturstudier, specifika uppgifter, observationer och tillämpar ett aktivt tränarskap.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bartlett, R. (2007). Introduction to sports mechanics-analyzing human movement patterns. Routledge. 292 s. ISBN: 9780415339940
Behnke, Robert & Glad, Anette (2008) Anatomi för Idrotten. SISU Idrottsböcker (256 s) ISBN: 978-91-85433-52-0
Coker, Cheryl A.(2009). Motor learning & control for practitioners. (2. ed.) Scottsdale, AZ: Holcomb Hathaway (valda delar, 150 s).
Gratton, Chris & Jones, Ian (2009) Research methods for sport studies London Ruthledge, 288 s. ISBN: 9780415493932
Hassmén, Peter & Hassmén, Nathalie (2008) Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. SISU Idrottsböcker (valda delar 200 s)
Högberg, Jan-Ola (2008) Effektiv idrottsträning. SISU Idrottsböcker (128 s) ISBN: 978-91-85433-46-9
Høigard, R & Jørgensen, A (2002) Coachingsamtal inom idrotten, SISU idrottsböcker 120 s. ISBN: 91-88941-49-3
Karlsson, Jon; Thomeé, Roland; Martinsson, Lars & Swärd, Leif (1998) Motions och Idrottsskador och deras Rehabilitering. SISU Idrottsböcker (317 s) ISBN: 91-88940-11-X
Malina, Robert; Bouchard, Claude & Bar-Or Oded (2004) Growth, Maturation and Physical Activity. Human Kinetics, Champaign, IL, U.S.A. (valda delar 400 s) ISBN-13: 9780880118828
Nilsson, B & Waldemarson, A-K, (2007)Kommunikation – sampel mellan människor, Erlanders Beijing Printing Co. Ltd, China 2010. Studentlitteratur, 169 s ISBN978-91-44-04128-5
Schmidt, Richard & Wrisberg, Craig A. (2001) Idrottens rörelselära. SISU Idrottsböcker (253 s) ISBN: 91-88941-04-3
Weinberg, Robert S. & Gould, Daniel (2010) Foundations of Sport and Exercise Psychology, fifth ed. Human Kinetics (valda delar) 625 s. ISBN 10: 0736064672 ISBN 13: 9780736064675
LTAD _ Long Term Athlete Development (Long-term athlete development: Trainability in childhood and adolescence. Windows of opportunity, optimal trainability)
http://scholar.google.se/scholar?q=Long+term+Athlete+development&hl=sv&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
http://www.screencast.com/t/bgvBesS28k9U
Valbar litteratur avseende den specifika idrotten 400 s
Videoklipp
Vetenskapliga artiklar

Bilaga till kursplan:
Malmö högskolas perspektiv Genus, Miljö samt Migration och Etnicitet

Begreppet genus problematiseras från ett idrottsligt,fyisologiskt och socio-kulturellt perspektiv. Dessa påverkas av både migrationsfaktorer och etnicitet.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.